Demirbaş; Eser Adı; Yazar; Yayın Tarihi
YZ00001; Kitab-ı Bostan-i Kuds ve Gülistan-i Üns.; Nuh İbn Mustafa; 1253
YZ00002; Sureler ve Dualar; ; 1350
YZ00003; Sureler ve Dualar; ; [t.y.]
YZ00004; Peygamber kıssaları.; ; 1322
YZ00005; Ruhiyat defteri.; Ali B(?).; 1243
YZ00006; Ziyaretname-i Peygamber Aleyhi's-salat-ü ve's-selam.; ; [t.y.]
YZ00007; Afyon vilayeti tarihçesi.; Ömer Fevzi Atabek.; 1926
YZ00008; Afyon vilayeti tarihçesi.; Ömer Fevzi Atabek.; 1932
YZ00009; Afyon vilayeti tarihçesi; Ömer Fevzi Atabek.; 1936
YZ00010; Anadolu Vilayeti Tarihçesi; Ömer Fevzi Atabek.; 1936
YZ00011; Muhammediye.; ; 1305
YZ00012; Hikayeler Mecmuası; ; [t.y.]
YZ00013; Hılyetü'n-Nebi.; ; [t.y.]
YZ00014; Kitab-ı Lügat-ı Danistan; ; [t.y.]
YZ00015; Sakk-ı Şanizade (Sak Mecmuası); Atalızade es-Seyyid Mustafa; 1610
YZ00016; Mukaddemetü'l-Edeb; Muhammed Şükrü el-; [t.y.]
YZ00017; Tarif-u usul'il-hadis.; ; [t.y.]
YZ00018; Kitab-u ilmihal.; ; 1270
YZ00019; İlmihal kitabı.; ; [t.y.]
YZ00020; Kitab-ü şerh-i ta'limü'l müteallim.; İbrahim bin Süleyman.; [t.y.]
YZ00021; Kitab-u gülistan.; ; [t.y.]
YZ00022; Ders notları.; Hafız Hüseyin.; [t.y.]
YZ00023; Kuran-ı Kerim Parçası: En'am Suresi ve Araf Suresi (Tam değil); ; [t.y.]
YZ00024; Risale-i Miftahil Künizi fi İlmil Hisab; ; 917
YZ00025; Kitab-ı Vahdetname (Abdurrahim Mısri); Afyonlu Halil Felahi; 1936
YZ00026; Risale-i Gunyet ür-Rıza; Eskişehiri Muhammed Emin; 1307
YZ00027; Sefine-i Nefise-i Mevleviye'den Afyon Mevlevileri bölümü.; ; [t.y.]
YZ00028; Mecmua (ilmihal ve beyit); ; [t.y.]
YZ00029; Risaleler; ; [t.y.]
YZ00030; Şiir mecmuası; ; [t.y.]
YZ00031; Şiir mecmuası; ; [t.y.]
YZ00032; Şiir mecmuası; ; [t.y.]
YZ00033; Risale-i ilm-i kimya; Atpazari Osman Efendi; 1328
YZ00034; Meşahir-i Ashab-ı Güzin; ; [t.y.]
YZ00035; Vecizeli Sözler ve Kasideler; ; [t.y.]
YZ00036; Dua mecmuası; ; [t.y.]
YZ00037; Dua mecmuası; ; [t.y.]
YZ00038; Mecmua; ; [t.y.]
YZ00039; Haza Kitab-ı Menafi-i Name Tasnif-i Nidayi : İlmü’t Tıbbi; ; [t.y.]
YZ00040; Kitab-u Li-Muhammed Birgivi; Mustafa Hilmi Efendi; 970
YZ00041; Risale-i ebi’s-suud, kasaba-i Turgudi; Ali Hoca bin Hüseyin; 1147
YZ00042; Sureler ve Duaları İçeren El Yazmaları; ; [t.y.]
YZ00043; Ahkam-ül Cenaiz (Cenaze Ölüm Hakkında); ; 1098
YZ00044; Şurut-u Salat; ; [t.y.]
YZ00045; Miynetül Musalli; ; [t.y.]
YZ00046; İpekcilik Sanatı; ; [t.y.]
YZ00047; İzharul Esrar Şerhi; ; 1149
YZ00048; Bazı Dualar ve Sureler; ; 1297
YZ00049; Mecmua; ; [t.y.]
YZ00050; Farsça Lügat; ; [t.y.]
YZ00051; Hadis Usulü El Yazması Defter; ; [t.y.]
YZ00052; Birgiv-i Şerhi; ; 970
YZ00053; Dua ve Şiir Mecmausı; ; [t.y.]
YZ00054; Arapça Gramer ; ; [t.y.]
YZ00055; Dua Kitabı; ; [t.y.]
YZ00056; Abdurrahman Mısri Hazretlerinin Hayatı ve Eserleri; ; [t.y.]
YZ00057; Mecmu'atül Leta'if ve Sandukatü'l Ma'arif; ; 1210
E000001; Kitab-ı Mevkufat.; el-Hac Ahmet Hulusi.; 1308
E000002; Risale-i Tevhit; ; 1337
E000003; Muallimler Birliği Dergisi.; ; 1926
E000004; Muhtasar-ı Şemail-i Şerif Tercümesi.; Muhammed Raif Efendi.; 1311.
E000005; Halebi-i Sagir; İbrahim el-Halebi.; 1325
E000006; Halebi-i Sagir.; İbrahim el-Halebi.; 1325
E000007; Haleb-i Sağir.; İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi.; 1315
E000008; Halebi-i Sagir.; İbrahim Halebi.; 1320
E000009; Halebi-i Sagir Şerhi.; ; 1318
E000010; Halebi-i Sagir.; İbrahim el-Halebi.; 1320
E000011; Tefsir-i Yasin-i li'l-Hamami.; El-Hamami.; 1805
E000012; Tarih-i Taberi-i Kebir Tercümesi ; Taberi.; 1307
E000013; Baba Taği Halebi Tercümesi.; İbrahim b.Abdullah b.İbrahim.; 1286
E000014; Aziziye: Kuduri Şerif Tercümesi.; Emin Fehim Paşa; 1315
E000015; Kuduri.; Kuduri.; 1323
E000016; Kuduri.; Kuduri.; 1318
E000017; Şerhu'l-Kasideti'l-Nuniyye li Osmani'l-Uryani'l-Müsemma.; Uryani.; [t.y.]
E000018; Şerh-i Kaside-i Burde.; Mehmet Mekki.; 1300
E000019; Asar-ı Nur.; Mehmed Şükrü b. Ahmed.; 1329
E000020; Tefsir-i Sure-i Vakıa.; Mehmed b. Osman el-Hilmi el-Atavi.; 1305
E000021; Fenari.; ; 1288
E000022; Rehber-i Gülistan.; Tayyar.; 1308
E000023; Mecalisü's-Senaniyeti'l-Kebir.; ; [t.y.]
E000024; Tefhirü't-Tesnim fi Kalb-i Selim.; Mehmed Rahmi el-Ekni.; 1311
E000025; Tefricü'l-Galak fİ Tefsir-i Sureti'l-Felak.; ; 1311
E000026; Şerh-i Kaside-i Burde.; Harputi.; 1309
E000027; Molla Cami.; ; 1302
E000028; Mev'ızetü'l-Iydeyn.; Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.; 1308
E000029; İzhar-ı Ma'ribi.; ; [t.y.]
E000030; Şerh-u Ebyati'l-Kafiye ve'l Cami.; Mehmed Said.; 1262
E000031; Esrar-ı Tarik.; ; [t.y.]
E000032; Hadis-i Erbain Şerh-i Usfuri.; Usfuri.; 1318
E000033; Tasvirat.; ; 1314
E000034; Hasan Paşazade Ali Risaletü'l Adab li-Gelenbevi.; ; 1310
E000035; Mülteka'l-Ahbar.; İbrahim b. Muhammed el-Halebi.; 1278
E000036; Kitabü'ş-Şifa bi Ta'rifi Hukuku'l-Mustafa.; Kadı Iyad.; 1312
E000037; Meani-i Muhtasar.; ; 1267
E000038; Bostan-ı Şeyh Sadi.; ; 1288
E000039; Netayicü'l-Efkar Şerh-u İzhari'l-Esrar.; ; [t.y.]
E000040; Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kavanini; ; 1926
E000041; Şerh-u Hadis-i Erbain.; Akgirmani.; [t.y.]
E000042; Seb'ıyyat.; ; 1309
E000043; Seyyid Ali el-Azi.; ; 1292
E000044; Gayetü'd- Dekayık; ; 1291
E000045; Haşiyet-i Silkuti Ale'l- Hayali.; Abdülhakim b. Şemseddin.; 1316
E000046; Hulasatü'l- Mizan Şerh-i Fenari.; ; 1307
E000047; Sırr-ı Kur'an.; Sırrı Giridi.; 1302
E000048; Şerh-i Saadettin.; Mehmed Esad.; 1286
E000049; Müzekki-i Nüfus.; Eşref Rumi.; 1327
E000050; Risale-i Camiu'l-Cuma.; Muhammed Emin Efendi.; 1293
E000051; Efrad Dersleri.; Birinci İstihkam Bölüğü Kethudası.; [t.y.]
E000052; Şerhu'l-Kasidetü'l-İsney Aşeriyye.; ; 1280
E000053; Bostanü'l- Arifin; Semerkandi.; 1315
E000054; Kitab-ı Muhammediye; ; 1326
E000055; Neticetü'l-Tefasir Fi Suret-i Yusuf.; Şeyh Yakub b. Şeyh Mustafa el- Culuti.; 1318
E000056; Ta'limi's-Suhan; Ahmet Feyzi; [y.y]
E000057; Divan-ı Şirazi; ; 1257
E000058; Feraidü'l-Fevaid Fi Beyanü'l-Akaid.; ; 1244
E000059; Bostanü'l-Hüteba.; Mehmet Şakir.; [y.y]
E000060; Ahmediye; ; 1313
E000061; Safahat; Mehmet Akif; [t.y.]
E000062; Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri.; Mithat Sadullah.; 1927
E000063; Darü'l-İrfan.; Yusuf Rıza.; 1325
E000064; Rahnuma-yı Muallimin.; Selim Sabit.; 1399
E000065; Tasavvurat.; ; 1287
E000066; Meşrutiyet Kıraatı.; Ali Nazıma.; 1328
E000067; İstikbale Doğru.; Şeyh Muhsin-i Fani; 1329
E000068; Osmanlı Tarihi.; Mehmet Tevfik.; 1328
E000069; Felsefe-yi İlmiye ve Felsefe-yi Ahlakiyye Birinci Kısım; Alexi Bertan; 1333
E000070; Edellü'l Hayrat.; Muhammed Şevki.; [t.y.]
E000071; Yeni İlmihal.; Ahmet Cudi.; 1328
E000072; Durr-i Sencide.; Osman Nuri.; 1327
E000073; Cebir; Goravi.; 1340
E000074; Avrupa Coğrafyası; L. Galuedek.; 1340
E000075; İlaveli Hutbe Mecmuası.; ; 1334
E000076; Mizan-ı Ülfet; Gazali.; 1305
E000077; Zübde-i İlmihal.; ; 1326
E000078; Kaside-i Bürde.; ; 1303
E000079; Mirah Musahhah Sarf Tercümesi.; ; 1315
E000080; Risalet-i Şemsiyye.; ; [t.y.]
E000081; Mev'ızetü'l-Iydeyn.; Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.; 1308
E000082; Muallim-i Nasihat Terceme-i Nasihat-i Hukema.; ; 1307
E000083; Şerh-u li Davudi'l-Karsi ala Metni Usulü'l-Hadis li'l Birgivi.; Davudi Karsi.; 1288
E000084; Tarikatu'l-Muhammediye Siretü'l-Ahmediye.; ; [t.y.]
E000085; Kimya Dersleri.; Faik Hüsnü.; 1928
E000086; Haşiye-i Tasdikat.; Esseyyid Mehmed Erzincanlı Müftüzade.; 1254
E000087; Ceride-i Muhakeme.; ; [t.y.]
E000088; Coğrafyanın Usul-ü Tedrisi.; ; 1330
E000089; Nahru'l-Ezhıyye.; ; 1319
E000090; Yeni İlm-i Hesap.; Mehmet İzzet.; 1927
E000091; Haşiye-i Kesteli ala Şerh-i Akaid.; Mustafa el-Kesteli.; [t.y.]
E000092; Daru'l-Muallimin Mezunları Cemiyetinin Nizamnamesi.; ; 1334
E000093; Saadettin ale'l Aza.; ; 1310
E000094; Mev'ızetü'l-Iydeyn.; Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.; 1308
E000095; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E000096; Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ; [t.y.]
E000097; Hadis-i Erbain-i Camii; ; 1288
E000098; Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ; [t.y.]
E000099; Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ; [t.y.]
E000100; Hayat ve Tabiat.; Ahmet Cevat.; 1928
E000101; Çocuklar Evi; Maria Montesurya.; 1342
E000102; Me'va'r-Regaib Fi Mecdi'n-Nesayih.; Şeyh Osman Abdulmennan Efendi.; 1306
E000103; İnsanın Menşei.; Ernest Hegel.; [t.y.]
E000104; Kanun-u Medeniyye- Anahtar.; ; 1927
E000105; Dört Ve Yedi Yaş Arasındaki Çocuğun Ruhiyatı; V.Rasmosak.; 1341
E000106; Zinonun Oğlu.; Halide Edip Adıvar.; 1928
E000107; Silkuti Ala Şerh-i Akaid.; Abdü'l-Hakim Silkuti.; 1325
E000108; Hadika-i Semeretü'l-Fuad.; ; 1928
E000109; Mebadi-i Ulum-u Tabiiyyeden Hikmet-i Kimya.; ; 1328
E000110; Kısas-ı Enbiya.; Mehmet b. İbrahim es-Salebi.; 1312
E000111; Es'ad Banet Suad Şerhi.; Necip.; 1314
E000112; Rahnuma-yı Farisi.; ; 1310
E000113; Halk İçin Amel-i Telsiz Telefon.; ; 1927
E000114; Tarih-i Umumi.; Mehmet Murat.; 1298
E000115; Tarih-i Umumi.; ; [t.y.]
E000116; İmadü'ddin-i Nesimi; ; 1973
E000117; Name-i Ferhangi.; ; 1997
E000118; Yeni İçtimaiyyat Dersleri.; Mehmet İzzet.; 1927
E000119; Amerika Terbiye Usulleri.; ; 1925
E000120; Tefsir-i Kur'ani'l-Azim.; Celaleddin Ebu Bekr es-Suyuti.; 1319
E000121; Tefsir-i Yasin.; el-Hamami.; 1309
E000122; Şerhu'l-Kafiye Serzebani Arabi Farisi Türki.; İbn Hacib.; 1311
E000123; Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kavanini; ; 1926
E000124; İlm-i Tabakatu'l-Arz.; Harun el-Reşid.; 1330
E000125; Mirat-ı Fünün-ü Tabiiyyeden Hikmet ve Kimya.; Süleyman Tevfik.; 1328
E000126; Askerliğe Hazırlık Dersleri.; Cemil Tahir.; 1927
E000127; Tarih-i Umumi Gurun-u Vustada Devlet-i Osmaniye.; ; 1331
E000128; İlk Mekteblerin Müfredat Proğramı.; ; 1334
E000129; İzahlı Hukuk-u Usul-ü Muhakemeler Kanunu.; Nazif Sururi.; 1927
E000130; Birgivi Şerhi.; Sadettin Konevi.; [t.y.]
E000131; Hutbe Mecmuası.; ; 1303
E000132; Şerhu'l Mergubu'l-Mesmi.; ; 1306
E000133; Suret’üll-Mülk.; Muhammed Hilmi.; 1282
E000134; Mirah.; ; [t.y.]
E000135; Kitab-ı Dureru'l-Hısan.; Celaleddin es-Suyuti.; 1293
E000136; Pend-i Attar; ; [t.y.]
E000137; Necatu'l-Gafilin fi Enva'il Kebair ve's-Sagair ve'l Ahlakı'r-Rezail Mea'd-Delail.; ; [t.y.]
E000138; Amel-i Ma'lumat-ı Diniyye.; ; 1325
E000139; Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.; Ömer Buyse.; 1325:1326
E000140; Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.; Ömer Buyse.; 1325:1326
E000141; Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.; Ömer Buyse.; 1325:1326
E000142; Tezkire-i Latifi.; Kastamonulu Latif.; 1314
E000143; Ceza Kanunname-i Hümayun; İbnü'r-Refik Ahmet Nurettin.; 1304
E000144; Kur'an-ı Kerim.; ; [t.y]
E000145; Tarih-i İslam.; Seyyid Emir Ali.; 1330
E000146; Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ; [t.y.]
E000147; Terbiye-i Bedeniyye Terbiyeviy-i Cimnastikler.; Dikıns.; 1330
E000148; Mekteplerde Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli.; Kazım Nami.; 1925
E000149; İlk Mekteplerde Coğrafya Muallim Kitabı.; Mehmet Besim.; 1928
E000150; İlk Mekteplerde Terbiye-i Fenniye.; Harun er-Reşid.; 1341
E000151; Garam.; Abdulhak Hamid.; 1923
E000152; İlk Mekteplere Mahsus Alat-ı Dersiyye Rehberi.; ; 1927
E000153; Sıhhi Müze Rehberi.; Doktor Hikmet Hamdi Bey.; 1928
E000154; Divan-ı Şeyhi.; ; 1942
E000155; Vücud-u Beşer ve Nisbetleri.; Muallim Kemal.; 1330
E000156; Duhter-i Hindu.; Abdulhak Hamid.; 1296
E000157; Arapça-Osmanlıca sözlük; ; [t.y.]
E000158; Tahsil-i İbtidaiyyede Coğrafya Tedrisatı.; Faik Sabri.; 1332
E000159; Mekatib-i İbtidaiyyeye Mahsus Musıki Proğramı.; ; 1330
E000160; Dini ve Edebi Hasbihaller.; Ispartalı Zeynel Abidin.; 1927
E000161; Cumhuriyet Kıraatı; Necmeddin Sadık.; 1926
E000162; Mr. Pickwick'in Maceraları; Charles Dickens.; 1927
E000163; Manzume-i Adab-ı Zikir.; Nakşi Şeyhi Halid.; [t.y.]
E000164; El-Huccetü'l-İslam el-Meşhur.; Gazali.; 1302
E000165; Yıldızname.; ; 1309
E000166; Malumat-ı Medeniyye ve Ahlakıyye.; Hakkı Behiç.; 1327
E000167; Ala İstiaretü'l-Isam.; Müftizade.; 1279
E000168; Lari Kadımir Haşiyesi.; ; 1271
E000169; Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.; Hasan Paşazade.; 1263
E000170; Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.; Hasan Paşazade.; 1263
E000171; Tuhfe-i Vehbi Lutfiyye-i Vehbi.; ; 1270
E000172; Arziyyat.; Harun er-Reşit.; 1926
E000173; Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.; İhsan.; 1331
E000174; Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.; İhsan.; 1331
E000175; Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.; İhsan.; 1331
E000176; Faşizm.; Ali Reşat.; 1340
E000177; Askerliğe Hazırlık Dersleri.; Cemal Tahir.; 1928
E000178; Annelerle Hasbihal; Sabiha Zekeriyya.; 1927
E000179; Kilisli Hocazade'nin Tasfirat-ı Haşiye-i Cedidesi.; Kilisli Hocazade.; 1289
E000180; Edebiyat.; Ali Canip.; 1926
E000181; Anadolu Yavrusu'nun Kitabı; Mehmet Asım.; 1337
E000182; Ameli Elektirik Sınai.; Kamuran Sırrı.; 1342
E000183; Ceride-i Adliye.; ; 1341
E000184; Mevlid.; Süleyman Çelebi.; [t.y.]
E000185; Tercüme-i Dekaiki'l-Ahbar ve Metn-i Dekaiki'l Ahbar.; ; 1316
E000186; Kant ve Felsefesi.; Mehmet Emin.; 1341
E000187; Şerh-u Kasideti'l-Burde.; Şeyh Muhittin Mehmed b. Mustafa.; 1311
E000188; Mirkatu'l-Mefatih.; Aliyyü'l-Kari.; [t.y.]
E000189; Fenari Şerh-i Hulasatu'l Mizan.; Molla Fenari.; 1288
E000190; Mecmau'l-Adab; ; 1208
E000191; Pend-i Attar.; ; 1301
E000192; Şerh-u Akaidi'l-Iydeyn.; ; 1273
E000193; Mev'ızetu'l-Iydeyn.; Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.; 1308
E000194; Mevlid-i Şerif; ; [t.y.]
E000195; Divan-ı Leyla Hanım.; ; 1266
E000196; Risale-i Mira'tu'ş-Şuhud fi Mes'elet-i Vahdeti'l Vücud.; Mustafa Fevzi b. Numan.; 1320
E000197; Yeni Usul Resimli Hesap Dersleri.; Salih Zeki.; 1344
E000198; Leyla ile Mecnun.; Reşat Nuri.; 1928
E000199; İslam Yolu.; İskilipli Atıf.; 1338
E000200; Müntehap Çocuk Şiirleri.; ; 1334
E000201; Sıhhi Müze Rehberi.; Doktor Hikmet Hamdi Bey.; 1928
E000202; Mürşidi'l Varisin fi Ahvali'l-Erbain.; Mehmet Mekki Efendi.; [t.y.]
E000203; Hatıra-ı Şebab.; Nazım.; 1298
E000204; Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kavanini; ; 1927
E000205; Risale-i Birgivi.; Birgivi.; [t.y.]
E000206; Yeni Malumat-ı Medeniyye ve Kanuniyye.; Mehmet Emin.; 1330
E000207; Risale-i İlm-i Hesab.; ; [t.y.]
E000208; Din ve Hürriyet.; Doktor Hazık.; 1332
E000209; Müstahdaratım; ; 1307
E000210; Herman Muharebesi.; Henrich Fun Klaust.; 1928
E000211; Hava Edebiyatı; ; 1927
E000212; Yüz Sene Yaşamak Çaresi; ; 1332
E000213; Mükaleme-i Sıbyan; ; 1290
E000214; Zübdetü'l-Esrar.; ; [t.y.]
E000215; Takvim-i Sal.; Müneccim Başı Hüseyin Nurettin.; 1318
E000216; Düstur.; ; 1928
E000217; Ahbarü'd-Devleti's-Selçukiyye Zübdetü't-Tevarih.; Sadrettin Ali el-Hüseyni.; 1980
E000218; Cevher-i Ferd.; Abdi b. Şiraz.; 1979
E000219; Cennetü'l Esmar Zerrinetü'l Evrak Sahifetü'l İhlas.; Abdi b. Şirazi.; [t.y.]
E000220; Safahat-ı Mutavviye.; Süleyman Musa.; 1924
E000221; Kitabu'l Keşf Ve'l Beyan An Tefsiri'l Ku'an; Ebu ishak Ahmet b. Muhammed b. İbrahim Es-Salebi En-Nişaburi.; 1984
E000222; İslam Tarihi; ; 1347
E000223; Emraz-ı Dahiliyye:; ; 1326
E000224; Moğol Tarihi.; D’ohsson, M. Baron C. ; 1342
E000225; Talim ve Terbiyede İnkılap.; İsmail Hakkı.; 1927
E000226; Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.; Ahmet Cevdet Paşa.; [t.y.]
E000227; Vahdet-i Mevcut; Baha Tevfik.; [t.y.]
E000228; Çocuk Ruhu ve Terbiyesi.; Hilmi A. Malik.; 1926
E000229; Mektebciliğin Kabesinde.; Hıfzı'r-Rahman Raşid.; 1927
E000230; Külliyat-ı Asar : İbn-i Musa.; Abdulhak Hamid.; 1335
E000231; Külliyat-ı Asar : İlham-ı Vatan.; Abdulhak Hamid.; 1334
E000232; Haralambos Cankiyadis.; Safvet Ziya.; 1328
E000233; Büyük Tarih-i Umumi.; ; 1327
E000234; Büyük Tarih-i Umumi.; ; 1327
E000235; El-Kavafi.; Ubeydullah b. Ali er-Rakki.; 1998
E000236; El-Kavafi.; Ubeydullah b. Ali er-Rakki.; 1998
E000237; Şeref-ü Ashabi'l-Hadis; el-Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit.; 1991
E000238; Gavaidi'd-Tahavvulat fi Harekati'z-Zerrat.; Ali Sedat.; 1300
E000239; Fen Terbiye Dersleri.; Mehmet Ali.; 1331
E000240; Mürebbiye.; Hüseyin Rahmi.; 1927
E000241; Ahder-i Kebir.; ; [t.y.]
E000242; Memleket Hikayeleri.; Refik Halid.; 1335
E000243; Şerhü'ş-Şifai Li Aliyyü'l-Kari.; Ali b. Muhammed al-Kari.; 1308
E000244; Musavver İslam Tarihi.; Seyyid Emir Ali.; 1329
E000245; Muğniyyu't-Tullab.; ; 1312
E000246; Risale-i Maruni.; ; [t.y.]
E000247; Hasbihal-i es-Salik fi Agvali'l Mesalik.; ; 1318
E000248; Gayetü't Hakayık Zübdetü'd-Dekaik Tercümesi; ; [t.y.]
E000249; Damga Resmi Kanunu.; ; 1928
E000250; Metn-i Tasavvurat ve Tasdikat.; ; 1317
E000251; Teşrih ve Fizyoloji Nebatı; ; 1340
E000252; Çocuk Ansiklopedisi.; ; [t.y.]
E000253; Mevlid.; Süleyman Çelebi.; 1311
E000254; Tecfetü'r-Rüşdi.; ; 1252
E000255; Hazreti Muhammed.; Şemseddin Yeşil.; 1943
E000256; Anadolu Ziraat Yetiştirme Vaz'ayni.; İhsan Abidin.; 1928
E000257; Münazara-i Gül-i Mül.; ; 1285
E000258; Ahder-i Kebir.; ; [t.y.]
E000259; Menasik-i Hacc.; ; [t.y.]
E000260; Terci-i Bend.; Abdullah Ramiz Paşa.; [t.y.]
E000261; Mülteka'l- Ebhar.; ; 1291
E000262; Ala İstiaretü'l-İslam.; Müftizade.; [t.y.]
E000263; Şerhü'l-Akaid; ; 1305
E000264; Risaletü't-Teavvuz.; ; 1307
E000265; Şerh-u Camii's Sagir.; Abdürrauf el-Münavi.; [t.y.]
E000266; Şerh-u Camii's Sagir.; Abdürrauf el-Münavi.; [t.y.]
E000267; Hazinetü'l-Esrar Celiletü'l-Ezkar.; Mehmet Hakkı en-Nazili.; 1315
E000268; Mecmu'ul-Enhar Fi Şerh-i Mülteka'l Ebhar.; ; [t.y.]
E000269; Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kavanini; ; 1928
E000270; Terbiye.; ; 1927
E000271; Terbiye.; ; 1927
E000272; Terbiye.; ; 1927
E000273; Terbiye.; ; 1927
E000274; Terbiye.; ; 1927
E000275; Terbiye.; ; 1927
E000276; Terbiye.; ; 1927
E000277; Çocuk Ansiklopedisi.; ; [t.y.]
E000278; Tefsir.; ; 1286
E000279; İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa.; Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).; 1332
E000280; Kitab-ı Düreri'l-Ahkam Fi Şerh-i Gureri'l-Ahkam.; ; 1318
E000281; Muhammediye.; Yazıcızade Mehmet Efendi.; 1292
E000282; Şerh-i Akaid Tercümesi.; Sırrı.; 1292
E000283; Bedayiu'l-Vekayi'.; Zeynüddin Mahmut Vasfi.; 1972
E000284; Bedayiu'l-Vekayi'.; Zeynüddin Mahmut Vasfi.; 1972
E000285; Tercüme-i Tıbyan.; ; 1307
E000286; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000287; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000288; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000289; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000290; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000291; Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.; Mehmet Murat.; 1327
E000292; Tercüme-i Deryetim Li-Üsküpçüzade.; ; 1280
E000293; Münazara-i Gül-i Mül.; ; 1285
E000294; Mesuliyet.; J.Cakometi.; 1294
E000295; Ashabü'l-Kehf.; ; [t.y.]
E000296; Türkçe Sarf ve Nahiv.; Ahmet Cevat.; 1926
E000297; Gülzar-ı Hayal.; Yusuf Neyyir Bey.; 1288
E000298; Münşeat-ı Nu'man.; Mahir Bey.; 1286
E000299; İntikad ve Mülahazalar : Dini,Felsefi,Tasavvufi,Ahlaki,Edebi.; Mehmet Ali Ayni.; 1923
E000300; T.B.B.M. Albümü.; ; [t.y.]
E000301; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000302; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000303; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000304; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000305; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000306; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000307; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000308; Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi; Deguignes.; 1923
E000309; Sergüzeşt.; Sami Paşazade Sezai.; 1924
E000310; Usul-i Muhakeme-i Hukukiye; Yorgaki.; 1304
E000311; Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.; Ahmet Cevdet Paşa.; [t.y.]
E000312; Cezmi.; Namık Kemal.; 1305
E000313; Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Proğram Ve Nizamnamesi.; ; 1332
E000314; Müntehab-ı Cedid.; Mustafa Reşit.; 1302
E000315; Kölelikten Kurtuluş; Burgert Vaşington.; 1926
E000316; Müntehebat-ı Eşar.; Şinasi.; 1287
E000317; Akaid-i Hayriyye Tercümesi.; Mehmet Vehbi.; 1343
E000318; Ale'l-Umum Labratuvarlar Muhtırası.; Tevfik Halil.; 1340
E000319; Maarif Vekaleti Mecmuası. : Sayı 5; ; 1926
E000320; Fenn-i Hardebin Usul-u Ameliyye ve Tatbikiyye.; Mehmet Niyazi.; 1331
E000321; Kimya-i Zirai.; Nurettin Menşi.; 1926
E000322; Yeni Yemek Kitabı.; ; 1306
E000323; Kitab-ı Şerh-i Kasidetü'l-Bürde.; ; [t.y.]
E000324; İlaveli Hutbe Mecmuası.; ; 1318
E000325; Şerh-i Sebhat-i Sıbyan.; Hafız Muhmmed.; 1308
E000326; Adab-ı Duhuli'l-Mescid ve Ziyaret.; ; 1269
E000327; Malumat-ı Medeniyye ve Hissiyat-ı Vataniyye.Usul-i Akaidi'l İslamiyye.; Mahmud Esad.; 1322
E000328; El-Mahreceyn-i Fi'l-Ehadisi'l-Mezkure.; Mevlana Efkirmani.; 1270
E000329; Kavaidi'l Farisiyye.; Muhammed Esad.; 1251
E000330; Kavaid-i Farisiyye.; ; 1310
E000331; Ruhiyyat Felsefe Dersleri.; Mustafa Şekib.; 1340
E000332; Furubel Usulüyle Küçük Çocukların Terbiyesi.; ; 1340
E000333; Hikaye-i Mevlidü'n-Nebi.; Süleyman Çelebi.; 1311
E000334; Çocuk Ruhu.; İbrahim Alaaddin.; 1928
E000335; Deniz Çocukları.; Ömer Bedreddin.; 1926
E000336; Türkiye Tarihi : İstanbulun Fethinden Zamanımıza Kadar; Ahmed Hamid.; 1926
E000337; Terbiye Musahebeleri; Wilyam James.; 1342
E000338; Muharrerati Umumiye i Adliye; ; 1330
E000339; Coğrafya-yı Umumi.; Abdurrahman Şeref.; 1313
E000340; Meşahir-i İslam.; Hamid Vehbi.; [t.y.]
E000341; Alem-i İslam.; Abdurreşid İbrahim.; 1328
E000342; Güzide-i Gülistan.; Ruğma.; 1307
E000343; Esrarü'l-Kuran.; Abdülaziz Çavuş.; 1331
E000344; Fizik; Lumvan.; 1928
E000345; Az Masrafla 350 Fizik ve Kimya Tecrübesi; ; 1927
E000346; Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı.; Ahmet Cevad; 1334
E000347; Pend-i Attar.; ; 1318
E000348; Türkçe Hutbe.; ; 1927
E000349; Muharrerati Umumiye i Adliye; ; 1329
E000350; Şerhu'l Bina Li Küfevi.; Küfevi.; 1266
E000351; Hat Kitabı.; ; [t.y.]
E000352; Şevki Ale'l Fenari.; Şevki Efendi.; 1310
E000353; Rehnuma-yı Farisi.; ; [t.y.]
E000354; Kaside-i Bürde.; el-Hac İbrahim b. Muhammed.; 1315
E000355; Kaside-i Bürde.; el-Hac İbrahim b. Muhammed.; 1315
E000356; Kaside-i Bürde.; el-Hac İbrahim b. Muhammed.; 1315
E000357; Telhisü'l-Miftah.; Mehmed b. Abdurrahman el-Kazuni eş-Şafii.; 1260
E000358; Mufassal Yeni Coğrafya-yı Umumi.; Memduh Süleyman.; 1329
E000359; Sarf Cümlesi.; ; 1332
E000360; Kitabu'l-Erbain Fi's-Salati Ve's-Selami Ala Seyyidi's- Sakaleyn.; Ebi Mehmet Abdulhak el-Haşimi.; 1307
E000361; Hayat-ı Muhammed.; Lütfullah Ahmed.; 1331
E000362; en-Nahvu'l-Vazıh; Ali el-Carim.; 1963
E000363; en-Nahvu'l-Vazıh; Ali el-Carim.; 1953
E000364; en-Nahvu'l-Vazıh; Ali el-Carim.; [t.y.]
E000365; Nuru'l-İzah ve Necatü'l-Ervah.; Ebu Hanife.; 1329
E000366; Mev'ıze-i Hasene.; Mehmet en-Nuri el-Konevi.; 1263
E000367; Mızraklı İlmihal.; ; 1293
E000368; Şerhu'l Bina Mehmed el-Küfevi.; Mehmet el-Küfevi.; 1275
E000369; Mizanu'l İntizam.; Es-Seyyid Ahmed es-Sıddıki b. Ali el-Bursevi.; 1306
E000370; Hüsrevname; ; 1302
E000371; Şerh-i Fıkhı'l-Ekber Li Ebi'l-Müntehi.; ; 1296
E000372; Nahru'l- Ez-Zıhhiyet ; ; 1319
E000373; Matlub.;  ; 1308
E000374; Mukayyed Sarf Cümlesi.; Şevket Efendi.; 1308
E000375; Fenari Şerh-i Hulasatü'l-Mizan.; Fenari.; 1296
E000376; Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası Nazariyyat Ve Ma'lumat Kısmı.; ; [t.y.]
E000377; Molla Cami Ale'l- Kafiye; ; [t.y.]
E000378; Mukayyed Şerh-i Alaka.; ; 1324
E000379; Kunuzu'd-Dekaik Fi Hadis-i Hayri'l-Halaik.; Şeyh Abdurrauf el-Münavi.; 1285
E000380; İlmihal; Süleyman Paşa; 1340
E000381; Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh; Ali Cazım.; 1382
E000382; Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh; Ali Cazım.; 1382
E000383; Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh; Ali Cazım.; 1382
E000384; Saffetü'l- Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an.; Musa Kazım.; 1335
E000385; Türk Tarihi.; Rıza Nur.; 1344
E000386; Ömr-ü Edebi.; Ahmet Rasim.; 1315
E000387; Sultan Osman Lisanından Milletime Sada-yı İkaz; H.Cemal.; 1332:1315
E000388; Pejmurde.; Recaizade Mahmut Ekrem.; 1311
E000389; Barboros Hayrettin.; Ali Rıza Seyfi.; 1328
E000390; Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye Mukadderat Tarihi.; Celal Nuri.; 1331
E000391; Şarkın En Büyük Hükümdarı Timurlenk.; Dündar Alp.; 1330
E000392; Osmanlı İmparatorluğunun Tarih-i Tedenniyesi; Adem.; 1331
E000393; Evrak-ı Eyyam.; Cenap Şahabettin.; 1331
E000394; Tarih-i İstikbal.; Celal Nuri.; 1332
E000395; Tarih-i İstikbal.; Celal Nuri.; 1332
E000396; Rübab-ı Şikeste.; Tevfik Fikret.; 1328
E000397; Rübab-ı Şikeste.; Tevfik Fikret.; 1328
E000398; Kraliçenin Adamı; Alexsander Dauvma.; 1331
E000399; Saadet-i İzdivaç.; Mustafa Safi.; 1323
E000400; Muhtasar-ı Tarih-i Umumi.; Mehmet Murat.; 1302
E000401; Şişli Hayatı.; Orham Mithat.; 1339
E000402; İstanbul'un İç Yüzü.; Refik Halid.; [t.y.]
E000403; Tercüme-i Şerh-i Mesnevi-i Şerif.; Ankara Valisi Abidin Paşa.; 1887
E000404; Üçüncü Kolrdunun İkinci Şark Ordusunun Muharebatı.; Mahmut Muhtar Paşa.; 1331
E000405; Kadınlarımız.; Celal Nuri.; 1331
E000406; Kadınlar Saltanatı.; Ahmet Refik.; 1332
E000407; Napolyonun Çapkınlığı; ; 1328
E000408; Plevne Müdafası.; Ahmet Cemal.; 1316
E000409; Amel-i Malumat-ı Diniyye.; ; 1338
E000410; Dibace-i Tercüme-i Tıbyan.; Mehmet Efendi.; [t.y.]
E000411; Mithat Paşa.; ; 1325
E000412; Mithat Paşa.; ; 1325
E000413; Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.; Kamil Paşa.; 1328
E000414; Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.; Kamil Paşa.; 1328
E000415; Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.; Kamil Paşa.; 1328
E000416; Tepedelenli Ali Paşa.; Ahmet Müfit.; 1324
E000417; Tefsir-i Şerif-i Envar-ı Kur'an.; Bereketzade İsmail Hakkı.; 1331
E000418; Tercüme-i Şerh-i Kaside-i Burde.; Abidin Paşa.; 1308
E000419; On Beş Yaşında Kaptan; Z.Vern.; 1325
E000420; 1.Buzlar İçinde Bir Yanardağ. 2.Ahz-ı Ser Yahut Poliste Maharet. 3.Aşk Sarikası. 4.Bir Mahkumun İzdivacı. 5.Bir Kontun Cinayetleri.; ; [t.y.]
E000421; Monte Cristo'nun Oğlu; Jul Lermina.; 1331
E000422; Sırr-ı Kur'an.; Sırrı Giridi.; 1302
E000423; Tarih-i İstikbal.; Celal Nuri.; 1332
E000424; Kamus-u Türki.; Ş. Sami.; 1317
E000425; El-Vücudu Osmani Fi Mısır.; Doktor Iraki Yusuf Muhammed.; 1316
E000426; Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiye Dersleri; Doktor Mustafa Hayrullah.; 1928
E000427; San'at-ı Kamusi.; Celal Esad.; 1340
E000428; Rusça-Osmanlıca Lugat.; ; [t.y.]
E000429; Muharrerati Umumiye i Adliye; ; 1328
E000430; İkaz Gazetesi; ; 1923
E000431; Öksüzler babası; Pestaluji.; 1339
E000432; Müzekkirat-ı fi'l-Irak: 1941-1921.; Ebu Haldun Satı' el-Hasri.; 1967
E000433; El-Gıraatü'l-arabiyye ve'l-mütünü'l-gadimiyye = Arapça okuma ve eski metinler kitabı; ; 1972
E000434; Hüdavendigar vilayeti salnamesi; ; 1311
E000435; Yeni usul muallim sarfı.; Ahmet Rasim.; 1327
E000436; Avrupa terbiye aleminde,,,müteratti temayülleri.; Avni.; 1340
E000437; Terbiye musahibeleri; Wilyım, Ceysi.; 1339
E000438; Dağda bulunmuş çocuk.; Mustafa Rahmi.; 1339
E000439; Terbiye-i bedeniyye tarihi.; Selim Sırrı.; 1928
E000440; Çocuk ruhiyatı ve tecrübi pedagoji; Kalaparad, Edvard.; 1339
E000441; Çocuklar cenneti.; Mustafa Rahmi.; 1339
E000442; Psikoloji yahud ilm-i ruh.; Hoca Tahsin.; 1310
E000443; Bedi-i terbiye.; İbrahim Alaeddin.; 1341
E000444; Esmaü'l-kütübü'lleti zikriha fi kitab-i medarisi'l-arabi ve müderisiha'lehuzü min kitab-i tabakatiş-şafiıyyeti li inbi şehbe.; ; [t.y.]
E000445; Büyük milletler: Japonlar ve alamanlar.; ; 1329
E000446; Ziraat dersleri.; İhsan.; 1332
E000447; Nezide-i tezkireti'l-evliya.; Şeyh Feriduddin Attar Nişaburi.; 1352
E000448; Mir'atü'l-makasit fi Def'il-mefasid.; ; [t.y.]
E000449; Muhammed peygamber; ; [t.y.]
E000450; Farisi ingilizi.; ; 1353
E000451; Ruhu'l-Gavanin; Montesque.; 1339
E000452; İrşadü'l-hayari fi tahziri'l-müslimin min medarisi'n-nasari.; Şeyh Yusuf bin İsmail en-Nebhani.; 1322
E000453; Zavallı millet: felaketlerimizin esbabı.; ; 1329
E000454; Terbiye mecmuası.; ; [t.y.]
E000455; Gazi paşa hazretlerinin maarif-i umdesi: asr-ı terbiye ve maarif.; Mustafa Rahmi.; 1339
E000456; Şimendifercilere kolay okuma, yazma dersleri.; Abidin.; 1928
E000457; Bursa seyahati.; ; 1339
E000458; Almancadan türkçeye lugat kitabı.; Ömer Faik.; 1314
E000459; Türkçe lugat.; ; [t.y.]
E000460; Muallim mektepleri için pedagoji dersleri.; Reşad Şemseddin.; 1927
E000461; Farsça tarihi metinlerinden seçmeler: (dilbilgisi özeti ve sözlük ile); ; 1968
E000462; Külliyat-ı şeyh sadi.; ; [t.y.]
E000463; Tuhfetü'n-nazar fi ğaraibi'l-emsar ve Acaibi'l-esfar: Seyahatname-i İbn Batuta; İbn Batuta.; 1333
E000464; Terbite-i bedeniyye; ; 1330
E000465; Mektepciliğin kabesinde.; Hıfzu'r-rahman Raşid.; 1928
E000466; Yollar: Asl-ı ictimai yol nasıl vücuda getirilir?; ; 1329
E000467; Gülistan-ı Sa'di.; Said Nefisi.; 1341
E000468; Menşeet-i osmaniye.; ; 1266
E000469; Talim ve terbiye inkılabı.; İsmail Hakkı.; 1927
E000470; 12 yaşından 15 yaşına kadar kız ve erkek çocuklara mahsus İsveç usulü terbiye-i bedeniyye.; Selim Sırrı.; 1332
E000471; Mecmuatü's-sarf mea'ş-şuruhi ve'l-havaşi.; İbn Osman el-Vehbi.; 1960
E000472; El-mu'cemü'l-müfehres lielfazı'l-Kur'ani'l-Kerim.; Muhammed Fuad Abdulbaki.; 1984
E000473; Mirat-ı mihned sehane-i beri-i hümayün.; Mehmed Esad.; 1312
E000474; Fenn-i terbiye tarihi.; ; 1928
E000475; Talim ve terbiye.; ; [t.y.]
E000476; İlmiyye salnamesi: meşihat-i celile-i islamiyyenin ceride-i resmiyyesine elhaktır; ; 1334
E000477; Divan-ı Kadı Burhaneddin.; Kadı Burhaneddin.; 1943
E000478; Usul-i meskukat-ı osmaniyye ve ecnebiyye.; Sudi, Süleyman.; 1311
E000479; Vakf-ı pinah masalı; ; 1968
E000480; Lisan-ı Osmani: sarf ve nahiv.; Ahmed Cevad.; 1328
E000481; Tarih-i Ali Osmani.; Lütfi Paşa.; 1341
E000482; Müze-i Hümayunun meskukat-ı kademiyye-i islamiyye kataloğu: meskukat-ı osmani.; Halil Adem.; 1334
E000483; Hıfzı's-sıhhat-i melbusat.; Mehmet Fahri.; 1325
E000484; Sultan Cem.; Ahmet Refik.; 1924
E000485; Meva'idü'n-nefa'is fi kavaidi'l-mecalis.; Gelibolulu Mustafa Ali.; 1956
E000486; Emvali Gayrimenkule Kanunları; Karakoç Serkes; 1340
E000487; Osmanlı devlet düzenine ait metinler II: Kitabu mesalihi'l- müslimin ve menafi'i'l- mü'minin.; Yücel, Yaşar.; 1980
E000488; Etba(?).; Ali El-Ezhar.; [t.y.]
E000489; Mir'at-ı mekteb-i harbiyye.; Mehmet Esad.; 1310
E000490; Türk-İslam edebiyatı: klasik Türkçe dini metinler.; ; 1967
E000491; El-ehyetü'l-fütyanü't-Türki fi rıhletü İbn-i Batuta.; ; 1932
E000492; Şahname.; ; 1350
E000493; El-Matul-u Ale't-Tehliz.; ; 1260
E000494; Kamus-i Türki.; Ş. Sami.; 1317
E000495; Zeyl-i Şakayık.; Atai.; 1289
E000496; Tercüme-i Şakayık-ı numaniye.; Edirneli Mecdi Efendi.; 1269
E000497; Tezkire-i Rıza.; Es-Seyyid Rıza.; 1316
E000498; Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ; 1275
E000499; Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ; 1275
E000500; Bina maksut ızzi şerhi 1.2.3.; ; 1292
E000501; Mecelle-i ahkam-ı adliyye; ; 1308
E000502; Kanunname-i İhtisab-ı Bursa.; ; 1998
E000503; Kitab-ı yıldızname; ; [t.y.]
E000504; Marifetname; İbrahim Hakkı; [t.y.]
E000505; Tercümetü’l-Garar ve’d-derar; Mehmet bin Fer Emraz bin Ali; [t.y.]
E000506; Haza Risaletün Fi-kova idüt Tecvid; ; [t.y.]
E000507; Mekatip hazinesi yahut mükemmel ve mufassal Osmanlı inşası 20 Rebiülevvel 1312; Hafız Muhammed Ziyaeddin bin Hafız İbrahim; 1312
E000508; Haza kitab-ı malhaymetün; ; [t.y.]
E000509; Risalet-i tıbb-ı Şafi Nusret Efendi; ; [t.y.]
E000510; İkaz Gazetesi; ; 1923
E000511; İrade-i Milliye/Tasvir-i Efkâr/İkaz Gazeteleri; ;
E000512; Divan-ı Zekayi ; Şeyh Mustafa Zekayi; [t.y.]
E000513; Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi Haşiyeri Tuhfetü’l Memlük; ; [t.y.]
E000514; İlm-i sarf; ; [t.y.]
E000515; Dua mecmuası; ; [t.y.]
E000516; Dua mecmuası; ; [t.y.]
E000517; Risale-i kurban haşiyesi : Ruhu’l-beyan; ; [t.y.]
E000518; İlm-i kimya-yı gayrı Uzvi-i tıbbi; Tabib Kol Ağası Vasıl Nu’üm; [t.y.]
E000519; Yeni Sabah Gazetesi; ; 1939
E000520; Ahmediyye-i şer’iyye cevheri Ahmediyye fi şerh-i’l vasiyyet-i’l Muhammediyye (Birgivi şerhi); ; [t.y.]
E000521; Kitabı’s salah ve ahkam-ı tarkiha; Ebi Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel; [t.y.]
E000522; Tercüme-i risale-i şor iblis; ; [t.y.]
E000523; İkaz Gazetesi; ; 1340
E000524; Kenzü’l-Havas; Seyyid Süleyman el-Huseyni; [t.y.]
E000525; Altı parmak der cild-i sani : Kitab-ı ma’an’c-i nebeve; ; [t.y.]
E000526; Şerh-i delaili’l hayrat; Zi-Davut Efendi; [t.y.]
E000527; Hazreti Muhammed ve Tebabet; Tıbbı Nebevi; 1928
E000528; Delail-i Şerif Mecmuası; ; [t.y.]
E000529; Türk İllüstrasyonu Konya Fevkalade Nüshası; ; 1938
E000530; Risale-i Vehbi Baba; Nazm-ı Neşr Hazreti Virani Baba; [t.y.]
E000531; Kitab-ı mürşid pend-i Ahmediyye; ; [t.y.]
E000532; Kırk sual : Eliil dört farz; Haşiye Şeyh Hasan Basri; [t.y.]
E000533; Envarü’l Aşıkin; Ahmet Bican; 1301
E000534; Tefeü’l name; Muhyiddin-i Arabi; [t.y.]
E000535; İltimas-ı Hutaba (Hutbe Mecmuası); Edirne Müftüsü Hacı Mehmet Nuri; [t.y.]
E000536; Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulafa; Ahmet Cevdet; [t.y.]
E000537; Fasl-ı evvel : Coğrafyanın Tarifa-ı Umumiyyesi; ; [t.y.]
E000538; Ta’lim Farisi; ; [t.y.]
E000539; Envarü’l Hamid; Abdullah Sabri Efendizade Ali Nureddin; [t.y.]
E000540; İkaz-ı’r-Rical ve’n-Nisa Fİ Ahkami’l-Haiz ve’n-Nüfesa; İbrahim Hulusi bin Esad el-Karahisari; [t.y.]
E000541; Nutuk; ; [t.y.]
E000542; Kitab-ı Hazine-i Esrar; ; [t.y.]
E000543; Şerh-i Dürer Ve’l-Garar; Mehmet bin Feramraz; [t.y.]
E000544; Tam kayıtlı Kitab-ül- kuduri; ; [t.y.]
E000545; Aşk Bağçesi (bahçesi); Burhan Cahid; [t.y.]
E000546; Mantık’ut-tayr; Gülşehri; 1943
E000547; Felsefe dersleri; Tevfik, Rıza; 1330
E000548; Müjgan; Vecihi; 1314
E000549; İthafü’l-Üdeba; ; [t.y.]
E000550; Paris Musahibleri; Ali Kemal; 1331
E000551; Resimli Kitap; Mim Rauf; 1326
E000552; Şerh-i Vasiyatname; Şeyh Ahmed; 1314
E000553; İlm-i Nebatat; Mehmed Ali (Miralay Mehmed Ali); 1303
E000554; Bak Öğren; Ali Nezima; 1328
E000555; Helal Mal; Sermed Muhtar; 1336
E000556; Seyf ve Kalem; Ebu’l  Fuat Refik; 1325
E000557; Köy Kanunu; Umumi; 1340
E000558; Mehmetçik Avrupa’da; M. Şevki Bey; [t.y.]
E000559; Mürşid-i Müptedi; Mehmed Zühdü ; 1300
E000560; Memaliki Mahruse Coğrafyası; Ali Tevfik; 1324
E000561; Kavak Ağacı; Afyon Ziraat Müdürü Ahmet; [t.y.]
E000562; Damga; Güntekin, Reşat Nuri ; 1928
E000563; Bir Safha-i Şebab (İki Hemşire-Çölde Bir Sergüzeşt); Ali Kemal; 1329
E000564; Rüya Tabirleri Kitabı; ; [t.y.]
E000565; Teşcir-i Sina’i; Muderris Neşat; 1927
E000566; Hikaye; Adbdülhak Hamit; 1927
E000567; Kimya Dersleri; Nakıyyüttin ; 1927
E000568; Kara Tehlike; Celal Nuri ; 1334
E000569; Kanun-ı Medeni(Medeni Kanun); Ali Kemali; 1926
E000570; Muhtasar İlm-i Hesab; Selim Sabit ; 1295
E000571; Borçlar Kanunu; Naci  ; 1926
E000572; Çocuk Dünyası Dergisi ; ; 1330
E000573; Garibül İlal; Elhac İbrahim Bin Muhammed El Yalvaci; [t.y.]
E000574; İhtilafüs-Seyyid Ve’l Saadeddüni’l-Mescizade; Mescizade Hasan; [t.y.]
E000575; Münacaad ; Konyalı Şeyhzade Bilal Nuri Efendi; [t.y.]
E000576; İskat-ı Salat Risalesi; Muhammed Said ; 1306
E000577; Makine Kitabı; ; [t.y.]
E000578; Risaletü’l Münire; İbn-i  Kemal.; [t.y.]
E000579; Lügat-ı Sübha-i Sıbyan; Maraşlı ; [t.y.]
E000580; Küçük Hükümet-i Tabiyye ; Salih Zeki.; 1340
E000581; Hazine-i Letaif ; Mehmet Tevfik ; [t.y.]
E000582; Metres; Hüseyin Rahmi ; 1316
E000583; Kel Oğlan; Ziya Gök ; [t.y.]
E000584; Hukuk-ı Ticaret-ı Dersleri; Mehmet Celaleddin; 1328
E000585; Türk Yurdu; Muhammet Emin ; [t.y]
E000586; Türk Ceza Kanunu ; ; [t.y]
E000587; Nezaret-i Umur-i Ticaret ve Nafia; ; 1322
E000588; Bankalar ve Muamelatı; Mehmet Ziya; 1918
E000589; Ceza Kanunu Şerhi; ; 1927
E000590; Kırpıntı; Fazıl Ahmet; 1924
E000591; Gönül Yuvası; Burhan Cahit; 1926
E000592; Türkiye’de Koyun Yetiştirmesi ve Irkları; Müderris İhsan Abidin; 1341
E000593; Hukuki Bilgiler Mecmuası; Avukat Milaslı Garfıranko; 1928
E000594; Unutulan Adam; Piyer Bono; 1341
E000595; İlmi İktisad-ı Ziran-i; Hüseyin Kazım; 1339
E000596; Bismark; Ali Reşad ; 1316
E000597; Rehber-i Me’külat; Doktor Muhiddin Nuri; 1323
E000598; Her Nev’i Makina ve Edevat-ı Zira’iyye  ve Saire Kataloğu; Ohannes Muradyan ; 1317
E000599; Çocuk Şarkıları ; Cemil Rasim ; 1927
E000600; Fenari; Molla Fenari; [t.y.]
E000601; Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri; Mithat Sadullah; 1340
E000602; İlmi Tabakatü’l- Arz; [HARUN EL REŞİT]; [t.y.]
E000603; Tabiat Terkifi ve Hıfzıssıhha; Naim Halid; 1926-1927
E000604; Türk İstiklal Mücadelesi Konferansları; Sinoplu Cevdet Kerim; 1927
E000605; Ağustos Böceği: Şüphe Aşka Galipsin; Selami İzzet Sedes; 1920
E000606; Dürer (Kitabü’l Büyü); ; 1285
E000607; Yeşil Gece; Reşat Nuri Güntekin; 1928
E000608; Formüllü Emraz-ı Dahiliye-i Hayvanat-ı Ehliye; Miralay Ali Besim; 1341
E000609; Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi; Güzide Sabri; 1928
E000610; Felaha Doğru; ŞEYH ABDÜLHAK BAĞDADİ; 1331
E000611; Hukuki Bilgiler Mecmuası; ; 1928
E000612; Kafiye Şerhi; Molla Cami; [t.y.]
E000613; Dahili İhtiraklı Makineler; Mehmed Abdülkerim; 1340
E000614; Tuhfetül Avamil; Mustafa Bin İbrahim; 1274
E000615; Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri; İhsan [ONNİK]; 1331
E000616; Haşiyetü’s-Seyyid Şerif ale’t Tasavvurat ; Seyyid el Şerif el Cürcani; 1301
E000617; Bir Tabibin Cinayetleri [بر طبيبك جنايتلرى]; Mary, Jules; [t.y]
E000618; Kazıklı Voyvoda; Seyfioğlu, Ali Rıza Seyfi ,1879-1958; 1928
E000619; Malûmat-ı Ziraiyye : [معلومات زراعيه]; Mehmed Celal; 1320
E000620; Harabeler : Yahud Tedmür Harabeleri ; Volney; 1924
E000621; Malümat-ı Nafia; Hikmet, Mehmet; 1314
E000622; Sözde Kızlar; Peyami Safa; 1341
E000623; Bir Safha-i Kalp; Saffeti Ziya Mustafa ,1875-1929; 1328
E000624; Topoğrafya-yı Tatbiki Müfredat Programı ve Şehri : kısm-ı fenni; Mahmud Nedim; 1330
E000625; Helal Mal; Sermed Muhtar; 1336
E000626; Musahhah Sarf Cümlesi; ; 1325
E000627; Bir Kadın Düşmanı ; REŞAD NURİ; 1927
E000628; Said Paşa'nın Hatıratı :2. cilt; Said Paşa; 1328
E000629; Fen ve İzdivac  Evlenebilecekler ve Evlenemiyecekler; Besim Ömer [Akalın]; 1340;  1924
E000630; Çürük merdiven ; İbnü’r Refik Ahmed Nuri; 1927
E000631; Arıcılık rehberi; Edward Bertrand; 1910
E000632; Nahiv Cümlesi; Cemal; 1308
E000633; Kundakçı ; Talu, Ercüment Ekrem; 1926
E000634; Cadı Kadının Marifetleri; Süleyman Tefik; 1342
E000635; Lahor Şehzadesi; Süleyman Tefik; 1342
E000636; Taassub; Ahmet İhsan ve Şürekâsı; 1333
E000637; Helal Mal; Sermed Muhtar; 1336
E000638; Helal Mal; Sermed Muhtar; 1336
E000639; Şurutü's- Salat; ; 1329
E000640; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -1; ; 1924
E000641; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -4; ; 1924
E000642; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -6; ; 1924
E000643; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -8; ; 1924
E000644; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -9; ; 1924
E000645; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -10; ; 1924
E000646; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -11; ; 1924
E000647; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -12; ; 1924
E000648; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -13; ; 1924
E000649; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -14; ; 1924
E000650; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -15; ; 1924
E000651; Vurun Kahpeye; Adıvar, Halide Edip; 1926
E000652; Kimya-ı Uzuvi; Osman Nuri.; 1331
E000653; Hayret; Ahmet Mithat ; 1302
E000654; Muhtasar Tarih-i Osmani ; Selim Sabit ; [t.y.]
E000655; Borçlar Kanunu ; ; 1926
E000656; Karga İle Tilki  [قارغه ايله تيلكى]; Yesari, Mahmud Esad [يسارى، محمود اسعد] ,11891-1949; 1928
E000657; Harbden sonra : Türkleri Yükseltelim ; Türkçemiz ;  Coğrafya-yı tarih-i mülk-i Rum ;  Rum ve Bizans ;  Perviz ;  Ölmeyin; İleri, Celall Nuri ,1877-; 1917
E000658; Yeni Konservecilik [يكى قونسروه جيلك]; Süleyman Tevfik el-Hüseyni  ,11861 - 1939; 1928
E000659; Tabiat Tetkiki ve Hıfzıssıhha; Naime Halid; 1927
E000660; İstanbul Musahabeleri [استانبول مصاحبه لرى]; A. Safvet [ع. صفوت]; 1324
E000661; Yasin Efendi; Ertuğrul Muhsin; 1334
E000662; Şerh'i Cedid-i'li Kanun-i Arazi Tab-i Cedid; Hoca Eminefendizade Ali Haydar ,1852-1918; 1321
E000663; Amel-i Ulum-i Diniye; [HAFIZ NURİ]; [t.y.]
E000664; Cadı Çarpıyor; Gürpınar, Hüseyin Rahmi; 1329
E000665; Hesab; Ahmet Cemil; 1307
E000666; Şişko [شيشقو]; Beraud, Henri; 1339
E000667; Mahzar; ; [t.y.]
E000668; Devr-i İstila; Namık Kemal ,1840-1888; 1301
E000669; Nizam’ül Tokad-i İshak Efendi'nin Akaid-i Manzumesi; İshak Efendi ,1840-1888; [t.y.]
E000670; Güzel Yazılar; Tanlı, Süleyman Şevket; 1336
E000671; Tebareke Suresi; ; 1329
E000672; Din Dersleri; İsmail Hakkı İzmirli; 1927
E000673; Amel-i Malumat-ı Diniyye; Hafız Nuri; 1342
E000674; El-Miftah Şerh-i Nuri'l-izah : Minhatü'l-fettah tekmileti Nuri'l-izah; Abuzer; 1958
E000675; Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye; Ahmed Rıfat; 1300
E000676; Küçük Hanım; Necib Fazıl; [t.y.]
E000677; Şerhu'l Bina’i Muhammedü’l Kefevi; Ahmed Hulusi; 1307
E000678; Kısır Kadınlar; Ahmed Hulusi; 1336
E000679; Şüpheliler; Ahmed Naci; 1330
E000680; Siyah Sihirbazlar; Du Terrail, Ponson; [t.y.]
E000681; Hukuk-i İdare; Ahmed Şuayb; 1329
E000682; Tarih-i Aziziye [تاريخ عزيزيه]; İbrahim Kemali [ابراهيم كمالى]; 1291
E000683; Meraklı Romanlar Serisi; ; [t.y.]
E000684; Mevkii İktidar; ; 1330
E000685; Nebatat Dersleri; Hasırcıoğlu, Siraceddin ,1877-1938; 1341
E000686; Nadire; Ali Rıza ,1888-1960; 1928
E000687; Vaka-i Kerbela (Kerbala Vakası); ; [t.y.]
E000688; Çocuklarda Zekanın Mikyası Usulleri [چوجوقلرده ذكانك مقياسى اصوللرى]; Binet, Alfred; 1331
E000689; Maher-i Kafiye; Hüseyin Bin Hacı Muhammed; 1328
E000690; Mantar Muhammed; Mahmud Yesari; 1927
E000691; Kıraat-ı İslamiye; ; [t.y.]
E000692; Maarif Vekaleti Mecmuası : sayı 7; ; 1926
E000693; Talim-i Kıraat; ; 1323
E000694; Zeyl-i Gülzar-ı Hüseyni Eimme-i Hüda; Rahimi, Fazullah; 1332
E000695; Bir İzdivac-ı Mü’min; Mahmud Yesari; 1927
E000696; Aşk Arzuhalcisi [عشق عرضحالجيسى]; Hakkı Süha [گزگین]، حقى سها]; 1928
E000697; Neler Dediler; İsmail Habib; 1928
E000698; Yeni Eşya Dersleri; Muallim Hayri [معلم خيرى]; 1928
E000699; Muhtasar Tarih-i İslam; Ali Cevat ,ö.1914; 1311
E000700; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -16; ; 1924
E000701; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -18; ; 1924
E000702; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -19; ; 1924
E000703; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -22; ; 1924
E000704; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -23; ; 1924
E000705; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -25; ; 1924
E000706; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -26; ; 1924
E000707; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -28; ; 1924
E000708; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -31; ; 1924
E000709; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -32; ; 1924
E000710; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -33; ; 1924
E000711; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -37; ; 1925
E000712; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -38; ; 1925
E000713; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -39; ; 1925
E000714; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -41; ; 1925
E000715; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -46; ; 1925
E000716; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -17; ; 1924
E000717; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -43; ; 1925
E000718; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -44; ; 1925
E000719; Paris Musahabeleri :c.2; Ali Kemal; 1331
E000720; Tarih-i Hukuk-ı Beyne'd-Düvel; İbrahim Hakkı Paşa ; 1303
E000721; Üçüncü Sınıfa Mahsus Türkçe Kıraat Dersleri; ; 1334
E000722; Buridan; Zevaco, Michel ,1860-1918; 1331
E000723; Demiryolları Mecmuası : 1 Mart 1920- 1 Şubat 1926; ; 1920-1926
E000724; Keçi Yetişdirmek ve Bakmak Usulü; ; 1926
E000725; Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye; Ahmed Rıfat; 1300
E000726; Ehli Hayvanlarda İnsani Hastalıklar; ; 1923
E000727; Asri Demokrasiler : cilt 4; Bryce, James Bryce ,1838-1922; 1920
E000728; Asri Demokrasiler : cilt 3; Bryce, James Bryce ,1838-1922; 1920
E000729; Hibetü’l- Hakayık; Yuknaki, Ahmed b. Mahmud; 1334
E000730; Mantık; Ağaoğlu Tezer; 1926
E000731; Elmiftah : Şerh-i Nur-ül İzah (nurlu izah); Eb-ul Zeyd El-Şibli; 1958
E000732; Balkan Tahsilleri; ; 1334
E000733; Birbirimizi Kırmayalım; Mehmed Ziya; 1342
E000734; İslam Dini; Yusuf Ziya; 1928
E000735; Köprülüler; Ahmet Refik; 1331
E000736; Köprülüler; Ahmet Refik; 1331
E000737; Kitab Muallimi; Melik Zade Fuad; 1333
E000738; Kokotlar Mektebi; Gürpınar, Hüseyin Rahmi ,1864-1944; 1928
E000739; Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir; Larbaletriye, Alber; 1333
E000740; Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir; Larbaletriye, Alber; 1333
E000741; Kılıçla Usul-i Mübareze  [قلنجله اصول مبارزه]; Mehmed Hüsnü [محمد حسنى] ,(Mekteb-i Harbiye-i Şahane Rus Lisanı ve meç Kılıç Muallimi Kolağası); 1318
E000742; Kafiye ; ; [t.y.]
E000743; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Kavanin Mecmuası sayı : 3 : Köy Kanunu; ; 1340-1342
E000744; Paris Musahabeleri ; Ali Kemal; 1329
E000745; Bataklık Çiçeği; Selahaddin Enis ; 1340
E000746; Mükemmel ve Müsahih Nahiv Cümlesi; ; 1326
E000747; Gad Semi’a; Osman Hamid; 1329
E000748; Islah-ı Hayvanat Kanunu [اصلاح حيوانات قانوني]; ; 1926
E000749; Usul-i Tedris-i Arabi; ; 1330
E000750; İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa; Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).; 1332
E000751; Nizamat-ı Cedide Mecmuası; ; 1310
E000752; Tedavi Notları (mecmua); Doktor Marko; 1926
E000753; Yorgaki Dandini :[يورغاكى داندينى]; Moliere, Jean-Baptiste Poquelin; 1927
E000754; Şoför Elifbası; Fikri Tevfik; 1926
E000755; Yolda [يولده]; Dorzaldes, Rolan; 1927
E000756; Para Kanunnamesi Şerhi; Eser Kazım; 1311
E000757; Muhadderat; Fatma Aliye Hanım; 1327
E000758; Beşeriyetin İlk Zamanları; ; [t.y.]
E000759; Müzekki'n Nüfus; Eşref Oğlu Rumi; 1291
E000760; Türk Kanun-ı Medenisi [تورك قانون مدنيسى]; ; 1926
E000761; Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى]; Yerganyan, Diran [يرغانيان، ديران]; 1328
E000762; Mukayyed Nahiv Cümlesi; ; 1319
E000763; Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri; İhsan [ONNİK]; 1331
E000764; Tuhfe-i Şer’i Hayatı; Şehzade Seyyid Mehmed Esad; 1250
E000765; Bismark, Hayat-ı Hususi ve Siyasi; İsmail Hakkı ,1876-1913; 1320
E000766; Rehber-i Umur-i Beytiyye; Mehmed İzzet; 1326
E000767; Teşrih ve Fizyoloji-i Hayvani; ; [t.y.]
E000768; Prusya Nasıl Yükseldi; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1331
E000769; Usul-u Cezriye Amil ve Nazarı; Halid Sani; 1327
E000770; Aşkım Günahımdır : [عشقم كناهمدر]; [Sedes], Selami İzzet ; 1926
E000771; Küçük Tarih-i Osmani; Ali Rıza; 1328
E000772; Fasulye ve Lahana [فصوليه و لحنه]; R. Tevfik ; 1339
E000773; Amak-ı Hayal; Ahmed Hilmi; 1926
E000774; Yeni Mektup Numüneleri; Kestelli, Raif Necdet ,1881-1937; 1925
E000775; Ameli Elektrikçilik ; [Fenmen], Mehmed Refik  ,(Darülfünun Fen Fakültesi Müderrislerinden Elektrik Mühendisi); 1339
E000776; Konserve ve Usulleri; Ali Kemal ,(Darülfünun Fen Fakültesi Müderrislerinden Elektrik Mühendisi); 1927
E000777; Yeni Milli Kıraat ; Köprülüzade Mehmed Fuat; 1926
E000778; İcra ve İflas Kanunu ve Tatbiki Hakkında Kanun ve Eshabı Mücide Layihası; Köprülüzade Mehmed Fuat; 1929
E000779; Fintan; ; 1334
E000780; Et ve Müstehserat-ı Lahmiyede Terikin Tecerrisi; ; 1928
E000781; Zifaf Hatırası [زفاف خاطره سى]; Aka Gündüz [آقا كوندوز]; 1330
E000782; Teşrifat ve Adab-ı Muaşeret [تشريفات و آداب معاشرت]; Lütfî Simavi [لطفى سيماوى]; 1926
E000783; Beyan-ı Hakikat; Zihni Paşa; 1327
E000784; Haleb-i Sağır; İbrahim Halebi; 1926
E000785; Kitabü Eba Müslim; ; 1324
E000786; Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiye Dersleri; Doktor Mustafa Hayrullah; 1928
E000787; Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى]; Yerganyan, Diran [يرغانيان، ديران]; 1326
E000788; Saka Güzelinin Hikayesi; ; 1326
E000789; Keçi yetiştirmek ve Bakmak Usulü [كچى يتشديرمك و باقمق اصولى]; ; 1330
E000790; Divan-ı Şem-i; Şem’i Efendi; 1302
E000791; Gafil Aşk; Ermenekli Fehmi Rüşdü; 1917
E000792; Ceza Kanun-u Şerhi; ; 1927
E000793; Dua Kitabı; ; [yayl.y.]
E000794; Ticaret-i Bahriye Kanunu; Mihran; 1340
E000795; Koyun Yetiştirmek ve Bakmak Usulü; ; 1341
E000796; Mekteb ve Cemiyet; Dewey, John ,1859-1952; 1340
E000797; Beygir Yetiştirmek ve Bakmak Usulü [بيكير يتيشدرمك و باقمق اصولى]; ; 1926
E000798; Şerh-i Vasiyetname; ; 1314
E000799; Mahalli Furuhati; ; 1329
E000800; Şerhü’l- Emali li Aliyyülkari; Aliyyü’l- Kari, Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi ; 1316
E000801; İman-ı Nazar Ali - Maksud; Aliyyü’l- Kari, Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi ; 1330
E000802; İlk Mekteblere Çocuk Şarkıları; Cemil Rasim ; 1927
E000803; Semut Devri; Ahmed Refik; 1927
E000804; Mevlit Kitabı; ; 1326
E000805; Sarf-ı Osmani; Muhammed Hayri; 1407
E000806; Tecvid; Ezber Hafız Refiğ; 1306
E000807; Yeni Kitap : Sayı 6; ; 1927
E000808; Yeni Kitap : Sayı 4; ; 1927
E000809; Çocuk Şarkıları ; Cemil Rasim ; 1927
E000810; Çocuk Şarkıları ; Cemil Rasim ; 1927
E000811; Çocuk Şarkıları ; Cemil Rasim ; 1927
E000812; Gafil Aşk; Ermenekli Fehmi Rüşdü; 1917
E000813; Çocuk Dünyası; ; 1330
E000814; Yasin Efendi; Ertuğrul Muhsin; 1334
E000815; Şarkı Kitabı; ; 1280
E000816; Malumat-ı Diniyye; Muallim Erşad; 1334
E000817; İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa; Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli); 1332
E000818; Periler Diyarında; Süleyman Tevfik; 1928
E000819; Şehzade Cihangir : 1 .Kitap; Süleyman Tevfik; 1339
E000820; Sevda-yı Medfun Yahud, Safahat-ı İstibdad [سوداى مدفون ياخود، صفحات استبداد]; Vodinalı Hasan Remzi [وودينالى حسن رمزى]; 1327
E000821; İki Günahsız Sevda; Ahmet Rasim ,1864-1932; 1338
E000822; Ceza Kanununun Mevki-i Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun; ; 1926
E000823; Menasık-ı Hacc; ; [t.y.]
E000824; Düstur IV cilt; ; 1339
E000825; Hırsız ile Yankesicinin Hikayesi; ; 1337;  1921
E000826; Çocuklara Tarih-i Osman; Muallim İhsan Şerif; 1335
E000827; Usul-i Defteri; Arabyan, İstepan; 1331
E000828; Bizans Akşamları; Burhan Cahid; 1338
E000829; Bedayi-i Edebiyye; Bulgurluzade Rıza; 1326
E000830; Hayvanatın Anasır-ı Meşgalesi; Rıza İsmail; 1923
E000831; Mecmua-i Hutbe (Hutbe-i Şerif Mecmuası); ; 1319
E000832; Nur Nihar Sultan (12. kitab); Süleyman Tevfik; 1342-1339
E000833; Terbiye : sayı 2; ; 1928
E000834; Teshil-i lisan; Vizintal, V.; 1328
E000835; Suni Sıfat (Suni Tohumlama); Baytar Tevfik Süleyman; 1927
E000836; Türk Kalbi; Aka Gündüz; [t.y.]
E000837; Yasin Efendi; Ertuğrul Muhsin; 1334
E000838; Nimet Şinas; Gürpınar, Hüseyin Rahmi ,1864-1944; 1927
E000839; Ruh-ı İslam; Emir Ali; 1341
E000840; Haleb-i Sağir; İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi; 1315
E000841; Mecmua-i Kavanin ve Nizamat [مجموعهء قوانين و نظامات]; ; 1316
E000842; Abdülvehhab Alel Veledin; El Hac Osman; 1318
E000843; Hesab-ı Ameli : Birinci Kitap; Mehmed Celal; 1315
E000844; Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı; Ahmet Cevad; 1334
E000845; Molla Cami Ale'l- Kafiye; ; 1314
E000846; Yeni Edebiyat; Muhiddin; 1336
E000847; Avamil Tuhvesi; ŞEYH MUSTAFA İBNİ İBRAHİM; [t.y.]
E000848; Muhammed Hanefi Hazretlerinin Cengi; ; 1339
E000849; Şerh-i Delailü’l Hayrat; Davud Zade mehmed Efendi; [t.y.]
E000850; Çocuklara Cin ve Peri Hikayeleri; Özcan, Pakize ,1951-; 1338
E000851; Sualli ve Cevablı Tecvid; Hafız Muhammed Nuri; 1331
E000852; Cep Logaritması; Akbulut, Ahmet Ziya ,1869-1938; 1324
E000853; Yıldızdan Yıldıza Yolculuk ve Kuyruklu Yıldızlara Seyahat [ييلديزدن ييلديزه يولجيلق و قويريقلى  ييلديزلرله سياحت] ; Voltaire ,1694-1778; 1326
E000854; Romanya Mektupları; Ahmet Rasim ,1864-1932; 1333
E000855; Yeni Usülde Muharrer İlm-i Hesab; Mehmed Refet ; 1331
E000856; Soyulan Hırsız; Yesari, Mahmut Esat ,1895-1945; 1928
E000857; Resimli Müntehabat-ı Edebiyye : Manzum ve mensur; Süleyman Bahri; 1329 [1913]
E000858; Cezmi; Namık Kemal; 1335
E000859; Muhteras-ı Ashab-ı Guzin; Hilmizade İbrahim Rifat; 1319
E000860; Tuhfe-i Vehbi Lutfiye; ; 1277
E000861; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt II; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1328
E000862; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt III; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1328
E000863; Müzekkis Sibyan; Ali Haydar; 1307
E000864; Tarık Yahut Endülüs’ün Fethi; Abdülhak Hamid; 1296
E000865; Kafiye şerhi; Molla Cami; 1281
E000866; Edebiyat; Ali Canip; 1926
E000867; Risale-i Kurban Haşiyesi : Ruhu’l-Beyan; ; 1306
E000868; İtikad-ı İslamiye; ; [t.y.]
E000869; Fenari; Şemsuddin Mehmed; 1207
E000870; Terbiye : sayı 2; ; 1927
E000871; Tasavvurat; ; 1314
E000872; Terbiye : sayı1; ; 1927
E000873; Zübde-i İlmihal; ; 1340
E000874; Şerh-i Vasiyetname; Muhammed Hamdi; [t.y.]
E000875; Kadi mir Ala'l Hidaye; ; [t.y.]
E000876; Risale-i İrşadiye; El-Berzenci, Hacı Abdülhamid Hamid; 1331
E000877; Şıp Sevdi; Gürpınar, Hüseyin Rahmi ,1864-1944; 1327
E000878; Mevlit Kitabı; ; [t.y.]
E000879; 1928 Maarif Bütçesi Hakkında Büyük Millet Meclisi’nde Müzakerat [١٩٢٨ معارف بودجه سى حقنده كى بيوك ملت مجلسنده مزاكرات]; ; 1928
E000880; Yeni Kitap : Sayı 9; ; 1928
E000881; Karabaş Tecvidi; ; 1323
E000882; Molla Cami Kafiye Şerhi; Molla Cami’i; 1314
E000883; Tefsir-i Yasin; el-Hamami; 1309
E000884; Din-i İslam; Mahmud Esad; 1314
E000885; Nazendenin Sergüzeşti [نازنده نك سركذشتى]; Hamamizade İhsan [احسان]; 1340
E000886; Adad-ı tamme i'mal-i erba'a; ; 1340
E000887; Türkiye Tarihi : İstanbul'un Fethinden Zamanımıza Kadar; Ongunsu, Ahmet Hamit ,1885-1967; 1924
E000888; İlmi Tabakatü’l- Arz; Harun el-Reşid; 1339
E000889; Çocuklar Evi; Maria Montesurya; 1342
E000890; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt VI; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1328
E000891; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt V; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1328
E000892; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt I; Altınay, Ahmed Refik ,1881-1937; 1328
E000893; Büyük Tarih-i Umumi : Cilt 4; ; 1327
E000894; Kadınlarımız; Celal Nuri; 1331
E000895; RİSALE-i UKUDİ'l- UDHİYE; Mehmed Emin Efendi; 1290
E000896; Lugat-i Tarihiyye ve Coğrafiye : Cilt V; Ahmet Rifat; 1300
E000897; Lugat-ı Osmaniye; ; 1314
E000898; Nikahta Keramet; Ortaç, Yusuf Ziya; [t.y.]
E000899; Temyiz Kararları; ; 1928
E000900; Hendese; El- Hac Hafız İshak Efendi; 1278
E000901; Ceride-i Müsevved El- Konevi; Mustafa Fehmi El-Ereğli; 1278
E000902; Çakıl Taşları; Necmettin Halil ,1902-1968; 1928
E000903; Gafil Aşk; Ermenekli Hüseyin Fehmi Rüşdü; 1918
E000904; Gafil Aşk; Ermenekli Hüseyin Fehmi Rüşdü; 1918
E000905; Menakıb-ı Gazavat-ı Sultan Seyyid Battal Gazi [مناقب غزوات سلطان سيد بطال غازى]; ; [t.y.]
E000906; İlm-i Malümat Dersleri; Nazım; 1342
E000907; İkinci Sınıfa Mahsus Türkçe Kıraat Dersleri; ; 1334
E000908; İcazetname; Mustafa Vehbi; [t.y.]
E000909; Nusret Efendi Risalesi; Nusret Efendi; [t.y.]
E000910; Çocuk Şarkıları ; Cemil Rasim ; 1928
E000911; Kaptan Hatras'ın Sergüzeşti : Kutbu Şimaliye Seyahat [قپودان هاتراسك سركذشتى، قطب شمالى يه سياحت]; Verne, Jules, ,(1825 - 1905); 1308
E000912; Piyade Dahiliye Kanunname-i Hümayunu [پیاده داخليه قانوننامه همايونى]; ; [t.y.]
E000913; Sisli Geceler [سيسلى كيجه لر]; [Zorlutuna], Halide Nusret ; 1341
E000914; İktisadi Mezhepler Tarihi; Rist, Charles ,1874-1955; 1926
E000915; Asri Demokrasiler : cilt 2; Bryce, James Bryce ,1838-1922; 1924
E000916; Büyük Harb: Türk Cepheleri (Çanakkale Çephesi); Dukakinzade Feridun ; 1927
E000917; El Cildü’s Sani Men MEcmu’al Enhar Fi Şerh-i Mülteki’l-Ahbar; Bosnevi El Hac Muharrem Efendi; 1311
E000918; Kuduri; Kuduri; 1309
E000919; TBMM Kavanin Mecmuası; ; 1924
E000920; Büyük Türk Lügatı (Türk Dillerinin İstikakı ve Edebi Lügatı); Hüseyin Kazım Kadri; [t.y.]
E000921; Merah; ; [t.y.]
E000922; Ceride-i Adliye; ; 1325
E000923; Kitab-ı Dürer’el Ahkam Fi Şerh-i Gururi'l-Ahkam; El-Hac Şakir Hazargradi ; 1317-1318
E000924; İsa Goci Şerhi Fenari ve Haşiyesi ; ; 1322
E000925; Orman Nizannamesi; ; 1340
E000926; Hesab-ı Zihni; Ahmet Rasim ,1864-1932; 1311
E000927; Terbiye : sayı 1-4, 9; ; 1927
E000928; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -3; ; 1323
E000929; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -7; ; 1924
E000930; Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -20; ; 1924
E000931; Baba Hasan'ın Sihirbazlığı; Süleyman Tevfik; 1332-1339
E000932; Lozan Kanunnamesi : cilt 1 Birinci Takım; ; 1924
E000933; Lozan Kanunnamesi : cilt 1 İkinci Takım; ; 1920
E000934; Lozan Kanunnamesi : Kongrede Tezkere Olunan ;  cilt 2 Birinci Takım; ; 1924
E000935; Lozan Kanunnamesi : cilt 2 İkinci Takım; ; 1921
E000936; Lozan Kanunnamesi : Kongrede Tezkere Olunan ;  cilt 4 Beşinci Takım; ; 1924
E000937; Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Türk- Fransız itlafnamesi; ; 1339
E000938; Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası; ; 1330
E000939; Maliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti; ; 1331
E000940; İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası; ; 1328
E000941; Sarı Humma Aleti Vukuğunda İcra Olunacak Tedbir Shıhiye Dair Talimatıdır; ; 1310
E000942; Tabayat Osmaniye İlim ve Haberi =  Certificat de nationalité ottomane; ; 1332
E000943; Pasaport Kanunu 1327 Tarihli; ; 1334
E000944; Dahiliye Nezareti ; ; 1331
E000945; Münasebat şehbenderi, himaye-i adliye, iade-i mücrimin ve ikamet hususlarında Devlet-i Aliyye ile İsviçre arasında menakad itilafnamesi; ; 1333
E000946; Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası; ; 1330
E000947; Devlet-i Aliyye ve Yunanistan Konsolosluk Mukavelesi; ; 1307
E000948; Bab-ı Ali Hariciye Nezareti Kıbrıs Meselesi; ; 1335
E000949; Adliye Nezareti Heyet-i Teftişiye Riyaseti Meselesi  [عدليه نظارتى هيئت تفتيشيه رياستى مسئله سى]; [Amidamiri], Fahreddin Rumbeyoğlu ,(Sefir-i Kebir); 1334
E000950; Hata ve Sevap Cetveli; ; 1328
E000951; Türkiye Büyük Millet Meclisinde ; ; 1338
E000952; Merasim-i Teşrifatiyeye Tabi Bulunan Kabullerden Maada Huzur-i Hümayunda Hususi Suretde Şeref-i Müsüle Nailiyyet Hakkında Talimatnamedir; ; [t.y.]
E000953; Saltanat-ı Seniyye Şehbenderlerinin Bulundukları Mahalleri Mübeyyin Defterdir; ; [t.y.]
E000954; İnhisarlar; ; 1334
E000955; Muhammere Meselesi; [Amidamiri], Fahreddin Rumbeyoğlu; 1334
E000956; Elcezire Kıtasındaki Petrol Madenleri İmtiyazı Meselesi; ; 1334
E000957; Fersan Adaları Meselesi [فرصان آطه لري مسئله سي]; Fahreddin Rumbeyoğlu [فخر الدين روم بك اوغلى] ,(Süfera-yı Saltanat-ı Seniyye'den); 1334
E000958; İslam Ahalinin duçar oldukları mezalim hakkında vesaika müstenid malumat; ; 1919
E000959; Matbaalara ve kitapçılara ve bunlara müteferri hususata dair; ; 1312
E000960; Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye; ; [t.y]
E000961; Bab-ı Ali Hariciye Nezareti : El Katr Sevahlı Meselesi; ; 1334
E000962; Bab-ı Ali Hariciye Nezareti : Kapitülasyonlar; ; 1334
E000963; Makedonya ve Edirne Dahili İhtilal Komitesi Talimat Projesi : İkinci/Üçüncü Proje; ; [t.y.]
E000964; Lisan-ı Osmaniye; Muallim Ahmed Cevad; 1329
E000965; Türkiye - Afganistan İttifak Muahedenamesi [توركيه - آفغانستان اتفاق معاهده نامه سى]; ; 1339
E000966; Süveyş Kanalının serbesti-i istimaline dair Fransa memurları tarafından muhtelit komisyona ita olunan muahedenâme layihasının tercümesidir [سويش قنالنك سربستئ استعمالنه دائر فرانسه مأمورلرى طرفندن محتلط قميسيونه اعطا اولنان معاهده نامه لايحه سنك ترجمه سيدر]; ; [t.y]
E000967; İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası; ; 1331
E000968; Lübnan Kasrının Sahibesi [لبنان قصرينك صاحبه سى]; Benoit, Pierre [بونوا، پيه ر]; 1926
E000969; Semt Meshur ve Mahallesi; ; 1304
E000970; Devlet-i Aliyye ve Rusya Devleti; ; 1262
E000971; Polis Nizamnamesi; ; 1325
E000972; Memalik-i Şahaneye Hahsus Nizamat ve Talimat Sıhhıyedir; ; 1301
E000973; Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Mün'akid Mukavelat-ı Hukukiye; ; 1334
E000974; Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Şehbenderlik, Muavenat-ı Adliye, İade-i Mücrimin, İkamet, Asker Firarilerinin Teslimi Hakkında Münakad Mukavelat ve Muahedat; ; 1333
E000975; Atinada Akd Edilen Devlet Aliye-Yunanistan Muahedenamesi Ahkamı Mucibince Tatbik ve Takip Olunacak Olan Tabiyet Meselesine Dair Devlet-i Aliyye Şehbenderlerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatnamedir; ; 1330
E000976; 1325 Senesi Bütçe Kanunu : 1325 Senesi Maarif Fevkalade Bütçe Kanunu; ; 1325
E000977; Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Şehbenderlik, Muavenat-ı Adliye, İade-i Mücrimin, İkamet, Asker Firarilerinin Teslimi Hakkında Münakad Mukavelat ve Muahedat; ; 1333
E000978; Tabiyet-i Osmaniye Kanunnamesidir [تابيت عثمانيه قانوننامه سيدر]; ; 1270
E000979; Dersaadette Akd Edilen Devlet-i Aliye : Sırbistan Muahede Namesi Ahkamı Mücebince Tadbik ve Takib Olunacak Olan Tabait Meselesine Dair Devlet-i Aliye Şehbendelerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatnamesidir; ; 1330
E000980; Dahiliye Nezareti : cilt 3; ; 1331
E000981; İhsaiyat-i Maliye Mecmuası : sayı 5; ; 1331
E000982; İdare-i Hususiyye Vilayat-i Mecmua Seneyyesi; ; 1331
E000983; Hayvan ve mevadi muayene rüsumunun suret-i istifasına dair talimatnamedir : cilt 19; ; 1322
E000984; Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensub Hasta ve Mecruh Esera-yı Harbiyenin Mübadelesine Dair Şeraid; ; 1334
E000985; Sak Şehbenderi; ; 1332
E000986; Demiryollar ve turuk ve maabirin gayri imalatı nafia sarfiyatı hakkında nizam-name suretidir; ; 1330
E000987; Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası; ; 1331
E000988; Memalik-i Şahaneye Mahsus Rusum Sıhhıye Tarifesidir; ; 1324
E000989; Matbûât-ı Ecnebiyye Hülasaları : Numara 583; ; 1338
E000990; Kuran Tefsiri; ; [t.y.]
E000991; Mev'ud Hüküm; Adıvar, Halide Edib ,1885-1964.; 1918
E000992; Milli Tarih; ZADE MEHMET FUAD; 1340
E000993; Şekavet-i Edebiye; Hüseyin Rahmi; 1329
E000994; Güzel Nasihatlar; Saadeddin Efendi; 1271
E000995; İlim ve İrade; Emin Feyzi; 1342
E000996; Fındık Ziraatı ve Ticareti; Antaryasyan, Neşan; 1331
E000997; Göz Yaşları; İhsan Raif ,1877-1926.; 1330
E000998; Kırk Hadis; Ahmet Naim; 1341
E000999; Asri Demokrasiler : C.1; Bryce, Decont James; 1924
E001000; Malumat-ı Diniyye ; Ahmed Ziyaeddin; [t.y.]
E001001; Ecel Köprüsü; Zevaco, Michel; 1310
E001002; Kafiye; ; [t.y.]
E001003; Fen Alemi; Refik, Mehmet; 1341
E001004; Yeni Kitap : Sayı 10; ; 1928
E001005; Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk; 1927
E001006; Tefsir-i Tibyan Tercümesi; ; [t.y.]
E001007; Ruhü'l Beyan Tefsiri : 2. cilt; İsmail Hakkı Efendi; [t.y.]
E001008; Ruhü'l Beyan Tefsiri : 5. cilt; İsmail Hakkı Efendi; [t.y.]
E001009; Müdavele-i Efkar; ; 1307
E001010; Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk; 1927
E001011; İlaveli Nevdeste Yahud, Mufassal Münşeat-ı Cedide, Muharrerat-ı Resmiye ve Gayr-i Resmiye [علاوه لى نو دسته ياخود، مفصل منشات جديده محرّرات رسميه و غير رسميه]; Bedros, Zeki [بدروس، ذکی] ,(Şura-yı Devlet hulefasından ve Edebiyat-ı Osmaniye muallimi); 1328
E001012; Redd'ül Muhtar Aletdürrül Muhtar; ; [t.y.]
E001013; Envarü’l Aşıkin; Ahmet Bican; 1301
E001014; Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkati; ; 1330
E001015; Memalik-i şahaneye mahsus rusum sıhhıye tarifesidir; ; [t.y.]
E001016; Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensub Hasta ve Mecruh Esera-yı Harbiyenin Mübadelesine Dair Şeraid; ; 1334
E001017; Salname-i Umumi : Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye     ; ; 1319
E001018; Hıza Fihris El Mektup; Halid Sani; [t.y.]
E001019; Bâb-ı Ali Hariciyye Nezâreti : İmtiyazat-ı ecnebiyyenin ilgasından dolayı memurine tebliğ olunacak talimat-name ; ; 1330
E001020; Hata ve sevab; ; 1327
E001021; Meclis-i Mebusan Birinci Devre Üçüncü Sene-i İctimaiye 56. İctima; ; 1327
E001022; İrade-i Hususiyye Vilayet-i Mecmuası Seneviyyesi : cilt 2; ; 1331
E001023; Dahiliye Nezareti 1332 Senesi Mart Ayına Mahsus Tebligat-ı Umumiye Mecmuasıdır : No. 2; ; 1332
E001024; Nemçe (Avusturya) Devleti'yle münakid olan muahedat; ; [t.y.]
E001025; Kolera Karantinası Hakkında Nizamnamedir; ; 1311
E001026; Zürraın rejiye ve rejinin zürraa karşı olan hukuk ve vezaifine ve ahkam-ı cezaiyeye dair nizamnamedir; ; 1304
E001027; Arazi ve Emlak Vergisi; ; [t.y]
E001028; Umur nafia ve ticaret ve ziraatın terkisi hakkında bi irade-i seniye nafia nezaretinde teşkil eden komisyon tarafında aliye takdim kılınan mazbatadır; ; 1301
E001029; Meriyet ahkamına bu kere bilistizan irade-i seniye-i hazret-i padişah-ı müteallik ve şerefsudur buyrulmuş olan umur hasabiyetinin tanzimi talimat umumiyesidir; ; 1301
E001030; Orman Nizamnamesi; ; [t.y.]
E001031; Devlet-i Aliye-i Osmaniye tahaffuz hanelerinde düstur-ul amel tutulmak üzere (Meclis-i Umur-u Sıhhiye)nin 15 Haziran sene 1315 tarihli ictima anda usul tebhir hakkında kararlaştırılan talimat (umuminin tercümesidir); ; 1315
E001032; Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Sakk-i Şehbenderi =  Formulaire des chancelleries consulaires; ; 1339
E001033; Musakkafat Kanunu Vergisi; ; 1328
E001034; Hicaz'da saltanat tesisini din-i İslâm men eder [حجازده سلطنت تأسيسنى دين اسلام منع ايدر]; Mahmud Maan [محمود معن]; 1337
E001035; Hicaz'da saltanat tesisini din-i İslâm men eder [حجازده سلطنت تأسيسنى دين اسلام منع ايدر]; Mahmud Maan [محمود معن]; 1337
E001036; Memalik-i Şahaneye Mahsus Rusum Sıhhıye Tarifesidir; ; 1324
E001037; Memalik-i Şahaneye Hahsus Nizamat ve Talimat Sıhhıyedir; ; 1301
E001038; Anadolu'nun Taksimi; Adamof, E. E.; 1927
E001039; Talimat layihası suretidir; ; [t.y]
E001040; 417 Teşrin-i Sani 1913 tarihinde Dersaadet'de İmza Olunan Devlet-i Aliyye - İran Tahdid-i Hudud Protokolü Tercümesi [١٧٤ تشرين ثانى ١٩١٣ تاريخنده درسعادتده امضى اولنان دولت عليه - ايران تحديد حدود پروتقولى ترجمه سى]; ; 1330
E001041; Rum ili şarki cemaat-i müslimesi hakkında talimatdır; ; [t.y.]
E001042; 1317 sene-i hicriyesi hacc-ı şerifi esnasında düsturü’l-amel tutulacak nizamname-i mahsusun tercümesidir; ; 1310
E001043; İmtiyazat-ı ecnebiyyenin ilgasından dolayı memurine tebliğ olunacak talimatname; ; 1330
E001044; Londra ve Paris ve Lahey Konferanslarının bahriyye müteallik mukarraratı; ; 1329
E001045; Metalib-i Nakdiye [مطالب نقديه]; ; 1334
E001046; Tabiiyyet-i Osmaniye ilm u haberi =  Certificat de nationalite Ottomane; ; 1332
E001047; Hazır-ı Mevt Meselesi; ; 1334
E001048; Fransa Sefaretine Mensub Mükatebin esamisi mübeyyen bir numaralı cedvel; ; 1315
E001049; Lozan Konferansı : 1922-1923 Konferansında Tezekkür Olunan Senedat Mecmuası : Birinci takım 3. cilt; ; 1924-1930
E001050; Türkiye ile Avusturya arasında münakid muhadenat muahedename ve ikamet ve ticaret mukavelenameleri; ; 1924
E001051; Ecnebilerin Memaliki Osmaniye’de Seyahat ve İkametleri Hakkında Kanunu Muvakkit; ; 1331
E001052; Şatt’ül Arab; ; 1334
E001053; Umur-ı İdareye Müderris Umumiyesi : Muharrerat-ı Umumiye Mecmuası 1332- 1331; ; 1332
E001054; Notes-verbales echangees entre le minstere imperial des affaires etrangeres et la Legation Royale de Roumanie au sujet de la signification des actes judiciaires extra-judiciaires ou administratifs et de l’envoi des commissions rogatoires = Devlet-i Aliyye-i Osmaniye - Romanya Hükumeti beyninde umur-ı adliye ve idariyeye müteallik akd olunan itilafname [دولت عليهء عثمانيه - رومانيه حكومتى بيننده امور عدليه و اداريه يع متعلق عقد اولنان ائتلافنامه]; ; 1330
E001055; Banka-i Devlet-i Aliyye Nizamnamesi; ; [t.y.]
E001056; Hariciye Nezareti : İmtiyazatı Ecnebiyenin İlgasından Dolayı Memurine Tebliğ Olunacak Talimatname; ; 1330
E001057; Muharerat Mecmuası : İmtiyazatı Ecnebiyenin İlgasından Dolayı Memurine Tebliğ Olunacak Talimatname; ; 1339
E001058; Circulaire 101 : 13 Juin 1329 13-26 Juin 1913 : Instructions relatives a l’application du tarif des droits sanitaires dans l’Empire Ottoman conformement a la loi du 9 Mai 1329 (1913) = 9 Mayıs 1329 tarihli kanuna tevfîkan rusûm-u sıhhiye tarifesinin memalik-i Osmaniye’de sûret-i tatbikine dair talimat; ; 1913
E001059; Muhtelit Mübadele Komisyonu : 10 Haziran 1930 Tarihli Ankara Mukalvelenamesinde Mevzuubahs gayri menkulleri takyit eden ipotekli alacaklar...; ; 1932
E001060; İslam Dini; Yusuf Ziya; 1928
E001061; Amme Cüzü; ; 1329
E001062; Namaz Tesbihatı; Nursi, Said.; [t.y.]
E001063; Amme Cüzü; ; 1329
E001064; Şerhiyle Beraber Ramazan Duası; ; 1313
E001065; İlk Tedrisat Mektepleri Coğrafya Programı; ; [t.y.]
E001066; Kazma Kuyuyu; Mahmud Yesari; 1928
E001067; Türk Yurduna-Ey Türk uyan!; Mehmet Emin.; 1330
E001068; El-Mecalis Li-l Fazil-ıt Zahid; Osman Bin Hasan; [t.y.]
E001069; Kitab-ul Huttab; İsmail Hakkı; [t.y.]
E001070; Dürret-ül Vaizin; Osman Bin Hasan El-Hobevi; 1313
E001071; Marifetname; İbrahim Hakkı; 1330
E001072; Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk; 1927
E001073; Ahmediye; ; 1327
E001074; Çakıl Taşları; Necmettin Halil ,1902-1968; 1919-1927
E001075; Hüküm Gecesi; Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. ,1902-1968; 1927
E001076; Merah; ; [t.y.]
E001077; Mürşidül Müteehhilin; ; [t.y.]
E001078; İnşaa-i Cedid; ; [t.y.]
E001079; Mezahib-ül Telfiki ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i; Şeyh Muhammet Abduh; 1332
E001080; Hutbe Kitabı; ; [t.y.]
E001081; Osmanlı Bulgaristan Anlaşması; ; 1334
E001082; Türkiye-Rusya Muahedenamesi; ; 1339
E001083; Türkiye-Almanya Arasında Muahedenamesi; ; 1340
E001084; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001085; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001086; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001087; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001088; Çocuk Ansiklopedisi; Zekariya, Sabiha; 1927
E001089; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001090; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001091; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001092; Çocuk Ansiklopedisi; ; 1283-1344
E001093; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001094; Çocuk Ansiklopedisi; ; [t.y.]
E001095; Çocuk Ansiklopedisi; ; 1927
E001096; Celaleyn Tefsiri; Celalettin Muhammed Bin Ahmed; 1310
E001097; Türk Ceza Kanunu; ; 1926
E001098; Meyve Ağaçları Temizleme İşleri; Afyon Ziraat Müdürü Ahmet; 1928
E001099; Kur’an-ı Kerim Tercümesi; İzmirli, İsmail Hakkı.; 1927
E001100; Hz. Ömer; Rıza, Ömer; 1928
E001101; Endülüs Tarihi; Paşa, Ziya.; 1304
E001102; Şiirler; ; [t.y.]
E001103; Adâb-ı Muâşeret Hasbihalleri; Ziya, Saffet; 1927
E001104; Acılar; Agâh Sırrı; 1928
E001105; Hayat Dergisi; ; 1927
E001106; Haşiyetü Redd’ül Muhtar; Seyyid Muhammed (İbn Abidin); 1357
E001107; Haşiyetü Redd’ül Muhtar;  Muhammed Emin (İbn Abidin); 1349
E001108; Fransız İhtilali’nin Siyasi ve İctima-i Fikirleri; Aster, Ernst Von ; 1928
E001109; Has Bahçe; Yesari, Mahmut.; 1928
E001110; Bismark’tan Sonra Alman Siyaseti; Blondelle, George ; 1332
E001111; Mebâhis-i Hukuk-ı Ticaretten İflas; Kemal, Ali; 1329-1332
E001112; Köprülüzâde Mehmed Fuad; Nasrettin Hoca; 1918
E001113; Cadı; Gürpınar, Hüseyin Rahmi.; 1330
E001114; Umdetu'l- Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari;  Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni; 1357
E001115; Umdetu'l- Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari;  Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni; 1357
E001116; Umdetu'l- Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari;  Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni; 1357
E001117; Seciyeyi Sıbyan; Seyyid  Abdülhalim Efendi; 1276
E001118; Namık Kemal; Nazif, Süleyman; 1340
E001119; Tafih-i Edeb-i Alem; Muhammed Ali Ayni; 1317
E001120; Kemahlı İbrahim Hakkı Divanı; Kemahlı Ebul Kemal Eş-Şeyh İbrahim Hakkı Efendi; [t.y.]
E001121; Haleb-i Sağir.; İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi.; 1318
E001122; Ahter-i Kebir; El-hac Ahmet Hulusi.; 1316
E001123; Mücmel Coğrafya; ; [t.y.]
E001124; En-Namusü’l Akvam Li Saadet-i İmem; Lütfü, Ömer; 1340
E001125; İslam Tarihinde Nifak(Hz. Ali); Kemalettin Şükrü; 1928
E001126; Hortlayan Cellat; Sami Aziz.; 1928
E001127; Tarih-i Osmani; Tevfik, Mahmud; 1312
E001128; Usul-i Fârisi; Muallim Feyzi; 1923
E001129; Mercan Adası; ; [t.y.]
E001130; Umdetu'l- Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari;  Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni; 1357
E001131; Mirkatü’l Mefatih Şerh-i Miskatil Mesabih; Ali bin Sultan Muhammed Ali el-Kari; 1306
E001132; Râmuzü'l - Ehadis; Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi; [t.y.]
E001133; İrşadü’s-sâri Li Şerh-i Sahihi Buhari; Ebu’l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Muhammed Kastallani; [t.y.]
E001134; Keşfü’l-Esrar Ala Usuli’l İmam Fahrül İslam Ali bin Muhammed el Pezdevi (Pezdi); Zeynel Abidin Efendi; [t.y.]
E001135; Levamiü’l-Esrar Fi Şerh-i Metali’il-Envar; Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed Tahrani Rozi; 1303
E001136; Osmanlıca-Fransızca  Lügat; Fuat, Ömer; 1332
E001137; İlmi ve Usul Felsefe-i İlmiye; Poıncare, Henri; 1928
E001138; Menasikıl Hac vel Umre  ve Ziyareti’l  Medinetü’l Münevvere  Alel Mezhebil Erbaati; El-Hac Muhammed Muhsin el-Kütbi; [t.y.]
E001139; Bayat Aşireti Hakkında Tarihi Araştırma; Şakir Sabir Zâbit; 1965
E001140; Bâb-ı Âlî  Hârbiye Nezâreti - Konsolosluk Mukavelenâmesi; ; 1914
E001141; Ruh; Tolstoy, Aleksey Nikolayeviç; 1343
E001142; Tercüme-i Dekaik-il Ahbar; ; 1316
E001143; Konsolosluk Mukavelenâmesi; ; 1914
E001144; Rüsüm-ı Tamga Kanunu; ; 1843
E001145; İstanbul Muahedenâmesi; ; 1914
E001146; Pasaport Nizamnamesi; ; 1884
E001147; Pasaport Nizamnamesi; ; 1895
E001148; Pasaport Nizamnamesi; ; 1895
E001149; Pasaport Nizamnamesi; ; 1884
E001150; Devlet-i Alliye-i Osmaniye-Bulgaritan Hükümeti Beyninde Umur-u Adliye ve idariye Müteallik Akd Olunan itilafname; ; 1330
E001151; Ermeni Âmal-u İhtilaliyyesi; ; [t.y.]
E001152; İstanbul Muâhedenâmesi; ; 1329
E001153; Hükümeti Osmaniye İle Avusturya Hükümeti Beyninde Akd Olunan Protokolün Mukavelenamesi; ; 1909
E001154; El-Hac Mahmud Efendi; ; [t.y.]
E001155; Rehber-i Kıtab-ı Osmaniye; Muhammed Fuad.; 1328
E001156; Huccet-ül İslam; İmam-ı Gazali.; [t.y.]
E001157; Kenz-ül İrfan; Muhammed Esad Efendi.; [t.y.]
E001158; Tabiat Tedkiki ve Hıfz-ı Sıhha; Naime Halid; 1927
E001159; Turana Doğru; Mehmet Emin.; 1334
E001160; Saffetü'l- Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an.; Musa Kazım.; 1336
E001161; Eyyühe-l Veled; İmam-ı Gazali.; 1302
E001162; Nahiv Cümlesi; ; 1320
E001163; Karabaş Tecvidi; ; 1317
E001164; Şerhli Borçlar Kanunu; Naci.; 1926
E001165; El-Kâfiyetü li-ibn-il Hacib, İzhar_ul esrar li-l Birgî, El-avâmil li-l Birgî; ; [t.y.]
E001166; Okyanus; ; [t.y.]
E001167; Edeb-i Kıraat Numuneleri;  Ameli Yeni İlmi Hesab;  Türkçe Harf ve No ; Hilmi, İbrahim ; 1925-1926
E001168; Okyanus; ; 1272
E001169; Okyanus; ; [t.y.]
E001170; Medeni Kanun; ; [t.y.]
E001171; Divan-ı Kuddusi; ; 1292
E001172; Mızraklı İlmihal.; ; [t.y.]
E001173; Çölde Bir İstanbul Kızı; ; [t.y.]
E001174; Tatbikatlar Hendesi; Mahmud Ekrem.; 1926
E001175; O Kadınlar; Server Bedi.; [t.y.]
E001176; Türkçülüğün Tarihi; ; [t.y.]
E001177; Namık Kemal; Nazif, Süleyman.; 1340
E001178; Ahlak; Mustafa Namık.; 1928
E001179; Şurut-us Salat; ; 1329
E001180; Bozkurt Lotus Davasında Türk-Fransız Müdafahaları; ; 1927
E001181; Abdülhamid-i Sâni ve Devri Saltanatı; Osman Nuri.; 1327
E001182; Abdülhamid-i Sâni ve Devri Saltanatı; Osman Nuri.; 1327
E001183; Zeban-ı Farisi; Feyzi  ; 1327
E001184; Anjel ve Elvan’ın Sergüzeşti; Tarbe, Edmon.; 1311
E001185; Türkiye Tarihi; Ahmed Hamid.; 1924
E001186; Türk İstiklal Mücahendesi Konferansları; Kerim, Cevdet.; 1927
E001187; Ahkâm-ı Kur’aniye; Vehbi, Muhammed; 1341
E001188; Kitabül Savm; Zihni, Muhammed.; 1329
E001189; Milli Mücadele; Süvari Yüzbaşı Ahmed.; 1928
E001190; Amel-i Tavukçuluk; Fahri, Cafer.; 1922
E001191; Eşferoğlu Rumi Divanı; Eşferoğlu Rumi; 1307
E001192; Pariste 30000 Budist; Mithat , Ahmet ; 1307
E001193; Divan-ı Niyazi; Niyazi; [t.y.]
E001194; Bir Sukut-u Hayal; Yesari, Mahmut.; 1928
E001195; Kızıl Elma; Gökalp, Ziya.; 1330
E001196; Muin-it Tullab Fi-s Süali ve Cevab; Lami, Hasan.; 1337
E001197; Fehim Paşa ile Margarit; Naci, Ahmet.; 1330
E001198; Hayattan Hikayeler; Gündüz, Aka.; 1928
E001199; İrşadü’l-Gafilin; Şakir, Muhammed.; 1326
E001200; Mizan ül-İrfan; Mustafa Fevzi b. Numan.; 1325
E001201; Merah-ul Ervah; Şevki, Hasan.; 1317
E001202; Harbin Etrafında; Hulusi, Fuat.; 1331
E001203; İlm-i Ahlak; Ferid.; 1341
E001204; Külliyat-ı Asar : İlham-ı Vatan.; Abdulhak Hamid.; 1334
E001205; Nazari ve Ameli İcra Kanun Şerhi ; Refik, Ahmed.; 1340-1342
E001206; Son Türkçe Alfabe; İlhami, İbrahim; 1928
E001207; Kamus; ; [t.y.]
E001208; Kadı Beyzavi Tefsiri; Kadı Beyzavi; 1329
E001209; Bir Irkın Teriyesi; ; 1926
E001210; Malumat-ı Diniyye;  Anadolu Yavrusunun Kitabı; Asım, Muhammed.; [t.y.]
E001211; İlahiler;  Makalat-ı İsmail Hakkı; İsmail Hakkı; [t.y.]
E001212; Muhammediye; ; [t.y.]
E001213; Conventıon Commercıale; ; 1902
E001214; 1314 Yılı İstanbul Vefat Cetveli; ; 1899
E001215; 1315 Sene-i İstanbul Vefat Cetveli; ; 1900
E001216; 1316 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir; ; 1902
E001217; 1317 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir; ; 1902
E001218; 1318 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir; ; 1903
E001219; Reşahat Ayn’ül Hayat; Topçuzâde Hacı Mehmet Efendi; 1332
E001220; La Question Du Pont-Euxin; ; 1923
E001221; Şerh-ü Garaib-ül Ehadis; Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi; [t.y.]
E001222; Requêtes Présentées Par Les Sujets Russes a la Commission Institutée a l'Ambassade Impériale de Russie a Constantinople en Vertu de l'Article V du Traité Turco-Russe du 27 Janvier 8 Février 1879, a la suite des Dommages Subis par eux Pendant la Guerre de 1877; ; 1910
E001223; Traité D'amitié, Convention De Commerce Et Convention D'établissement Conclus Entre La Turquie Et La Pologne, Le 23 Juillet 1923 à Lausanne.; ; 1923
E001224; Recueil Des Traités De La Porte Ottomane Avec Les Puissance Êtrangères : Depuis Le Premier Traité Conclu, En 1536, Entre Suléyman I Et François I Jusqu'à Nos Jours; ; 1894
E001225; La Turquie en 1864; Collas, Bernard Camille; 1864
E001226; L'agitation Bulgare en Turquie; Ramon, S. Vittorio; 1906
E001227; Protocole Entre Le Gouvernement İmperial Ottoman Et Le Gouvernement Royal De Bulgarie; ; 1909
E001228; Protocoles De La Commission De Delimitation Des Frontieres De La Roumelie Orientale; ; 1880
E001229; Contre Repluque Presentee Au Nom Du Gouvernement De L'empire Ottoman En Reponse A La Replique Presente Au Nom Du Gouvernement İmperial De Russe; ; 1912
E001230; Loi Sur Les Patentes; ; 1889
E001231; Mouvement Général Du Pèlerinage Du Hêdjaz Par Les Ports De La Mer Rouge, Année De L'Hégire 1319, 1901-1902; Duca Pacha; 1902
E001232; Protocoles Et Convention Turco - Austro - Hongroise; ; 1879
E001233; Traité De CommerceEntre La Turque Et La Grece ,(1903); ; 1903
E001234; Listes Des Villes Et Villages Habités Par Les Divers Êléments Dans L’Empire Ottoman.; ; 1919
E001235; Bilan De  L’Exercice 1895-1896 Et Statistique Génerale De La Navigation Dans Les Ports Ottomans; Cozzonis, Michel,  ; 1896
E001236; Tableaux İndiquant Le Nombre Des Divers Êléments De La Population Dans L’empire Ottoman Au 1er Mars 1330 (14 Mars 1914); ; 1919
E001237; Loi Sur l'administration Des Vilayets; Mehmed Rechad; 1913
E001238; Situation Financiere Du Gouvernement Ottoman; ; 1878-1903
E001239; Projet De Compromis A Conclure Entre Le Gouvernement Imperial Ottoman Et Le Gouvernement Imperial Russe; ; 1910
E001240; Circulaire Aux Ambassades Impériales Ottomanes : A Londres, Paris, Berlin, Rome, Vienne & St-Petersbourg; ; 1901
E001241; Considérations Concernant le Differend Survenu Entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Imperial de Russie; ; 1909
E001242; Sublime Porte: Ministère Des Affaires Êtrangères : Documents Diplomatiques; ; 1868
E001243; Sublime Porte : Budget Des Recettes et Des Dépenses de L’exercice 1864-65; ; 1865
E001244; Convention Telegraphique entre la Sublime Porte et la Russie; ; [n.d.]
E001245; Communications du Ministère Impérial Ottoman Des Affaires Étrangères, Demandées, le 15 Janvier 1912, Par l'agent du Gouvernement Impérial de Russie; ; 1912
E001246; Reglement Relatif a la Forme et au Texte Des Patentes, a la Tenue Des Registres a Souches et a la Compatabilite, Êlaboré Conformément a l'Art. 17, de la loi Sur Les Patenttes; ; 1888
E001247; The Red Oasis : A Record of the Massacres Perpetrated in Tripoli by the Italian Army, October 23rd or 28th, 1911; Rosher, Charles; 1912
E001248; Lois Provisoires Sur Les Immeubles; ; 1913
E001249; Loi Promulguée le 25 Djémazi-ul-Akhir 1328 (20 Juin 1326) Portant Fixation du Budget Général de L'exercice 1326; ; 1910
E001250; Commission Turco-Hellénique Pour la Conclusion D'une Convention Consulaire Entre la Turquie et la Grèce; ; 1899
E001251; Loi Constitutive du Département Formé Sous le Nom de Vilayet du Danube; ; 1865
E001252; Traite de Commerce Conclu entre la Sublime Porte et Les Etats du Zollverein; ; 1882
E001253; Suite a la Correspondance Diplomatique et Decision des Ambassadeurs des Six Grandes Puissances a Constatntinople; ; 1901
E001254; Traite de Commerce Conclu Entre la Sublime Porte et le Portugal; ; 1868
E001255; Loi Sur le Timbre; ; 1906
E001256; Consultation fournie à la Sublime-Porte dans l'affaire des indemnitaires russes; Roguin, Ernest; 1910
E001257; Convention Gréco-Turque :  Signée le 10 Juin 1930; ; 1930
E001258; Traite de Commerce Conclu entre La Turque et La Grande-Bretagne; ; 1874
E001259; Observations Gênêrales : Presentees Par la Delegation Ottomane a la Conference de la Paix; ; 19--?]
E001260; Conventipn Relative : A la Rectification des Frontieres Turco-Grecoques : Signee a Constantinople le 24 Mai 1881; ; 1881
E001261; Traité Concernant le Libre Usage du Canal Maritime de Suez; ; 1988
E001262; Grande Assemblee Nationale de Turquie : Seance du Jeudi, 23 Aout 1923 (1339) : Declarations du Ministre Des Affaires Etrangeres Ismet Pacha; ; 1924
E001263; Appel Au Droit Et a La Justice : Doleances De L’Algerie-Tunisie; El Cheik Saleh el Cherif el Tounissi; 1917
E001264; Protocole Pour La Réception a La Cour Impériale Des Chefs De Mission Êtrangers; ; 1918
E001265; Réponse à La Presse Française : Démentis Opposées Par Le Clergé Supérieur de la Syrie et de la Palestine Aux Mensonges Des Journaux Français; ; 1917
E001266; Thrace-Occidentale Historique; ; 1922
E001267; Réclamation en Paiement D'intérêts Moratoires des İndemnitaires de la Guerre Russo-turque la Charge du Gouvernement Impérial Ottoman.; ; 1909
E001268; Correspondence Diplomatique  Êchangée entre le Gouvernement Impérial Ottoman et L'Ambassade İmpérial de Russie a Constantinople, Relativement a L'indemnite a Payer Aux Sujets Russes Pour les Dommages Subis Par Eux Pendant la Guerre de 1877; ; 1909
E001269; Traités Protocoles, Lois, Règlements et Documents Divers : Annexés au Contre-Mémoire Ottoman; ; 1911
E001270; Recueil Des Traités De La Porte Ottomane : Avec Les Puissances Êtrangères, Depuis Le Premier Traité Conclu, En 1536, Entre Suléyman I Et François I Jusqu'à Nos Jours; Testa, Le Baron I. De; 1901
E001271; A Qui la Faute? : Aux partis Rev. Arméniens; ; 1917
E001272; Recueil des Traités de la Porte Ottomane Avec les Puissance Êtrangères, Depuis le Premier Traité Conclu, en 1536, entre Suléyman I et François I Jusqu’à Nos Jours; Testa, Freiherr von, 1812-1873; 1892
E001273;  Les Massacres D’Armenie : Consul Général de Russie  Van Puıs  Erzêroum; Mayewski; 1916
E001274; Traduction : Discours Prononcé Par Monsieur Tittoni, Ministre des Affaires Etrangéres, a` la Chambre Italienne le 27 Septembre 1919; ; 1919
E001275; Recueil des Traités de la Porte Ottomane Avec les Puissance Êtrangères, Depuis le Premier Traité Conclu, en 1536, entre Suléyman I et François I Jusqu’à Nos Jours; Testa, Le Baron I. De; 1898
E001276; La Verite Sur la Questions Syrienne; ; 1916
E001277; Instructions Pour Les Consulats Ottomans; ; 1890
E001278; War Journal of the Second Russian Fortress Artillery Regiment of Erzéroum From its Formation Until the Recapture of Erzéroum by the Ottoman Army March 12th, 1918; ; 1919
E001279; Sur La route De Smyrne : Discours et Causeries Faits Par  S. E. Gazi Moustafa Kémal Pacha, Commandant en Chef des  Armées Turques, Lors de sa Récente Tourne en Asie-Mineure; ; 1923
E001280; Journal De Guerre Du Deuxieme Régiment d'Artillerie De Forteresse Russe d'Erzeroum Depuis Sac Formation Jusqu'a La Reprise De La Ville Par Les Turcs, le 12 Mars 1918; ; 1919
E001281; L'Etat du Sud-Ouest du Caucase; ; 1919
E001282;  Loi Sur le Timbre et Reglement Des Droits Fixes; ; 1309-1893
E001283; La Province d’Adana Aperçu Historique, Ethnographique et Statistique; ; 1920
E001284; Documents sur les Atrocités Arméno-Russes; ; [n.d.]
E001285; Loi promulguee le 10 Djemazi-ul-Akher 1329 (25 Mai 1327) : Portant Fixation du Budget General de l’Exercice 1327; ; 1911
E001286; Rapports Officiels Reçus des Autorites Militaires Ottomanes sur l’occupation de Smyrne par les Troupes Helleniques; ; 1920
E001287; Notes d'un officier supérieur russe sur les atrocités d'Erzéroum; Tverdohlebov, Vladimir Nikolaeviç; 1919
E001288; La Question de Mossoul à la 35me Session du Conseil de la Société des Nations; Tverdohlebov, Vladimir Nikolaeviç; 1925
E001289; Les Atrocités Commises à Smyrne et aux Environs Pendant l'occupation Helléniques IV; ;
E001290; Arrangement commercial douanier : Conclu le 5 Septembre 1902 :  Entre l’Empire Ottoman et la Perse ; ; 1903
E001291; Arrangement commercial douanier : Conclu le 5 Septembre 1902 :  Entre l’Empire Ottoman et la Perse ; ; 1903
E001292; Commission Arbitrale Instituêe Pour Statuer Sur Les Reclamations Existant Entre le Gouvernement Imperial Ottoman et la Compagnie d’Exploitation des Chemins de fer Orientaux : Demandes du Gouvernement Imperial Ottoman, No : 13 : Paiement des Droits de Timbre et des Amendes Pour Infraction a la Loi sur le Timbre; ; 1888
E001293; Commission Arbitrale Instituee Pour Statuer Sur Les Reclamations Existant Entre le Gouvernement Imperial Ottoman et la Compagnie d’Exploitation des Chemins de fer Orientaux : Demandes du Gouvernement Imperial Ottoman, No : 3 : Subsidiairement a la Demande no 2, : Paiement d’un Loyer a Fixer Pour les Lignes de Constantinople a Andrinople: d’Andrinople a Sarembey et d’Andrinople a Dedeaghatch; ; 1888
E001294; Commission Arbitrale Instituee Pour Statuer Sur Les Reclamations Existant Entre le Gouvernement Imperial Ottoman et la Compagnie d’Exploitation des Chemins de fer Orientaux : Demandes du Gouvernement Imperial Ottoman, no : 2 :  Paiement de la Redevance Kilometrque Annuelle de Huit Mille Francs : Sur Les Lignes de Constantinople a Sarembey et de Andrinople a Dedeaghatch; ; 1888
E001295; Commission Arbitrale Instituee Pour Statuer Sur Les Reclamations Existant Entre le Gouvernement Imperial Ottoman et la Compagnie d’Exploitation des Chemins de fer Orientaux : Demandes du Gouvernement Imperial Ottoman, no : 2 :  Rembeursement des Sommes Provenant du Fonds dE Garantie en Principal Interets et Accessoires; ; 1888
E001296; Mouvement General du Pelerinage du Hedjaz par les ports de la Mer Rouge : Annee de l’Hegire 1319 : 1901-1902; Pacha, Duca; 1902
E001297; STATISTIQUE DE LA MORTALITE DU DEPARTEMENT DE CONSTANTINOPLE; ; 1907
E001298; Sentence Arbitrale ; ; 1934
E001299; Sentences Arbitrales ; ; 1934
E001300; Sentences Arbitrales ; ; 1934
E001301; Sentences Arbitrales ; ; 1934
E001302; Sentences Arbitrales ; ; 1934
E001303; Recueil des Traités de la Porte Ottomane Avec les Puissance Êtrangères, Depuis le Premier Traité Conclu, en 1536, entre Suléyman I et François I Jusqu’à Nos Jours; Testa, Le Baron I. De; 1911
E001304; L'empire Ottoman et L'independance de l'Eglise Armenienne;  Vartabed, Hrant; 1917
E001305; L'empire Ottoman et L'independance de l'Eglise Armenienne;  Vartabed, Hrant; 1917
E001306; Convention Commerciale Conclue Entre la Turquie et la Roumanie, le 618 Avril 1897.; ; 1898
E001307; Actes, Decisions, Sentences Arbitrales Relatifs a L'echange Des Populations Grecques et Turques; ; 1933
E001308; Actes, Decisions, Sentences Arbitrales Relatifs a L'echange Des Populations Grecques et Turques; ; 1933
E001309; Sentences Arbitrales; ; 1933
E001310; Avis Êmis Par les Membres Neutres de la Commission Mixte au Sujet des Charges Hypothêcaires Grevant les Immeubles qui aux Termes de la Convention  Du 10 Juin 1930; ; [1934]
E001311; Sentences Arbitrales; ; 1933
E001312; Sentences Arbitrales; ; 1933
E001313; Sentences Arbitrales; ; 1933
E001314; Sentences Arbitrales; ; 1933
E001315; TrAITE DE COMMERCE CONCLU ENTRE LA SUBLIME PORTE ET LE GOUVERNEMENT RUSSE LE 18-30 Avrıl 1846; ; 1846
E001316; Cour permanente d’arbitrage de la Haye  :   tribunal arbitral constitue en vertu du compromis d’arbitrage signe a Constantinople entre la Russie et la Turquie le 22 Juillet  5 Aout 1910 :   annexes III  :   contre-replique presentee par le gouvernement imperial Ottoman; ; 1912
E001317; Convention Telegraphique Entre la Sublime Porte et la Russie; ; [n.d.]
E001318; Adhesion de M. Andre Weiss a la Consultation Fournie a la Sublime-Porte; Roguin, Ernest; 1910
E001319; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001320; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001321; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001322; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001323; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001324; Sentences Arbitrales; ; [1934]
E001325; Avis Êmis Par les Membres Neutres de la Commission Mixte et Rêsolutıon Adoptêe Par L’Assemblêe Plênıêre Au Sujet Du Sort De Certaines Catêgorıtes de Loyers Par Rapport Aux Dısposıtıons De La Convention D’Ankara  Du 10 Juin 1930; ; [1934]
E001326; Avis Êmis Par Les Membres Neutres de la Commission Mixte au Sujet de L'Alİênation a Condition de Pension Alimentaire de Biens Immobiliers Qui Aux Termes de la Convention D'Ankara du 10 juin 1930 Passent en tout Propriêtê aux Gouvernements Signataires de Cette Convention; ; [1934]
E001327; Avis Êmis Par Les Membres Neutres de la Commission Mixte au Sujet de L'Alİênation a Condition de Pension Alimentaire de Biens Immobiliers Qui Aux Termes de la Convention D'Ankara du 10 juin 1930 Passent en tout Propriêtê aux Gouvernements Signataires de Cette Convention; ; [1934]
E001328; Table Des Matières: Tome 1er Des Actes, Décisions, Sentences, Arbitrales Relatifs, a l' échange Des Populations Grecques et Turques; ; 1933
E001329; Aspirations et agissements révolutionnaires des Comités Arméniens avant et après la proclamation de la Constitution Ottomane; ; 1917
E001330; Instructions Relatives A L’Administration Gênerale Des Vilayets; ; 1876
E001331; Kütahya Şehri; Uzunçarşılı, İsmil Hakkı; 1932
E001332; Doğu: Büyük Ülkü Gazetesi; ;
E001333; İstiklal Harbi Gazetesi; ;
E001334; İstiklal Harbi Gazetesi; ;
E001335; İstiklal Harbi Gazetesi; ;
E001336; Afyon 497 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001337; Afyon 498 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001338; Afyon 499 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001339; Afyon 500 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001340; Afyon 501 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001341; Afyon 502 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001342; Afyon 503 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001343; Afyon 504 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001344; Afyon 505 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001345; Afyon 506 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001346; Afyon 507 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001347; Afyon 508 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001348; Afyon 509 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001349; Afyon 510 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001350; Afyon 511 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001351; Afyon 512 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001352; Afyon 513 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001353; Afyon 514 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001354; Afyon 515 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001355; Afyon 517 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001356; Afyon 516 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001357; Afyon 518 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001358; Afyon 519 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001359; Afyon 520 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001360; Afyon 521 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001361; Afyon 521 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001362; Afyon 522 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001363; Afyon 523 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001364; Afyon 524 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001365; Afyon 525 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001366; Afyon 526 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001367; Afyon 527 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001368; Afyon 528 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001369; Afyon 529 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001370; Afyon 530 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001371; Afyon 531 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001372; Afyon 532 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001373; Afyon 533 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001374; Afyon 534 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001375; Afyon 535 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001376; Afyon 536 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001377; Afyon 537 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001378; Afyon 538 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001379; Afyon 539 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001380; Afyon 540 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001381; Afyon 541 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001382; Afyon 542 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001383; Afyon 543 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001384; Afyon 544 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001385; Afyon 545 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001386; Afyon 546 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001387; Afyon 547 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001388; Afyon 548 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001389; Afyon 549 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001390; Afyon 550 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001391; Afyon 551 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001392; Afyon 552 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001393; Afyon 553 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001394; Afyon 554 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001395; Afyon 555 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001396; Afyon 556 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001397; Afyon 557 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001398; Afyon 558 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001399; Afyon 560 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001400; Afyon 562 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001401; Afyon 563 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001402; Afyon 564 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001403; Afyon 565 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001404; Afyon 566 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001405; Afyon 567 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001406; Afyon 568 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001407; Afyon 569 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001408; Afyon 570 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001409; Afyon 571 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001410; Afyon 572 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001411; Afyon 573 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001412; Afyon 574 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001413; Afyon 575 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001414; Afyon 576 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001415; Afyon 577 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001416; Afyon 578 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001417; Afyon 579 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001418; Afyon 580 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001419; Afyon 581 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001420; Afyon 582 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001421; Afyon 583 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001422; Afyon 584 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001423; Afyon 585 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001424; Afyon 586 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001425; Afyon 587 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001426; Afyon 588 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001427; Afyon 589 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001428; Afyon 590 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001429; Afyon 591 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001430; Afyon 592 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001431; Afyon 593 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001432; Afyon 594 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001433; Afyon 595 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001434; Afyon 596 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001435; Afyon 597 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001436; Afyon 598 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001437; Afyon 599 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001438; Afyon 600 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001439; Afyon 601 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001440; Afyon 602 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001441; Afyon 603 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001442; Afyon 604 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001443; Afyon 605 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001444; Afyon 606 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001445; Afyon 607 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001446; Afyon 608 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001447; Afyon 609 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001448; Afyon 610 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001449; Afyon 611 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001450; Afyon 612 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001451; Afyon 613 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001452; Afyon 614 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001453; Afyon 615 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001454; Afyon 616 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001455; Afyon 617 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001456; Afyon 618 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001457; Afyon 619 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001458; Afyon 620 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001459; Afyon 621 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001460; Afyon 622 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001461; Afyon 623 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001462; Afyon 624 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001463; Afyon 625 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001464; Afyon 626 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001465; Afyon 627 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001466; Afyon 628 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001467; Afyon 629 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001468; Afyon 630 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001469; Afyon 631 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001470; Afyon 632 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001471; Afyon 633 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001472; Afyon 634 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001473; Afyon 635 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001474; Afyon 636 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001475; Afyon 637 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001476; Afyon 638 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001477; Afyon 639 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001478; Afyon 640 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001479; Afyon 641 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001480; Afyon 642 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001481; Afyon 643 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001482; Afyon 644 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001483; Afyon 645 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001484; Afyon 645 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001485; Afyon 646 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001486; Afyon 647 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001487; Afyon 648 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001488; Afyon 649 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001489; Afyon 650 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001490; Afyon 651 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001491; Afyon 652 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001492; Afyon 653 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001493; Afyon 654 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001494; Afyon 656 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001495; Afyon 657 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001496; Afyon 658 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001497; Afyon 659 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001498; Afyon 660 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001499; Afyon 661 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001500; Afyon 662 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001501; Afyon 663 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001502; Afyon 664 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001503; Afyon 665 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001504; Afyon 666 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001505; Afyon 667 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001506; Afyon 668 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001507; Afyon 669 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001508; Afyon 561 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
E001509; Ceza Kanunname-i Hümayunu; Ziya, Ahmet ; 1327
E001510; Ruhul Mecelle 5-8. Cilt; Paşa, Hacı Reşit ; 1328
E001511; Erbabaı Davai; Lütfi, Ahmet ; 1302
E001512; Arazi Kanunu ; Karakoç Serkes; 1340
E001513; Tahşiyeli Cavani 2. Cilt; Karakoç Serkes; 1341
E001514; Miras Kitabı; ; [t.y]
E001515; Tababati Adliye ve Ruhiye; Doktor Mustafa Hayrullah; 1928
E001516; Yeni Miras Taksim Rehberi; Ethem, İbrahim ; 1928
E001517; Yeni Miras Taksim Rehberi; Ethem, İbrahim ; 1928
E001518; Kaside Kitabı; Halim, Mustafa ; 1337
E001519; Münşeatı Hukuk; Hıfsı, Hasan ; 1309
E001520; Ticareti Bahriye Kanunu Şerhi; Vayani, Kostaki ; 1313
E001521; Ceza Külliyatı; Sami, Muhammet ; 1926
E001522; Miratı Kanunu Ceza; ; 1324
E001523; Hukuki Düvel; Fehmi, Hasan ; 1326
E001524; Maadin Nizamnamesi; ; 1924
E001525; Baharistan; ; 1311
E001526; Adli Hukuk; Mispohuttin, Memduh ; 1328
E001527; Tatbikatı Cezaiye 2. Cilt;  Memduh ; 1320
E001528; Muharrerat-ı Umumiye- i Adliye;  ; 1328
E001529; El-Cildül Evvel Min Muharrem;  Muharrem Efendi; 1318
E001530; El Cüzüz Sani Min Haşiati Muharrem;  Muharrem Efendi; 1319
E001531; Afyon 655 Numaralı Şer’i Mahkeme Sicilleri; ; [t.y.]
0088485; 11 Kasım 1938; ; 1938
0106193; Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı : I. Seferin başlangıcından 1915 Mayısına kadar; Aspinal, C.F.; 1939
0106194; Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı : II. 1915 senesi Mayısından tahliyeye kadar; Aspinal, C.F.; 1940
SY0608615; Akbaba  Siyasi Mizah Gazetesi; 1961-1962; Cilt1; Sayı1-28
SY0611037; Sebilürreşad; 1948; Cilt1; Sayı1-25
SY0611038; Sebilürreşad; 1949; Cilt2; Sayı26-50
SY4461D50B; Sebilürreşad; 1949-1950; Cilt3-4; Sayı51,53-70,72-78
SYC4AA6BD8; Sebilürreşad; 1950-1952; Cilt4-5; Sayı86,90-92,94-95,98-105,107-112,118-119
SYB5164E36; Taşpınar; 1932-1933; Cilt1; Sayı1-12
SY99B6317F; Taşpınar; 1933-1934; Cilt2; Sayı13-24
SYE530EDD8; Taşpınar; 1934-1935; Cilt3; Sayı25-36
SYA73A6473; Taşpınar; 1935-1936; Cilt4; Sayı37-48
SY59FE066D; Taşpınar; 1936-1937; Cilt5; Sayı49-60
SY55367BAB; Taşpınar; 1937-1938; Cilt6; Sayı61-70
SY1C54DF36; Taşpınar; 1938-1943; Cilt7-8; Sayı71-101
SY0609524; Taşpınar; 1963-1966; Cilt1-2; Sayı1-21
Haber Gazetesi; 1938; Sayı1814-1908
Haber Gazetesi; 1939; Sayı1909-2005
Haber Gazetesi; 1940; Sayı2006-2147
Haber Gazetesi; 1941; Sayı2148-2242
Haber Gazetesi; 1942; Sayı2243-2344
Haber Gazetesi; 1943; Sayı2345-2444
Haber Gazetesi; 1944; Sayı2445-2544
Haber Gazetesi; 1945; Sayı2545-2644
Haber Gazetesi; 1946; Sayı2645-2745
Haber Gazetesi; 1947; Sayı2746-2837