Demirbaş;Eser Adı;Yazar;Yayın Tarihi
YZ00001;Kitab-ı Bostan ve Gülistan.;Nuh İbn Mustafa el-Hafi.;[t.y.]
YZ00002;Kur'an-ı Kerim.;;1350
YZ00003;En'am-ı Şerif.;;[t.y.]
YZ00004;Peygamber kıssaları.;Ahmet (?);1322
YZ00005;Ruhiyat defteri.;Ali B(?).;1243
YZ00006;Ziyaretname-i Peygamber Aleyhi's-salat-ü ve's-selam.;;[t.y.]
YZ00007;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00008;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00009;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00010;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926-1936
YZ00011;Ahmediye.;;1305
YZ00012;Hikayeler Mecmuası;;[t.y.]
YZ00013;Hılyetü'n-Nebi.;;[t.y.]
YZ00014;Dibace-i lugat-i danisteru.;;[t.y.]
YZ00015;Sakk-ı Şanizade.;Atalızade es-Seyyid Katip Mustafa Şükri İbn-i Seyyid Ahmed.;[t.y.]
YZ00016;Mukaddemetü'l-Edeb.;Muhammed Şükrü el-Burduri.;[t.y.]
YZ00017;Tarif-u usul'il-hadis.;;[t.y.]
YZ00018;Kitab-u ilmihal.;;1270
YZ00019;İlmihal kitabı.;;[t.y.]
YZ00020;Kitab-ü şerh-i ta'limü'l müteallim.;İbrahim bin Süleyman.;[t.y.]
YZ00021;Kitab-u gülistan.;;[t.y.]
YZ00022;Ders notları.;Hafız Hüseyin.;[t.y.]
YZ00023;İcazetname.;;[t.y.]
YZ00024;Kitab-ı vahdetname.;Afyonlu Kemalioğlu Halis Felahi.;[t.y.]
YZ00025;Abdurrahman Mısri hazretlerinin hayatı ve eserleri.;Edip Ali.;[t.y.]
YZ00026;Risale-i Ganiyyetü'r-Rıza.;Eskişehiri Muhammed Emin Efendi.;1307
YZ00027;Sefine-i Nefise-i Mevleviye'den Afyon Mevlevileri bölümü.;;[t.y.]
YZ00028;Mecmua;;[t.y.]
YZ00029;Risale (altı adet);;[t.y.]
YZ00030;Şiir mecmuası;;[t.y.]
YZ00031;Şiir mecmuası : İlahi-i Veysel Karani;;[t.y.]
YZ00032;Şiir mecmuası : Sahib-i ve maliki miras zade Hafız İbrahim Efendi;;[t.y.]
YZ00033;Risale-i ilm-i kimya;Haza Risale-i At pazarı Osman Efendi;[t.y.]
YZ00034;Meşahi-yi Ashab-ı Güzin;;[t.y.]
YZ00035;Dua ve şiir mecmuası;;[t.y.]
YZ00036;Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00037;Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00038;Mecmua;;[t.y.]
YZ00039;Haza Kitab-ı Menafi-i Name Tasnif-i Nidayi : İlmü’t Tıbbi;;[t.y.]
YZ00040;Haza kitabı Li-Muhammed  Birgivi;Mustafa Hilmi Efendi;[t.y.]
YZ00041;Risale-i ebi’s-suud, kasaba-i Turgudi;Ali Hoca bin Hüseyin;1147
YZ00042;Dua ve sureleri ihtiva eden bir mecmua : Nasihat-ı iblis-i hikaye-i Sidürla’retullahı Taala, Muharrem 1167 : Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00043;Cenaze Ölüm Hakkında;;1098
YZ00044;Şurut-u Salat;;[t.y.]
YZ00045;Gunyetül Mütemmeli;İbrahim Halebi;[t.y.]
YZ00046;İnekcilik Sanatı;;[t.y.]
YZ00047;İzharul Esrar;Şeyh Mustafa Bin Hamza;[t.y.]
YZ00048;Salavat-ı şerife, istiğfar, ihlar-ı şerif, fatihat-ı şerife;;1297
YZ00049;Mecmua;;[t.y.]
YZ00050;Mecmua;;[t.y.]
YZ00051;Hadis Usulü El Yazması Defter;;[t.y.]
YZ00052;Birgiv-i Şerhi;;[t.y.]
YZ00053;Dua ve Şiir Mecmausı;;[t.y.]
YZ00054;Arapça Gramer ;;[t.y.]
YZ00055;Dua Kitabı;;[t.y.]
YZ00056;Abdurrahman Mısri Hazretlerinin Hayatı ve Eserleri;Edip Ali;[t.y.]
YZ00057;Beyitler;;[t.y.]
E000001;Kitab-ı Mevkufat.;el-Hac Ahmet Hulusi.;1308
E000002;Risale-i Tevhit; ;1337
E000003;Muallimler Birliği Dergisi.; ;1926.
E000004;Muhtasar-ı Şemail-i Şerif Tercümesi.;Muhammed Raif Efendi.;1311.
E000005;Halebi-i Sagir;İbrahim el-Halebi.;1325
E000006;Halebi-i Sagir.;İbrahim el-Halebi.;1326
E000007;Halebi-i Sagir.;İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi.;1315
E000008;Halebi-i Sagir.;İbrahim bin el-Halebi.;1320
E000009;Halebi-i Sagir Şerhi.; ;1318
E000010;Halebi-i Sagir.;İbrahim el-Halebi.;1320
E000011;Tefsir-i Yasin-i li'l-Hamami.;El-Hamami.;1805
E000012; Tarih-i Taberi-i Kebir Tercümesi;Taberi.;1307
E000013;Baba Taği Halebi Tercümesi.;İbrahim b.Abdullah b.İbrahim.;1286
E000014;Aziziye: Kuduri Şerif Tercümesi.;Emin Fehim Paşa;1315
E000015;Kuduri.;Kuduri.;1323
E000016;Kuduri.;Kuduri.;1318
E000017;Şerhu'l-Kasideti'l-Nuniyye li Osmani'l-Uryani'l-Müsemma.;Uryani.;[t.y.]
E000018;Şerh-i Kaside-i Burde.;Mehmet Mekki.;1300
E000019;Asar-ı Nur.;Mehmed Şükrü b. Ahmed.;1329
E000020;Tefsir-i Sure-i Vakıa.;Mehmed b. Osman el-Hilmi el-Atavi.;1305
E000021;Fenari.; ;1288
E000022;Rehber-i Gülistan.;Tayyar.;1308
E000023;Mecalisü's-Senaniyeti'l-Kebir.; ;[t.y.]
E000024;Tefhirü't-Tesnim fi Kalb-i Selim.;Mehmed Rahmi el-Ekni.;1311
E000025;Tefricü'l-Galak fİ Tefsir-i Sureti'l-Felak.; ;1311
E000026;Şerh-i Kaside-i Burde.;Harputi.;1309
E000027;Molla Cami.; ;1302
E000028;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000029;İzhar-ı Ma'ribi.; ;[t.y.]
E000030;Şerh-u Ebyati'l-Kafiye ve'l Cami.;Mehmed Said.;1262
E000031;Esrar-ı Tarik.; ;[t.y.]
E000032;Hadis-i Erbain Şerh-i Usfuri.;Usfuri.;1318
E000033;Tasvirat.; ;1314
E000034;Hasan Paşazade Ali Risaletü'l Adab li-Gelenbevi.; ;1310
E000035;Mülteka'l-Ahbar.;İbrahim b. Muhammed el-Halebi.;1278
E000036;Kitabü'ş-Şifa bi Ta'rifi Hukuku'l-Mustafa.;Kadı Iyad.;1312
E000037;Meani-i Muhtasar.; ;1267
E000038;Bostan-ı Şeyh Sadi.; ;1288
E000039;Netayicü'l-Efkar Şerh-u İzhari'l-Esrar.; ;[t.y.]
E000040;Düreri'l-Ahkam fi Şerh-i Gururi'l-Ahkam.; ;1289
E000041;Şerh-u Hadis-i Erbain.;Akgirmani.;[t.y.]
E000042;Seb'ıyyat.; ;1309
E000043;Seyyid Ali el-Azi.; ;1292
E000044;Gayetü'd- Dekayık; ;1291
E000045;Haşiyet-i Silkuti Ale'l- Hayali.;Abdülhakim b. Şemseddin.;1316
E000046;Hulasatü'l- Mizan Şerh-i Fenari.; ;1307
E000047;Sırr-ı Kur'an.;Sırrı Giridi.;1302
E000048;Şerh-i Saadettin.;Mehmed Esad.;1286
E000049;Müzekki-i Nüfus.;Eşref Rumi.;1327
E000050;Risale-i Camiu'l-Cuma.;Muhammed Emin Efendi.;1293
E000051;Efrad Dersleri.;Birinci İstihkam Bölüğü Kethudası.;[t.y.]
E000052;Şerhu'l-Kasidetü'l-İsney Aşeriyye.; ;1280
E000053;Bostanü'l- Arifin;Semerkandi.;1315
E000054;Kitab-ı Muhammediye; ;1326
E000055;Neticetü'l-Tefasir Fi Suret-i Yusuf.;Şeyh Yakub b. Şeyh Mustafa el- Culuti.;1318
E000056;Ta'limi's-Suhan;Ahmet Feyzi;[y.y].
E000057;Divan-ı Şirazi; ;1257
E000058;Feraidü'l-Fevaid Fi Beyanü'l-Akaid.; ;1244
E000059;Bostanü'l-Hüteba.;Mehmet Şakir.;[y.y].
E000060;Ahmediye; ;1313
E000061;Safahat;Mehmet Akif;[t.y.]
E000062;Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri.;Mithat Sadullah.;1927
E000063;Darü'l-İrfan.;Yusuf Rıza.;1325
E000064;Rahnuma-yı Muallimin.;Selim Sabit.;1399
E000065;Tasavvurat.; ;1287
E000066;Meşrutiyet Kıraatı.;Ali Nazıma.;1328
E000067;İstikbale Doğru.;Şeyh Muhsin-i Fani;1329
E000068;Osmanlı Tarihi.;Mehmet Tevfik.;1328
E000069;Felsefe-yi İlmiye ve Felsefe-yi Ahlakiyye Birinci Kısım;Alexi Bertan;1333
E000070;Edellü'l Hayrat.;Muhammed Şevki.;[t.y.]
E000071;Yeni İlmihal.;Ahmet Cudi.;1328
E000072;Durr-i Sencide.;Osman Nuri.;1327
E000073;Cebir;Goravi.;1340
E000074;Avrupa Coğrafyası;L. Galuedek.;1340
E000075;İlaveli Hutbe Mecmuası.; ;1334
E000076;Mizan-ı Ülfet;Gazali.;1305
E000077;Zübde-i İlmihal.; ;1326
E000078;Kaside-i Bürde.; ;1303
E000079;Mirah Musahhah Sarf Tercümesi.; ;1315
E000080;Risalet-i Şemsiyye.; ;[t.y.]
E000081;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000082;Muallim-i Nasihat Terceme-i Nasihat-i Hukema.; ;1307
E000083;Şerh-u li Davudi'l-Karsi ala Metni Usulü'l-Hadis li'l Birgivi.;Davudi Karsi.;1288
E000084;Tarikatu'l-Muhammediye Siretü'l-Ahmediye.; ;[t.y.]
E000085;Kimya Dersleri.;Faik Hüsnü.;1928
E000086;Haşiye-i Tasdikat.;Esseyyid Mehmed Erzincanlı Müftüzade.;1254
E000087;Ceride-i Muhakeme.; ;[t.y.]
E000088;Coğrafyanın Usul-ü Tedrisi.; ;1330
E000089;Nahru'l-Ezhıyye.; ;1319
E000090;Yeni İlm-i Hesap.;Mehmet İzzet.;1927
E000091;Haşiye-i Kesteli ala Şerh-i Akaid.;Mustafa el-Kesteli.;[t.y.]
E000092;Daru'l-Muallimin Mezunları Cemiyetinin Nizamnamesi.; ;1334
E000093;Saadettin ale'l Aza.; ;1310
E000094;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000095;Çocuk Ansiklopedisi; ;[t.y.]
E000096;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000097;Hadis-i Erbain-i Camii; ;1288
E000098;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000099;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000100;Hayat ve Tabiat.;Ahmet Cevat.;1928
E000101;Çocuklar Evi;Maria Montesurya.;1342
E000102;Me'va'r-Regaib Fi Mecdi'n-Nesayih.;Şeyh Osman Abdulmennan Efendi.;1306
E000103;İnsanın Menşei.;Ernest Hegel.;[t.y.]
E000104;Kanun-u Medeniyye- Anahtar.; ;1927
E000105;Dört Ve Yedi Yaş Arasındaki Çocuğun Ruhiyatı;V.Rasmosak.;1341
E000106;Zinonun Oğlu.;Halide Edip Adıvar.;1928
E000107;Silkuti Ala Şerh-i Akaid.;Abdü'l-Hakim Silkuti.;1325
E000108;Hadika-i Semeretü'l-Fuad.; ;1928
E000109;Mebadi-i Ulum-u Tabiiyyeden Hikmet-i Kimya.; ;1328
E000110;Kısas-ı Enbiya.;Mehmet b. İbrahim es-Salebi.;1312
E000111;Es'ad Banet Suad Şerhi.;Necip.;1314
E000112;Rahnuma-yı Farisi.; ;1310
E000113;Halk İçin Amel-i Telsiz Telefon.; ;1927
E000114;Tarih-i Umumi.;Mehmet Murat.;1298
E000115;Tarih-i Umumi.; ;[t.y.]
E000116;İmadü'ddin-i Nesimi; ;1973
E000117;Name-i Ferhangi.; ;1997
E000118;Yeni İçtimaiyyat Dersleri.;Mehmet İzzet.;1927
E000119;Amerika Terbiye Usulleri.; ;1925
E000120;Tefsir-i Kur'ani'l-Azim.;Celaleddin Ebu Bekr es-Suyuti.;1319
E000121;Tefsir-i Yasin.;el-Hamami.;1309
E000122;Şerhu'l-Kafiye Serzebani Arabi Farisi Türki.;İbn Hacib.;1311
E000123;Muvahhiru'l-Fatihin.; ;1322
E000124;İlm-i Tabakatu'l-Arz.;Harun el-Reşid.;1330
E000125;Mirat-ı Fünün-ü Tabiiyyeden Hikmet ve Kimya.;Süleyman Tevfik.;1328
E000126;Askerliğe Hazırlık Dersleri.;Cemil Tahir.;1927
E000127;Tarih-i Umumi Gurun-u Vustada Devlet-i Osmaniye.; ;1331
E000128;İlk Mekteblerin Müfredat Proğramı.; ;1334
E000129;İzahlı Hukuk-u Usul-ü Muhakemeler Kanunu.;Nazif Sururi.;1927
E000130;Birgivi Şerhi.;Sadettin Konevi.;[t.y.]
E000131;Hutbe Mecmuası.; ;1303
E000132;Şerhu'l Mergubu'l-Mesmi.; ;1306
E000133;Suret’üll-Mülk.;Muhammed Hilmi.;1282
E000134;Mirah.; ;[t.y.]
E000135;Kitab-ı Dureru'l-Hısan.;Celaleddin es-Suyuti.;1293
E000136;Pend-i Azad.; ;[t.y.]
E000137;Necatu'l-Gafilin fi Enva'il Kebair ve's-Sagair ve'l Ahlakı'r-Rezail Mea'd-Delail.; ;[t.y.]
E000138;Amel-i Ma'lumat-ı Diniyye.; ;1325
E000139;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000140;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000141;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000142;Tezkire-i Latifi.;Kastamonulu Latif.;1314
E000143;Ceza Kanunu.;İbnü'r-Refik Ahmet Nurettin.;1924
E000144;Kur'an-ı Kerim.; ;[t.y]
E000145;Tarih-i İslam.;Seyyid Emir Ali.;1330
E000146;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000147;Terbiye-i Bedeniyye Terbiyeviy-i Cimnastikler.;Dikıns.;1330
E000148;Mekteplerde Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli.;Kazım Nami.;1925
E000149;İlk Mekteplerde Coğrafya Muallim Kitabı.;Mehmet Besim.;1928
E000150;İlk Mekteplerde Terbiye-i Fenniye.;Harun er-Reşid.;1341
E000151;Garam.;Abdulhak Hamid.;1923
E000152;İlk Mekteplere Mahsus Alat-ı Dersiyye Rehberi.; ;1927
E000153;Sıhhi Müze Rehberi.;Doktor Hikmet Hamdi Bey.;1928
E000154;Divan-ı Şeyhi.; ;1942
E000155;Vücud-u Beşer ve Nisbetleri.;Muallim Kemal.;1330
E000156;Duhter-i Hindu.;Abdulhak Hamid.;1296
E000157;Arapça-Osmanlıca sözlük; ;[t.y.]
E000158;Tahsil-i İbtidaiyyede Coğrafya Tedrisatı.;Faik Sabri.;1332
E000159;Mekatib-i İbtidaiyyeye Mahsus Musıki Proğramı.; ;1330
E000160;Dini ve Edebi Hasbihaller.;Ispartalı Zeynel Abidin.;1927
E000161;Cumhuriyet Kıraatı;Necmeddin Sadık.;1926
E000162;Mr. Pickwick'in Maceraları;Charles Dickens.;1927
E000163;Manzume-i Adab-ı Zikir.;Nakşi Şeyhi Halid.;[t.y.]
E000164;El-Huccetü'l-İslam el-Meşhur.;Gazali.;1302
E000165;Yıldızname.; ;1309
E000166;Malumat-ı Medeniyye ve Ahlakıyye.;Hakkı Behiç.;1327
E000167;Ala İstiaretü'l-Isam.;Müftizade.;1279
E000168;Lari Kadımir Haşiyesi.; ;1271
E000169;Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.;Hasan Paşazade.;1263
E000170;Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.;Hasan Paşazade.;1263
E000171;Tuhfe-i Vehbi Lutfiyye-i Vehbi.; ;1270
E000172;Arziyyat.;Harun er-Reşit.;1926
E000173;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000174;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000175;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000176;Faşizm.;Ali Reşat.;1340
E000177;Askerliğe Hazırlık Dersleri.;Cemal Tahir.;1928
E000178;Annelerle Hasbihal;Sabiha Zekeriyya.;1927
E000179;Kilisli Hocazade'nin Tasfirat-ı Haşiye-i Cedidesi.;Kilisli Hocazade.;1289
E000180;Edebiyat.;Ali Canip.;1926
E000181;Anadolu Yavrusu'nun Kitabı;Mehmet Asım.;1337
E000182;Ameli Elektirik Sınai.;Kamuran Sırrı.;1342
E000183;Ceride-i Adliye.; ;1341
E000184;Mevlid.;Süleyman Çelebi.;[t.y.]
E000185;Tercüme-i Dekaiki'l-Ahbar ve Metn-i Dekaiki'l Ahbar.; ;1316
E000186;Kant ve Felsefesi.;Mehmet Emin.;1341
E000187;Şerh-u Kasideti'l-Burde.;Şeyh Muhittin Mehmed b. Mustafa.;1311
E000188;Mirkatu'l-Mefatih.;Aliyyü'l-Kari.;[t.y.]
E000189;Fenari Şerh-i Hulasatu'l Mizan.;Molla Fenari.;1288
E000190;Mecmau'l-Adab; ;1208
E000191;Pend-i Attar.; ;1301
E000192;Şerh-u Akaidi'l-Iydeyn.; ;1273
E000193;Mev'ızetu'l-Iydeyn.;Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000194;Mevlid-i Şerif; ;[t.y.]
E000195;Divan-ı Leyla Hanım.; ;1266
E000196;Risale-i Mira'tu'ş-Şuhud fi Mes'elet-i Vahdeti'l Vücud.;Mustafa Fevzi b. Numan.;1320
E000197;Yeni Usul Resimli Hesap Dersleri.;Salih Zeki.;1344
E000198;Leyla ile Mecnun.;Reşat Nuri.;1928
E000199;İslam Yolu.;İskilipli Atıf.;1338
E000200;Müntehap Çocuk Şiirleri.; ;1334
E000201;Sıhhi Müze Rehberi.;Doktor Hikmet Hamdi Bey.;1928
E000202;Mürşidi'l Varisin fi Ahvali'l-Erbain.;Mehmet Mekki Efendi.;[t.y.]
E000203;Hatıra-ı Şebab.;Nazım.;1298
E000204;A'dad-ı Tamme-İ'mal-i Erba'a.; ;[t.y.]
E000205;Risale-i Birgivi.;Birgivi.;[t.y.]
E000206;Yeni Malumat-ı Medeniyye ve Kanuniyye.;Mehmet Emin.;1330
E000207;Risale-i İlm-i Hesab.; ;[t.y.]
E000208;Din ve Hürriyet.;Doktor Hazık.;1332
E000209;Müstahdaratım; ;1307
E000210;Herman Muharebesi.;Henrich Fun Klaust.;1928
E000211;Hava Edebiyatı; ;1927
E000212;Yüz Sene Yaşamak Çaresi; ;1332
E000213;Mükaleme-i Sıbyan; ;1290
E000214;Zübdetü'l-Esrar.; ;[t.y.]
E000215;Takvim-i Sal.;Müneccim Başı Hüseyin Nurettin.;1318
E000216;Düstur.; ;1928
E000217;Ahbarü'd-Devleti's-Selçukiyye Zübdetü't-Tevarih.;Sadrettin Ali el-Hüseyni.;1980
E000218;Cevher-i Ferd.;Abdi b. Şiraz.;1979
E000219;Cennetü'l Esmar Zerrinetü'l Evrak Sahifetü'l İhlas.;Abdi b. Şirazi.;[t.y.]
E000220;Safahat-ı Mutavviye.;Süleyman Musa.;1924
E000221;Kitabu'l Keşf Ve'l Beyan An Tefsiri'l Ku'an;Ebu ishak Ahmet b. Muhammed b. İbrahim Es-Salebi En-Nişaburi.;1984
E000222;İslam Tarihi; ;1347
E000223;Emraz-ı Dahiliyye:; ;1326
E000224;Moğol Tarihi.;D’ohsson, M. Baron C. ;1342
E000225;Talim ve Terbiyede İnkılap.;İsmail Hakkı.;1927
E000226;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.;Ahmet Cevdet Paşa.;[t.y.]
E000227;Vahdet-i Mevcut;Baha Tevfik.;[t.y.]
E000228;Çocuk Ruhu ve Terbiyesi.;Hilmi A. Malik.;1926
E000229;Mektebciliğin Kabesinde.;Hıfzı'r-Rahman Raşid.;1927
E000230;Külliyat-ı Asar : İbn-i Musa.;Abdulhak Hamid.;1335
E000231;Külliyat-ı Asar : İlham-ı Vatan.;Abdulhak Hamid.;1334
E000232;Haralambos Cankiyadis.;Safvet Ziya.;1328
E000233;Büyük Tarih-i Umumi.; ;1327
E000234;Büyük Tarih-i Umumi.; ;1327
E000235;El-Kavafi.;Ubeydullah b. Ali er-Rakki.;1998
E000236;El-Kavafi.;Ubeydullah b. Ali er-Rakki.;1998
E000237;Şeref-ü Ashabi'l-Hadis;el-Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit.;1991
E000238;Gavaidi'd-Tahavvulat fi Harekati'z-Zerrat.;Ali Sedat.;1300
E000239;Fen Terbiye Dersleri.;Mehmet Ali.;1331
E000240;Mürebbiye.;Hüseyin Rahmi.;1927
E000241;Ahder-i Kebir.; ;[t.y.]
E000242;Memleket Hikayeleri.;Refik Halid.;1335
E000243;Şerhü'ş-Şifai Li Aliyyü'l-Kari.;Ali b. Muhammed al-Kari.;1308
E000244;Musavver İslam Tarihi.;Seyyid Emir Ali.;1329
E000245;Muğniyyu't-Tullab.; ;1312
E000246;Risale-i Maruni.; ;[t.y.]
E000247;Hasbihal-i es-Salik fi Agvali'l Mesalik.; ;1318
E000248;Gayetü't Hakayık Zübdetü'd-Dekaik Tercümesi; ;[t.y.]
E000249;Damga Resmi Kanunu.; ;1928
E000250;Metn-i Tasavvurat ve Tasdikat.; ;1317
E000251;Teşrih ve Fizyoloji Nebatı; ;1340
E000252;Çocuk Ansiklopedisi.; ;[t.y.]
E000253;Mevlid.;Süleyman Çelebi.;1311
E000254;Tecfetü'r-Rüşdi.; ;1252
E000255;Hazreti Muhammed.;Şemseddin Yeşil.;1943
E000256;Anadolu Ziraat Yetiştirme Vaz'ayni.;İhsan Abidin.;1928
E000257;Münazara-i Gül-i Mül.; ;1285
E000258;Ahder-i Kebir.; ;[t.y.]
E000259;Menasik-i Hacc.; ;[t.y.]
E000260;Terci-i Bend.;Abdullah Ramiz Paşa.;[t.y.]
E000261;Mülteka'l- Ebhar.; ;1291
E000262;Ala İstiaretü'l-İslam.;Müftizade.;[t.y.]
E000263;Şerhü'l-Akaid; ;1305
E000264;Risaletü't-Teavvuz.; ;1307
E000265;Şerh-u Camii's Sagir.;Abdürrauf el-Münavi.;[t.y.]
E000266;Şerh-u Camii's Sagir.;Abdürrauf el-Münavi.;[t.y.]
E000267;Hazinetü'l-Esrar Celiletü'l-Ezkar.;Mehmet Hakkı en-Nazili.;1315
E000268;Mecmu'ul-Enhar Fi Şerh-i Mülteka'l Ebhar.; ;[t.y.]
E000269;Mecmu'ul-Enhar Fi Şerh-i Mülteka'l Ebhar.; ;[t.y.]
E000270;Terbiye.; ;1927
E000271;Terbiye.; ;1927
E000272;Terbiye.; ;1927
E000273;Terbiye.; ;1927
E000274;Terbiye.; ;1927
E000275;Terbiye.; ;1927
E000276;Terbiye.; ;1927
E000277;Çocuk Ansiklopedisi.; ;[t.y.]
E000278;Tefsir.; ;1286
E000279;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa.;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).;1332
E000280;Kitab-ı Düreri'l-Ahkam Fi Şerh-i Gureri'l-Ahkam.; ;1318
E000281;Muhammediye.;Yazıcızade Mehmet Efendi.;1292
E000282;Şerh-i Akaid Tercümesi.;Sırrı.;1292
E000283;Bedayiu'l-Vekayi'.;Zeynüddin Mahmut Vasfi.;1972
E000284;Bedayiu'l-Vekayi'.;Zeynüddin Mahmut Vasfi.;1972
E000285;Tercüme-i Tıbyan.; ;1307
E000286;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000287;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000288;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000289;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000290;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000291;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000292;Tercüme-i Deryetim Li-Üsküpçüzade.; ;1280
E000293;Münazara-i Gül-i Mül.; ;1285
E000294;Mesuliyet.;J.Cakometi.;1294
E000295;Ashabü'l-Kehf.; ;[t.y.]
E000296;Türkçe Sarf ve Nahiv.;Ahmet Cevat.;1926
E000297;Gülzar-ı Hayal.;Yusuf Neyyir Bey.;1288
E000298;Münşeat-ı Nu'man.;Mahir Bey.;1286
E000299;İntikad ve Mülahazalar : Dini,Felsefi,Tasavvufi,Ahlaki,Edebi.;Mehmet Ali Ayni.;1923
E000300;T.B.B.M. Albümü.; ;[t.y.]
E000301;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000302;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000303;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000304;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000305;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000306;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000307;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000308;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000309;Sergüzeşt.;Sami Paşazade Sezai.;1924
E000310;Usul-i Muhakeme-i Hukukiye;Yorgaki.;1304
E000311;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.;Ahmet Cevdet Paşa.;[t.y.]
E000312;Cezmi.;Namık Kemal.;1305
E000313;Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Proğram Ve Nizamnamesi.; ;1332
E000314;Müntehab-ı Cedid.;Mustafa Reşit.;1302
E000315;Kölelikten Kurtuluş;Burgert Vaşington.;1926
E000316;Müntehebat-ı Eşar.;Şinasi.;1287
E000317;Akaid-i Hayriyye Tercümesi.;Mehmet Vehbi.;1343
E000318;Ale'l-Umum Labratuvarlar Muhtırası.;Tevfik Halil.;1340
E000319;Maarif Vekaleti Mecmuası.; ;1926
E000320;Fenn-i Hardebin Usul-u Ameliyye ve Tatbikiyye.;Mehmet Niyazi.;1331
E000321;Kimya-i Zirai.;Nurettin Menşi.;1926
E000322;Yeni Yemek Kitabı.; ;1306
E000323;Kitab-ı Şerh-i Kasidetü'l-Bürde.; ;[t.y.]
E000324;İlaveli Hutbe Mecmuası.; ;1318
E000325;Şerh-i Sebhat-i Sıbyan.;Hafız Muhmmed.;1308
E000326;Adab-ı Duhuli'l-Mescid ve Ziyaret.; ;1269
E000327;Malumat-ı Medeniyye ve Hissiyat-ı Vataniyye.Usul-i Akaidi'l İslamiyye.;Mahmud Esad.;1322
E000328;El-Mahreceyn-i Fi'l-Ehadisi'l-Mezkure.;Mevlana Efkirmani.;1270
E000329;Kavaidi'l Farisiyye.;Muhammed Esad.;1251
E000330;Kavaid-i Farisiyye.; ;1310
E000331;Ruhiyyat Felsefe Dersleri.;Mustafa Şekib.;1340
E000332;Furubel Usulüyle Küçük Çocukların Terbiyesi.; ;1340
E000333;Hikaye-i Mevlidü'n-Nebi.;Süleyman Çelebi.;1311
E000334;Çocuk Ruhu.;İbrahim Alaaddin.;1928
E000335;Deniz Çocukları.;Ömer Bedreddin.;1926
E000336;Türkiye Tarihi : İstanbulun Fethinden Zamanımıza Kadar;Ahmed Hamid.;1926
E000337;Terbiye Musahebeleri;Wilyam James.;1342
E000338;Genç Haydud.; ;[t.y.]
E000339;Coğrafya-yı Umumi.;Abdurrahman Şeref.;1313
E000340;Meşahir-i İslam.;Hamid Vehbi.;[t.y.]
E000341;Alem-i İslam.;Abdurreşid İbrahim.;1328
E000342;Güzide-i Gülistan.;Ruğma.;1307
E000343;Esrarü'l-Kuran.;Abdülaziz Çavuş.;1331
E000344;Fizik;Lumvan.;1928
E000345;Az Masrafla 350 Fizik ve Kimya Tecrübesi; ;1927
E000346;Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı.;Ahmet Cevat.;1334
E000347;Pend-i Attar.; ;1318
E000348;Türkçe Hutbe.; ;1927
E000349;Kurban Risalesi;Evliya Efendi.;1309
E000350;Şerhu'l Bina Li Küfevi.;Küfevi.;1266
E000351;Hat Kitabı.; ;[t.y.]
E000352;Şevki Ale'l Fenari.;Şevki Efendi.;1310
E000353;Rehnuma-yı Farisi.; ;[t.y.]
E000354;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000355;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000356;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000357;Telhisü'l-Miftah.;Mehmed b. Abdurrahman el-Kazuni eş-Şafii.;1260
E000358;Mufassal Yeni Coğrafya-yı Umumi.;Memduh Süleyman.;1329
E000359;Sarf Cümlesi.; ;1332
E000360;Kitabu'l-Erbain Fi's-Salati Ve's-Selami Ala Seyyidi's- Sakaleyn.;Ebi Mehmet Abdulhak el-Haşimi.;1407
E000361;Hayat-ı Muhammed.;Lütfullah Ahmed.;1331
E000362;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;1963
E000363;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;1953
E000364;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;[t.y.]
E000365;Nuru'l-İzah ve Necatü'l-Ervah.;Ebu Hanife.;1329
E000366;Mev'ıze-i Hasene.;Mehmet en-Nuri el-Konevi.;1263
E000367;Mızraklı İlmihal.; ;1293
E000368;Şerhu'l Bina Mehmed el-Küfevi.;Mehmet el-Küfevi.;1275
E000369;Mizanu'l İntizam.;Es-Seyyid Ahmed es-Sıddıki b. Ali el-Bursevi.;1306
E000370;Hüsrevname; ;1302
E000371;Şerh-i Fıkhı'l-Ekber Li Ebi'l-Müntehi.; ;1296
E000372;Nahru'l- Ez-Zıhhiyet ; ;1319
E000373;Matlub.; ;1308
E000374;Mukayyed Sarf Cümlesi.;Şevket Efendi.;1308
E000375;Fenari Şerh-i Hulasatü'l-Mizan.;Fenari.;1296
E000376;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası Nazariyyat Ve Ma'lumat Kısmı.; ;[t.y.]
E000377;Molla Cami Ale'l- Kafiye; ;[t.y.]
E000378;Mukayyed Şerh-i Alaka.; ;1324
E000379;Kunuzu'd-Dekaik Fi Hadis-i Hayri'l-Halaik.;Şeyh Abdurrauf el-Münavi.;1285
E000380;İlmihal;Süleyman Paşa;1340
E000381;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000382;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000383;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000384;Saffetü'l- Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an.;Musa Kazım.;1335
E000385;Türk Tarihi.;Rıza Nur.;1344
E000386;Ömr-ü Edebi.;Ahmet Rasim.;1315
E000387;Sultan Osman Lisanından Milletime Sada-yı İkaz;H.Cemal.;1332:1315
E000388;Pejmurde.;Recaizade Mahmut Ekrem.;1311
E000389;Barboros Hayrettin.;Ali Rıza Seyfi.;1328
E000390;Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye Mukadderat Tarihi.;Celal Nuri.;1331
E000391;Şarkın En Büyük Hükümdarı Timurlenk.;Dündar Alp.;1330
E000392;Osmanlı İmparatorluğunun Tarih-i Tedenniyesi;Adem.;1331
E000393;Evrak-ı Eyyam.;Cenap Şahabettin.;1331
E000394;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000395;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000396;Rübab-ı Şikeste.;Tevfik Fikret.;1328
E000397;Rübab-ı Şikeste.;Tevfik Fikret.;1328
E000398;Kraliçenin Adamı;Alexsander Dauvma.;1331
E000399;Saadet-i İzdivaç.;Mustafa Safi.;1323
E000400;Muhtasar-ı Tarih-i Umumi.;Mehmet Murat.;1302
E000401;Şişli Hayatı.;Orham Mithat.;1339
E000402;İstanbul'un İç Yüzü.;Refik Halid.;[t.y.]
E000403;Tercüme-i Şerh-i Mesnevi-i Şerif.;Ankara Valisi Abidin Paşa.;1887
E000404;Üçüncü Kolrdunun İkinci Şark Ordusunun Muharebatı.;Mahmut Muhtar Paşa.;1331
E000405;Kadınlarımız.;Celal Nuri.;1331
E000406;Kadınlar Saltanatı.;Ahmet Refik.;1332
E000407;Napolyonun Çapkınlığı; ;1328
E000408;Plevne Müdafası.;Ahmet Cemal.;1316
E000409;Amel-i Malumat-ı Diniyye.; ;1338
E000410;Dibace-i Tercüme-i Tıbyan.;Mehmet Efendi.;[t.y.]
E000411;Mithat Paşa.; ;1325
E000412;Mithat Paşa.; ;1325
E000413;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000414;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000415;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000416;Tepedelenli Ali Paşa.;Ahmet Müfit.;1324
E000417;Tefsir-i Şerif-i Envar-ı Kur'an.;Bereketzade İsmail Hakkı.;1331
E000418;Tercüme-i Şerh-i Kaside-i Burde.;Abidin Paşa.;1308
E000419;On Beş Yaşında Kaptan;Z.Vern.;1325
E000420;1.Buzlar İçinde Bir Yanardağ. 2.Ahz-ı Ser Yahut Poliste Maharet. 3.Aşk Sarikası. 4.Bir Mahkumun İzdivacı. 5.Bir Kontun Cinayetleri.; ;[t.y.]
E000421;Monte Cristo'nun Oğlu;Jul Lermina.;1331
E000422;Sırr-ı Kur'an.;Sırrı Giridi.;1302
E000423;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000424;Kamus-u Türki.;Ş. Sami.;1317
E000425;El-Vücudu Osmani Fi Mısır.;Doktor Iraki Yusuf Muhammed.;1316
E000426;Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiyye.;Doktor Mustafa Hayrullah.;1928
E000427;San'at-ı Kamusi.;Celal Esad.;1340
E000428;Rusça-Osmanlıca Lugat.; ;[t.y.]
E000429;Kanunname-i İhtisab-ı Bursa.; ;1998
E000431;Öksüzler babası;Pestaluji.;1339
E000432;Müzekkirat-ı fi'l-Irak: 1941-1921.;Ebu Haldun Satı' el-Hasri.;1967
E000433;El-Gıraatü'l-arabiyye ve'l-mütünü'l-gadimiyye = Arapça okuma ve eski metinler kitabı; ;1972
E000434;Hüdavendigar vilayeti salnamesi; ;1311
E000435;Yeni usul muallim sarfı.;Ahmet Rasim.;1327
E000436;Avrupa terbiye aleminde,,,müteratti temayülleri.;Avni.;1340
E000437;Terbiye musahibeleri;Wilyım, Ceysi.;1339
E000438;Dağda bulunmuş çocuk.;Mustafa Rahmi.;1339
E000439;Terbiye-i bedeniyye tarihi.;Selim Sırrı.;1928
E000440;Çocuk ruhiyatı ve tecrübi pedagoji;Kalaparad, Edvard.;1339
E000441;Çocuklar cenneti.;Mustafa Rahmi.;1339
E000442;Psikoloji yahud ilm-i ruh.;Hoca Tahsin.;1310
E000443;Bedi-i terbiye.;İbrahim Alaeddin.;1341
E000444;Esmaü'l-kütübü'lleti zikriha fi kitab-i medarisi'l-arabi ve müderisiha'lehuzü min kitab-i tabakatiş-şafiıyyeti li inbi şehbe.; ;[t.y.]
E000445;Büyük milletler: Japonlar ve alamanlar.; ;1329
E000446;Ziraat dersleri.;İhsan.;1332
E000447;Nezide-i tezkireti'l-evliya.;Şeyh Feriduddin Attar Nişaburi.;1352
E000448;Mir'atü'l-makasit fi Def'il-mefasid.; ;[t.y.]
E000449;Muhammed peygamber; ;[t.y.]
E000450;Farisi ingilizi.; ;1353
E000451;Ruhu'l-Gavanin;Montesque.;1339
E000452;İrşadü'l-hayari fi tahziri'l-müslimin min medarisi'n-nasari.;Şeyh Yusuf bin İsmail en-Nebhani.;1322
E000453;Zavallı millet: felaketlerimizin esbabı.; ;1329
E000454;Terbiye mecmuası.; ;[t.y.]
E000455;Gazi paşa hazretlerinin maarif-i umdesi: asr-ı terbiye ve maarif.;Mustafa Rahmi.;1339
E000456;Şimendifercilere kolay okuma, yazma dersleri.;Abidin.;1928
E000457;Bursa seyahati.; ;1339
E000458;Almancadan türkçeye lugat kitabı.;Ömer Faik.;1314
E000459;Türkçe lugat.; ;[t.y.]
E000460;Muallim mektepleri için pedagoji dersleri.;Reşad Şemseddin.;1927
E000461;Farsça tarihi metinlerinden seçmeler: (dilbilgisi özeti ve sözlük ile); ;1968
E000462;Külliyat-ı şeyh sadi.; ;[t.y.]
E000463;Tuhfetü'n-nazar fi ğaraibi'l-emsar ve Acaibi'l-esfar: Seyahatname-i İbn Batuta;İbn Batuta.;1333
E000464;Terbite-i bedeniyye; ;1330
E000465;Mektepciliğin kabesinde.;Hıfzu'r-rahman Raşid.;1928
E000466;Yollar: Asl-ı ictimai yol nasıl vücuda getirilir?; ;1329
E000467;Gülistan-ı Sa'di.;Said Nefisi.;1341
E000468;Menşeet-i osmaniye.; ;1266
E000469;Talim ve terbiye inkılabı.;İsmail Hakkı.;1927
E000470;12 yaşından 15 yaşına kadar kız ve erkek çocuklara mahsus İsveç usulü terbiye-i bedeniyye.;Selim Sırrı.;1332
E000471;Mecmuatü's-sarf mea'ş-şuruhi ve'l-havaşi.;İbn Osman el-Vehbi.;1960
E000472;El-mu'cemü'l-müfehres lielfazı'l-Kur'ani'l-Kerim.;Muhammed Fuad Abdulbaki.;1984
E000473;Mirat-ı mihned sehane-i beri-i hümayün.;Mehmed Esad.;1312
E000474;Fenn-i terbiye tarihi.; ;1928
E000475;Talim ve terbiye.; ;[t.y.]
E000476;İlmiyye salnamesi: meşihat-i celile-i islamiyyenin ceride-i resmiyyesine elhaktır; ;1334
E000477;Divan-ı Kadı Burhaneddin.;Kadı Burhaneddin.;1943
E000478;Usul-i meskukat-ı osmaniyye ve ecnebiyye.;Sudi, Süleyman.;1311
E000479;Vakf-ı pinah masalı; ;1968
E000480;Lisan-ı Osmani: sarf ve nahiv.;Ahmed Cevad.;1328
E000481;Tarih-i Ali Osmani.;Lütfi Paşa.;1341
E000482;Müze-i Hümayunun meskukat-ı kademiyye-i islamiyye kataloğu: meskukat-ı osmani.;Halil Adem.;1334
E000483;Hıfzı's-sıhhat-i melbusat.;Mehmet Fahri.;1325
E000484;Sultan Cem.;Ahmet Refik.;1924
E000485;Meva'idü'n-nefa'is fi kavaidi'l-mecalis.;Gelibolulu Mustafa Ali.;1956
E000486;Kıbrıs ve'l-arap.;Adil el- Cocari.;2001
E000487;Osmanlı devlet düzenine ait metinler II: Kitabu mesalihi'l- müslimin ve menafi'i'l- mü'minin.;Yücel, Yaşar.;1980
E000488;Etba(?).;Ali El-Ezhar.;[t.y.]
E000489;Mir'at-ı mekteb-i harbiyye.;Mehmet Esad.;1310
E000490;Türk-İslam edebiyatı: klasik Türkçe dini metinler.; ;1967
E000491;El-ehyetü'l-fütyanü't-Türki fi rıhletü İbn-i Batuta.; ;1932
E000492;Şahname.; ;1350
E000493;El-Matul-u Ale't-Tehliz.; ;1260
E000494;Kamus-i Türki.;Ş. Sami.;1317
E000495;Zeyl-i Şakayık.;Atai.;1289
E000496;Tercüme-i Şakayık-ı numaniye.;Edirneli Mecdi Efendi.;1269
E000497;Tezkire-i Rıza.;Es-Seyyid Rıza.;1316
E000498;Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ;1275
E000499;Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ;1275
E000500;Bina maksut ızzi şerhi 1.2.3.; ;1292
E000501;Mecelle-i ahkam-ı adliyye; ;1308
E000502;Kanunname-i İhtisab-ı Bursa.; ;1998
E000503;Kitab-ı yıldızname; ;[t.y.]
E000504;Marifetname;İbrahim Hakkı;[t.y.]
E000505;Tercümetü’l-Garar ve’d-derar;Mehmet bin Fer Emraz bin Ali;[t.y.]
E000506;Haza Risaletün Fi-kova idüt Tecvid; ;[t.y.]
E000507;Mekatip hazinesi yahut mükemmel ve mufassal Osmanlı inşası 20 Rebiülevvel 1312;Hafız Muhammed Ziyaeddin bin Hafız İbrahim;1312
E000508;Haza kitab-ı malhaymetün; ;[t.y.]
E000509;Risalet-i tıbb-ı Şafi Nusret Efendi; ;[t.y.]
E000510;Salavat-ı şerife, istiğfar, ihlar-ı şerif, fatihat-ı şerife; ;[t.y.]
E000511;Risale-i ebi’s-suud, kasaba-i turgudi, 1147;Ali Hoca bin Hüseyin;[t.y.]
E000512;Divan-ı Zekayi;Şeyh Mustafa Zekayi;[t.y.]
E000513;Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi Haşiyeri Tuhfetü’l Memlük; ;[t.y.]
E000514;İlm-i sarf; ;[t.y.]
E000515;Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000516;Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000517;Risale-i kurban haşiyesi : Ruhu’l-beyan; ;[t.y.]
E000518;İlm-i kimya-yı gayrı Uzvi-i tıbbi;Tabib Kol Ağası Vasıl Nu’üm;[t.y.]
E000519;Haza kitab-ı menafi-i name tasnif-i nidayi : İlmü’t tıbbi; ;[t.y.]
E000520;Ahmediyye-i şer’iyye cevheri Ahmediyye fi şerh-i’l vasiyyet-i’l Muhammediyye (Birgivi şerhi); ;[t.y.]
E000521;Kitabı’s salah ve ahkam-ı tarkiha;Ebi Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel;[t.y.]
E000522;Tercüme-i risale-i şor iblis; ;[t.y.]
E000523;Haza kitabı Li-Muhammed  Birgivi;Mustafa Hilmi Efendi;[t.y.]
E000524;Kenzü’l-Havas;Seyyid Süleyman el-Huseyni;[t.y.]
E000525;Altı parmak der cild-i sani : Kitab-ı ma’an’c-i nebeve; ;[t.y.]
E000526;Şerh-i delaili’l hayrat;Zi-Davut Efendi;[t.y.]
E000527;Hazreti Muhammed ve Tebabet;Tıbbı Nebevi;1928
E000528;Delail-i Şerif Mecmuası; ;[t.y.]
E000529;Dua ve sureleri ihtiva eden bir mecmua : Nasihat-ı iblis-i hikaye-i Sidürla’retullahı Taala, Muharrem 1167 : Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000530;Risale-i Vehbi Baba;Nazm-ı Neşr Hazreti Virani Baba;[t.y.]
E000531;Kitab-ı mürşid pend-i Ahmediyye; ;[t.y.]
E000532;Kırk sual : Eliil dört farz;Haşiye Şeyh Hasan Basri;[t.y.]
E000533;Envarü’l Aşıkin;Ahmet Bican;[t.y.]
E000534;Tefeü’l name;Muhyiddin-i Arabi;[t.y.]
E000535;İltimas-ı Hutaba (Hutbe Mecmuası);Edirne Müftüsü Hacı Mehmet Nuri;[t.y.]
E000536;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulafa;Ahmet Cevdet;[t.y.]
E000537;Fasl-ı evvel : Coğrafyanın Tarifa-ı Umumiyyesi; ;[t.y.]
E000538;Ta’lim Farisi; ;[t.y.]
E000539;Envarü’l Hamid;Abdullah Sabri Efendizade Ali Nureddin;[t.y.]
E000540;İkaz-ı’r-Rical ve’n-Nisa Fİ Ahkami’l-Haiz ve’n-Nüfesa;İbrahim Hulusi bin Esad el-Karahisari;[t.y.]
E000541;Nutuk; ;[t.y.]
E000542;Kitab-ı Hazine-i Esrar; ;[t.y.]
E000543;Şerh-i Dürer Ve’l-Garar;Mehmet bin Feramraz;[t.y.]
E000544;Tam kayıtlı Kitab-ül- kuduri; ;[t.y.]
E000545;Aşk Bağçesi (bahçesi);Burhan Cahid;[t.y.]
E000546;Mantık’ut-tayr;Gülşehri;1943
E000547;Felsefe dersleri;Tevfik, Rıza;1330
E000548;Müjgan;Vecihi;1314
E000549;İthafü’l-Üdeba; ;[t.y.]
E000550;Paris Musahibleri;Ali Kemal;1331
E000551;Resimli Kitap;Mim Rauf;1326
E000552;Şerh-i Vasiyatname;Şeyh Ahmed;1314
E000553;İlm-i Nebatat;Mehmed Ali (Miralay Mehmed Ali);1303
E000554;Bak Öğren;Ali Nezima;1328
E000555;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000556;Seyf ve Kalem;Ebu’l Fuat Refik;1325
E000557;Köy Kanunu;Umumi;1340
E000558;Mehmetcik Avrupa'da;M. Şevki Bey;[t.y.]
E000559;Mürşid-i Müptedi;Mehmed Zühdü;1300
E000560;Memaliki Mahruse Coğrafyası;Ali Tevfik;1324
E000561;Kavak Ağacı;Afyon Ziraat Müdürü Ahmet;[t.y.]
E000562;Damga;Reşat Nuri Güntekin;1928
E000563;Bir Safha-i Şebab (İki Hemşire-Çölde Bir Sergüzeşt);Ali Kemal;1329
E000564;Rüya Tabirleri Kitabı; ;[t.y.]
E000565;Teşcir-i Sina’i;Muderris Neşat;1927
E000566;Hikaye;Adbdülhak Hamit;1927
E000567;Kimya Dersleri;Nakıyyüttin;1927
E000568;Kara Tehlike;Celal Nuri;1334
E000569;Kanun-ı Medeni(Medeni Kanun);Ali Kemali;1926
E000570;Muhtasar İlm-i Hesab;Selim Sabit;1295
E000571;Borçlar Kanunu;Naci;1926
E000572;Çocuk Dünyası Dergisi : 58. sayı; ;1330
E000573;Garibül İlal;Elhac İbrahim Bin Muhammed El Yalvaci;[t.y.]
E000574;İhtilafüs-Seyyid Ve’l Saadeddüni’l-Mescizade;Mescizade Hasan;[t.y.]
E000575;Münacaad;Konyalı Şeyhzade Bilal Nuri Efendi;[t.y.]
E000576;İskat-ı Salat Risalesi;Muhammed Said;1306
E000577;Makine Kitabı; ;[t.y.]
E000578;Risaletü’l Münire;İbn-i Kemal.;[t.y.]
E000579;Lügat-ı Sübha-i Sıbyan;Maraşlı;[t.y.]
E000580;Küçük Hükümet-i Tabiyye;Salih Zeki.;1340
E000581;Hazine-i Letaif;Mehmet Tevfik;[t.y.]
E000582;Metres;Hüseyin Rahmi;1316
E000583;Kel Oğlan;Ziya Gök;[t.y.]
E000584;Hukuk-ı Ticaret-ı Dersleri;Mehmet Celaleddin;1328
E000585;Türk Yurdu;Muhammet Emin;[t.y]
E000586;Türk Ceza Kanunu;TBMM Heyeti;[t.y]
E000587;Nezaret-i Umur-i Ticaret ve Nafia; ;1322
E000588;Bankalar ve Muamelatı;Mehmet Ziya;1918
E000589;Ceza Kanunu Şerhi;Adliye Vekaleti;1927
E000590;Kırpıntı;Fazıl Ahmet;1924
E000591;Gönül Yuvası;Burhan Cahit;1926
E000592;Türkiye’de Koyun Yetiştirmesi ve Irkları;Müderris İhsan Abidin;1341
E000593;Hukuki Bilgiler Mecmuası;Avukat Milaslı Garfıranko;1928
E000594;Unutulan Adam;Piyer Bono;1341
E000595;İlmi İktisad-ı Ziran-i;Hüseyin Kazım;1339
E000596;Bismark;Ali Reşad;1316
E000597;Rehber-i Me’külat;Doktor Muhiddin Nuri;1323
E000598;Her Nev’i Makina ve Edevat-ı Zira’iyye ve Saire Kataloğu;Ohannes Muradyan;1317
E000599;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000600;Fenari; ;[t.y.]
E000601;Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri;Mithat Sadullah;1340
E000602;İlmi Tabakatü’l- Arz;[HARUN EL REŞİT];[t.y.]
E000603;Tabiat Terkifi ve Hıfzıssıhha;Naim Halid;1926-1927
E000604;Türk İstiklal Mücadelesi Konferansları;Sinoplu Cevdet Kerim;1927
E000605;Ağustos Böceği: Şüphe Aşka Galipsin;Selami İzzet Sedes;1920
E000606;Dürer (Kitabü’l-Büyü); ;1285
E000607;Yeşil Gece;Reşat Nuri Güntekin;1928
E000608;Formüllü Emraz-ı Dahiliye-i Hayvanat-ı Ehliye;Miralay Ali Besim;1341
E000609;Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi;Güzide Sabri;1928
E000610;Felaha Doğru;ŞEYH ABDÜLHAK BAĞDADİ;1331
E000611;Hukuki Bilgiler Mecmuası; ;1928
E000612;Kafiye Şerhi;Molla Cami;[t.y.]
E000613;Dahili İhtiraklı Makineler;Mehmed Abdülkerim;1340
E000614;Tuhfetül Avamil;Mustafa Bin İbrahim;1274
E000615;Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri;İhsan [ONNİK];1331
E000616;Haşiyetü’s-Seyyid Şerif ale’t Tasavvurat;Seyyid el Şerif el Cürcani;1301
E000617;Bir Tabibin Cinayetleri [بر طبيبك جنايتلرى];Jules Mary ; çev. İbrahim Hikmet;[t.y]
E000618;Kazıklı Voyvoda;Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu ,1879-1958, Ali Rıza Seyfi [Seyfioğlu];1928
E000619;Malûmat-ı Ziraiyye : [معلومات زراعيه];Mehmed Celal;1320
E000620;Harabeler : Yahud Tedmür Harabeleri;Volney ; Çeviren: M. Seyfi Raşid;1924
E000621;Malümat-ı Nafia;Mehmet Hikmet , Mehmet Celal;1314
E000622;Sözde Kızlar;Peyami Safa;1341
E000623;Bir Safha-i Kalp;Saffeti Ziya Mustafa ,1875-1929;1328
E000624;Topoğrafya-yı Tatbiki Müfredat Programı ve Şehri : kısm-ı fenni;Mahmud Nedim;1330
E000625;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000626;Musahhah Sarf Cümlesi; ;1325
E000627;Bir Kadın Düşmanı;REŞAD NURİ;1927
E000628;Said Paşa'nın Hatıratı :2. cilt;Said Paşa;1328
E000629;Fen ve İzdivac Evlenebilecekler ve Evlenemiyecekler;Besim Ömer [Akalın];1340; 1924
E000630;Çürük merdiven;İbnü’r Refik Ahmed Nuri;1927
E000631;Arıcılık rehberi;Edward Bertrand , Edward Bertrand ; çev. Palangalı Mustafa Kemal;1910
E000632;Nahiv Cümlesi;Cemal;1308
E000633;Kundakçı;Ercüment Ekrem Talu;1926
E000634;Cadı Kadının Marifetleri;Süleyman Tefik;1342
E000635;Lahor Şehzadesi;Süleyman Tefik;1342
E000636;Taassub;Ahmet İhsan ve Şürekâsı;1333
E000637;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000638;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000639;Şurutü's- Salat; ;1329
E000640;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -1;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000641;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -4;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000642;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -6;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000643;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -8;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000644;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -9;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000645;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -10;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000646;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -11;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000647;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -12;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000648;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -13;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000649;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -14;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000650;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -15;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000651;Vurun Kahpeye;Halide Edip Adıvar;1926
E000652;Kimya-ı Uzuvi;Osman Nuri.;1331
E000653;Hayret;Ahmet Mithat;1302
E000654;Muhtasar Tarih-i Osmani;Selim Sabit;[t.y.]
E000655;Borçlar Kanunu; ;1926
E000656;Karga İle Tilki [قارغه ايله تيلكى];Mahmud Esad [يسارى، محمود اسعد] Yesari ,11891-1949;1928
E000657;Harbden sonra : Türkleri Yükseltelim ;Türkçemiz ; Coğrafya-yı tarih-i mülk-i Rum ; Rum ve Bizans ; Perviz ; Ölmeyin;Celall Nuri İleri ,1877-;1917
E000658;Yeni Konservecilik [يكى قونسروه جيلك];Süleyman Tevfik el-Hüseyni ,11861 - 1939;1928
E000659;Tabiat Tetkiki ve Hıfzıssıhha;Naime Halid;1927
E000660;İstanbul Musahabeleri [استانبول مصاحبه لرى];A. Safvet [ع. صفوت];1324
E000661;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000662;Şerh'i Cedid-i'li Kanun-i Arazi Tab-i Cedid;Hoca Eminefendizade Ali Haydar ,1852-1918, Hoca Emin Efendi Zadwe;1321
E000663;Amel-i Ulum-i Diniye;[HAFIZ NURİ];[t.y.]
E000664;Cadı Çarpıyor;Hüseyin Rahmi Gürpınar;1329
E000665;Hesab;Ahmet Cemil;1307
E000666;Şişko [شيشقو];Henri Beraud , müterccim : Şükrü Kaya;1339 
E000667;Mahzar; ;[t.y.]
E000668;Devr-i İstila;Namık Kemal ,1840-1888;1301
E000669;Nizam’ül Tokad-i İshak Efendi'nin Akaid-i Manzumesi;İshak Efendi ,1840-1888;[t.y.]
E000670;Güzel Yazılar;Süleyman Şevket Tanlı , Süleyman Şevket;1336
E000671;Tebareke Suresi; ;1329
E000672;Din Dersleri;İsmail Hakkı İzmirli;1927
E000673;Amel-i Malumat-ı Diniyye; ;1342
E000674;El-Miftah Şerh-i Nuri'l-izah : Minhatü'l-fettah tekmileti Nuri'l-izah;Abuzer;1958
E000675;Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye;Ahmed Rıfat;1300
E000676;Küçük Hanım;Necib Fazıl;[t.y.]
E000677;Şerhu'l Bina’i Muhammedü’l Kefevi;Ahmed Hulusi;1307
E000678;Kısır Kadınlar;Ahmed Hulusi;1336
E000679;Şüpheliler;Ahmed Naci;1330
E000680;Siyah Sihirbazlar;Ponson Du Terrail ; Çeviren: Süleyman Tevfik;[t.y.]
E000681;Hukuk-i İdare;Ahmed Şuayb;1329
E000682;Tarih-i Aziziye [تاريخ عزيزيه];İbrahim Kemali [ابراهيم كمالى];1291
E000683;Meraklı Romanlar Serisi; ;[t.y.]
E000684;Mevkii İktidar; ;1330
E000685;Nebatat Dersleri;Siraceddin Hasırcıoğlu ,1877-1938, Seraceddin;1341
E000686;Nadire;Ali Rıza ,1888-1960, Ali Rıza (Yalman);1928
E000687;Vaka-i Kerbela (Kerbala Vakası); ;[t.y.]
E000688;Çocuklarda Zekanın Mikyası Usulleri [چوجوقلرده ذكانك مقياسى اصوللرى];Alfred Binet ; müt.: İbrahim Alaeddin [Gövsa];1331 
E000689;Maher-i Kafiye;Hüseyin Bin Hacı Muhammed;1328
E000690;Mantar Muhammed;Mahmud Yesari;1927
E000691;Kıraat-ı İslamiye; ;[t.y.]
E000692;Maarif Vekaleti Mecmuası : sayı 7; ;1926
E000693;Talim-i Kıraat; ;1323
E000694;Zeyl-i Gülzar-ı Hüseyni Eimme-i Hüda;Fazullah Rahimi , Fazullah Rahimi;1332
E000695;Bir İzdivac-ı Mü’min;Mahmud Yesari;1927
E000696;Aşk Arzuhalcisi [عشق عرضحالجيسى];Hakkı Süha [گزگین]، حقى سها] , Hakkı Süha [Gezgin];1928
E000697;Neler Dediler;İsmail Habib;1928
E000698;Yeni Eşya Dersleri;Muallim Hayri [معلم خيرى];1928
E000699;Muhtasar Tarih-i İslam;Ali Cevat ,ö.1914;1311
E000700;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -16;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000701;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -18;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000702;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -19;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000703;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -22;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000704;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -23;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000705;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -25;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000706;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -26;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000707;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -28;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000708;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -31;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000709;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -32;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000710;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -33;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000711;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -37;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000712;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -38;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000713;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -39;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000714;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -41;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000715;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -46;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000716;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -17;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000717;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -43;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1925
E000718;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -44;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1925
E000719;Paris Musahabeleri :c.2;Ali Kemal;1331
E000720;Tarih-i Hukuk-ı Beyne'd-Düvel;İbrahim Hakkı Paşa , İbrahim Hakkı Paşa (Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Mezunlarından);1303
E000721;Üçüncü Sınıfa Mahsus Türkçe Kıraat Dersleri; ;1334
E000722;Buridan;Michel Zevaco ,1860-1918; çev. Ragıb Rıfkı [Özgürel];1331
E000723;Demiryolları Mecmuası : 1 Mart 1920- 1 Şubat 1926; Umumi; 1920-1926
E000724;Keçi Yetişdirmek ve Bakmak Usulü;Düzenleyen: Umur-ı Baytariye Müdiriyeti;1926
E000725;Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye;Ahmed Rıfat;1300
E000726;Ehli Hayvanlarda İnsani Hastalıklar; ;1923
E000727;Asri Demokrasiler : cilt 4;James Bryce Bryce ,1838-1922, Mütercimi : Hüseyin Cahit;1920
E000728;Asri Demokrasiler : cilt 3;James Bryce Bryce ,1838-1922, Mütercimi : Hüseyin Cahit;1920
E000729;Hibetü’l- Hakayık;Ahmed b. Mahmud Yuknaki , Şerh : Necib Asım;1334
E000730;Mantık;Ağaoğlu Tezer;1926
E000731;Elmiftah : Şerh-i Nur-ül İzah (nurlu izah);Eb-ul Zeyd El-Şibli ; çev. Abdullah Aydın;1958
E000732;Balkan Tahsilleri;Kanaat Kütüphanesi Sahibi Ülyası;1334
E000733;Birbirimizi Kırmayalım;Mehmed Ziya;1342
E000734;İslam Dini;Yusuf Ziya;1928
E000735;Köprülüler;Ahmet Refik;1331
E000736;Köprülüler;Ahmet Refik;1331
E000737;Kitab Muallimi;Melik Zade Fuad;1333
E000738;Kokotlar Mektebi;Hüseyin Rahmi Gürpınar ,1864-1944, Hüseyin Rahmi;1928 
E000739;Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir;Alber Larbaletriye ; Çeviren: Hacı Cemal;1333
E000740;Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir;Alber Larbaletriye ; Çeviren: Hacı Cemal;1333
E000741;Kılıçla Usul-i Mübareze [قلنجله اصول مبارزه];Mehmed Hüsnü [محمد حسنى] , Mehmed Hüsnü [محمد حسنى];1318
E000742;Kafiye; ;[t.y.]
E000743;Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Kavanin Mecmuası sayı : 3 : Köy Kanunu; ;1340-1342
E000744;Paris Musahabeleri;Ali Kemal;1329
E000745;Bataklık Çiçeği;Selahaddin Enis;1340
E000746;Mükemmel ve Müsahih Nahiv Cümlesi; ;1326
E000747;Gad Semi’a;Osman Hamid;1329
E000748;Islah-ı Hayvanat Kanunu [اصلاح حيوانات قانوني];Ziraat Vekaleti Baytar Müdüriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı;1926
E000749;Usul-i Tedris-i Arabi;Mütercim : İsmail Hamdi Bin Osman;1330
E000750;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).;1332
E000751;Nizamat-ı Cedide Mecmuası;Toplayan: Bursalı K. Adil;1310
E000752;Tedavi Notları (mecmua);Doktor Marko;1926
E000753;Yorgaki Dandini :[يورغاكى داندينى];Jean-Baptiste Poquelin Moliere , Tercüme : Ahmed Vefik Paşa (1823 - 1891);1927
E000754;Şoför Elifbası;Fikri Tevfik;1926
E000755;Yolda [يولده];Rolan Dorzaldes ; müt.: Ahmed İhsan [Tokgöz];1927
E000756;Para Kanunnamesi Şerhi;Eser Kazım;1311
E000757;Muhadderat;Fatma Aliye Hanım;1327
E000758;Beşeriyetin İlk Zamanları; ;[t.y.]
E000759;Müzekki'n Nüfus;Eşref Oğlu Rumi;1291
E000760;Türk Kanun-ı Medenisi [تورك قانون مدنيسى]; ;1926
E000761;Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى];Diran [يرغانيان، ديران] Yerganyan;1328
E000762;Mukayyed Nahiv Cümlesi; ;1319
E000763;Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri;İhsan [ONNİK];1331
E000764;Tuhfe-i Şer’i Hayatı;Şehzade Seyyid Mehmed Esad;1250
E000765;Bismark, Hayat-ı Hususi ve Siyasi;İsmail Hakkı ,1876-1913, Ali Reşad;1320 
E000766;Rehber-i Umur-i Beytiyye;Mehmed İzzet;1326
E000767;Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi;Ahmet Rasim;[t.y.]
E000768;Prusya Nasıl Yükseldi;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1331
E000769;Usul-u Cezriye Amil ve Nazarı;Halid Sani;1327
E000770;Aşkım Günahımdır : [عشقم كناهمدر];Selami İzzet [Sedes] , Selami İzzet [[سدس]، سلامى عزت] [Sedes];1926
E000771;Küçük Tarih-i Osmani;Ali Rıza;1328 
E000772;Fasulye ve Lahana [فصوليه و لحنه];R. Tevfik;1339 
E000773;Amak-ı Hayal;Ahmed Hilmi;1926
E000774;Yeni Mektup Numüneleri;Raif Necdet Kestelli ,1881-1937;1925
E000775;Ameli Elektrikçilik;Mehmed Refik [Fenmen] , Mehmed Refik;1339
E000776;Konserve ve Usulleri;Ali Kemal;1927
E000777;Yeni Milli Kıraat;Köprülüzade Mehmed Fuat , Köprülüzade Mehmed Fuat;1926
E000778;İcra ve İflas Kanunu ve Tatbiki Hakkında Kanun ve Eshabı Mücide Layihası;Köprülüzade Mehmed Fuat , Köprülüzade Mehmed Fuat;1929
E000779;Fintan; ;1334
E000780;Et ve Müstehserat-ı Lahmiyede Terikin Tecerrisi; ;1928
E000781;Zifaf Hatırası [زفاف خاطره سى];Aka Gündüz [آقا كوندوز] , Aka Gündüz;1330
E000782;Teşrifat ve Adab-ı Muaşeret [تشريفات و آداب معاشرت];Lütfî Simavi [لطفى سيماوى] , Hüseyin (İkbal Kütübhanesi Sahibi);1926
E000783;Beyan-ı Hakikat;Zihni Paşa;1327
E000784;Haleb-i Sağır;İbrahim Halebi;1926
E000785;Kitabü Eba Müslim; ;1324
E000786;Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiye Dersleri;Doktor Mustafa Hayrullah;1928
E000787;Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى];Diran [يرغانيان، ديران] Yerganyan;1326
E000788;Saka Güzelinin Hikayesi; ;1326
E000789;Keçi yetiştirmek ve Bakmak Usulü [كچى يتشديرمك و باقمق اصولى];Düzenleyen: Umur-ı Baytariye Müdiriyeti;1330
E000790;Divan-ı Şem-i;Şem’i Efendi , Şem’;1302
E000791;Gafil Aşk;Ermenekli Fehmi Rüşdü;1917
E000792;Ceza Kanun-u Şerhi;Heyet;1927
E000793;Ceza Kanun-u Şerhi;, Heyet;1293
E000794;Ticaret-i Bahriye Kanunu;Mihran;1340
E000795;Koyun Yetiştirmek ve Bakmak Usulü;Haz.: Umur-i Baytariyye Müdüriyet-i Umumiyyesi;1341 
E000796;Mekteb ve Cemiyet;John Dewey ,1859-1952; çev. Avni;1340 
E000797;Beygir Yetiştirmek ve Bakmak Usulü [بيكير يتيشدرمك و باقمق اصولى];Haz.: Umur-i Baytariyye Müdüriyet-i Umumiyyesi;1926
E000798;Şerh-i Vasiyetname; ;1314
E000799;Mahalli Furuhati; ;1329
E000800;Şerhü’l- Emali li Aliyyülkari;Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi Aliyyü’l- Kari;1316
E000801;İman-ı Nazar Ali - Maksud;Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi Aliyyü’l- Kari;1330
E000802;İlk Mekteblere Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000803;Semut Devri;Ahmed Refik;1927
E000804;Mevlit Kitabı; ;1326
E000805;Sarf-ı Osmani;Muhammed Hayri;1407
E000806;Tecvid;Ezber Hafız Refiğ;1306
E000807;Yeni Kitap : Sayı 6; ;1927
E000808;Yeni Kitap : Sayı 4; ;1927
E000809;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000810;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000811;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000812;Gafil Aşk;Ermenekli Fehmi Rüşdü;1917
E000813;Çocuk Dünyası; ;1330
E000814;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000815;Şarkı Kitabı; ;1280
E000816;Malumat-ı Diniyye;Muallim Erşad;1334
E000817;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli);1332
E000818;Periler Diyarında;Süleyman Tevfik;1928
E000819;Şehzade Cihangir : 1 .Kitap;Süleyman Tevfik;1339
E000820;Sevda-yı Medfun Yahud, Safahat-ı İstibdad [سوداى مدفون ياخود، صفحات استبداد];Vodinalı Hasan Remzi [وودينالى حسن رمزى];1327 
E000821;İki Günahsız Sevda;Ahmet Rasim ,1864-1932;1338
E000822;Ceza Kanununun Mevki-i Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun;BMM Heyeti;1926
E000823;Menasık-ı Hacc; ;[t.y.]
E000824;Düstur IV cilt; ;1339
E000825;Hırsız ile Yankesicinin Hikayesi; ;1337; 1921
E000826;Çocuklara Tarih-i Osman; ;1335
E000827;Usul-i Defteri;İstepan Arabyan;1331
E000828;Bizans Akşamları;Burhan Cahid;1338
E000829;Bedayi-i Edebiyye;Bulgurluzade Rıza;1326 
E000830;Hayvanatın Anasır-ı Meşgalesi;Rıza İsmail;1923
E000831;Mecmua-i Hutbe (Hutbe-i Şerif Mecmuası); ;1319
E000832;Nur Nihar Sultan (12. kitab);Süleyman Tevfik;1342-1339
E000833;Terbiye : sayı 2; ;1928
E000834;Teshil-i lisan;V. Vizintal;1328
E000835;Suni Sıfat (Suni Tohumlama);Baytar Tevfik Süleyman;1927
E000836;Türk Kalbi;Aka Gündüz;[t.y.]
E000837;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000838;Nimet Şinas;Hüseyin Rahmi Gürpınar ,1864-1944, muharriri Hüseyin Rahmi;1927
E000839;Ruh-ı İslam;Emir Ali ; çev. Ömer Rıza;1341
E000840;Haleb-i Sağir;İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi;1315
E000841;Mecmua-i Kavanin ve Nizamat [مجموعهء قوانين و نظامات];Kitabcı A. İrfan;1316
E000842;Abdülvehhab Alel Veledin;El Hac Osman;1318
E000843;Hesab-ı Ameli : Birinci Kitap;Mehmed Celal , Mehmed Celal;1315
E000844;Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı;Ahmet Cevad;1334
E000845;Molla Cami Ale'l- Kafiye; ;1314
E000846;Yeni Edebiyat;Muhiddin;1336
E000847;Avamil Tuhvesi;ŞEYH MUSTAFA İBNİ İBRAHİM;[t.y.]
E000848;Muhammed Hanefi Hazretlerinin Cengi; ;1339
E000849;Şerh-i Delailü’l Hayrat;Davud Zade mehmed Efendi;[t.y.]
E000850;Çocuklara Cin ve Peri Hikayeleri;Pakize Özcan ,1951-, Pakize;1338
E000851;Sualli ve Cevablı Tecvid;Hafız Muhammed Nuri;1331 
E000852;Cep Logaritması;Ahmet Ziya Akbulut ,1869-1938;1324 
E000853;Yıldızdan Yıldıza Yolculuk ve Kuyruklu Yıldızlara Seyahat [ييلديزدن ييلديزه يولجيلق و قويريقلى ييلديزلرله سياحت];Voltaire ,1694-1778; çev. Süleyman Tevfik;1326
E000854;Romanya Mektupları;Ahmet Rasim ,1864-1932;1333
E000855;Yeni Usülde Muharrer İlm-i Hesab;Mehmed Refet , Hasan Fuad;1331
E000856;Soyulan Hırsız;Mahmut Esat Yesari ,1895-1945;1928
E000857;Resimli Müntehabat-ı Edebiyye : Manzum ve mensur;Süleyman Bahri , Rafet Avni;1329 [1913] 
E000858;Cezmi;Namık Kemal;1335
E000859;Muhteras-ı Ashab-ı Guzin;Hilmizade İbrahim Rifat;1319 
E000860;Tuhfe-i Vehbi Lutfiye; ;1277
E000861;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt II;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1328
E000862;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt III;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1328
E000863;Müzekkis Sibyan;Ali Haydar;1307
E000864;Tarık Yahut Endülüs’ün Fethi;Abdülhak Hamid;1296 
E000865;Kafiye şerhi;Molla Cami;1281
E000866;Edebiyat;Ali Canip;1926
E000867;Risale-i Kurban Haşiyesi : Ruhu’l-Beyan; ;1306
E000868;İtikad-ı İslamiye; ;[t.y.]
E000869;Fenari; ;1207
E000870;Terbiye : sayı 2; ;1927
E000871;Tasavvurat; ;1314
E000872;Terbiye : sayı1; ;1927
E000873;Zübde-i İlmihal; ;1340
E000874;Şerh-i Vasiyetname;Muhammed Hamdi;[t.y.]
E000875;Kadi mir Ala'l Hidaye;;[t.y.]
E000876;Risale-i İrşadiye;El-Berzenci, Hacı Abdülhamid Hamid;1331 
E000877;Şıp Sevdi;Gürpınar, Hüseyin Rahmi;1327
E000878;Mevlit Kitabı;;[t.y.]
E000879;1928 Maarif Bütçesi Hakkında Büyük Millet Meclisi’nde Müzakerat [١٩٢٨ معارف بودجه سى حقنده كى بيوك ملت مجلسنده مزاكرات];;1928
E000880;Yeni Kitap : Sayı 9;;1928
E000881;Karabaş Tecvidi;;1323
E000882;Molla Cami Kafiye Şerhi;Molla Cami’i;1314
E000883;Tefsir-i Yasin;el-Hamami;1309
E000884;Din-i İslam;Mahmud Esad;1314
E000885;Nazendenin Sergüzeşti [نازنده نك سركذشتى];Hamamizade İhsan [احسان];1340 
E000886;Adad-ı tamme i'mal-i erba'a;;1340
E000887;Türkiye Tarihi : İstanbul'un Fethinden Zamanımıza Kadar;Ongunsu, Ahmet Hamit;1924
E000888;İlmi Tabakatü’l- Arz;Harun el-Reşid;1339
E000889;Çocuklar Evi;Maria Montesurya;1342
E000890;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt VI;Altınay, Ahmed Refik;1328
E000891;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt V;Altınay, Ahmed Refik;1328
E000892;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt I;Altınay, Ahmed Refik;1328
E000893;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt 4;;1327
E000894;Kadınlarımız;Celal Nuri;1331
E000895;RİSALE-i UKUDİ'l- UDHİYE;Mehmed Emin Efendi;1290
E000896;Lugat-i Tarihiyye ve Coğrafiye : Cilt V;Ahmet Rifat;1300
E000897;Lugat-ı Osmaniye;;1314
E000898;Nikahta Keramet;Ortaç, Yusuf Ziya;[t.y.]
E000899;Temyiz Kararları;;1928
E000900;Hendese;El- Hac Hafız İshak Efendi;1278
E000901;Ceride-i Müsevved El- Konevi;Mustafa Fehmi El-Ereğli;1278
E000902;Çakıl Taşları;Necmettin Halil;1928
E000903;Gafil Aşk;Ermenekli Hüseyin Fehmi Rüşdü;1918
E000904;Gafil Aşk;Ermenekli Hüseyin Fehmi Rüşdü;1918
E000905;Menakıb-ı Gazavat-ı Sultan Seyyid Battal Gazi [مناقب غزوات سلطان سيد بطال غازى];;[t.y.]
E000906;İlm-i Malümat Dersleri;Nazım;1342
E000907;İkinci Sınıfa Mahsus Türkçe Kıraat Dersleri;;1334
E000908;İcazetname;Mustafa Vehbi;[t.y.]
E000909;Nusret Efendi Risalesi;Nusret Efendi;[t.y.]
E000910;Çocuk Şarkıları ;Cemil Rasim ;1928
E000911;Kaptan Hatras'ın Sergüzeşti : Kutbu Şimaliye Seyahat [قپودان هاتراسك سركذشتى، قطب شمالى يه سياحت];Verne, Jules,;1308 
E000912;Piyade Dahiliye Kanunname-i Hümayunu [پیاده داخليه قانوننامه همايونى];;[t.y.]
E000913;Sisli Geceler [سيسلى كيجه لر];[Zorlutuna], Halide Nusret ;1341
E000914;İktisadi Mezhepler Tarihi;Rist, Charles;1926
E000915;Asri Demokrasiler : cilt 2;Bryce, James Bryce;1924
E000916;Büyük Harb: Türk Cepheleri (Çanakkale Çephesi);Dukakinzade Feridun ;1927
E000917;El Cildü’s Sani Men MEcmu’al Enhar Fi Şerh-i Mülteki’l-Ahbar;Bosnevi El Hac Muharrem Efendi;1311
E000918;Kuduri;Kuduri;1309
E000919;TBMM Kavanin Mecmuası;;1924
E000920;Büyük Türk Lügatı (Türk Dillerinin İstikakı ve Edebi Lügatı);Hüseyin Kazım Kadri;[t.y.]
E000921;Merah;;[t.y.]
E000922;Ceride-i Adliye;;1325
E000923;Kitab-ı Dürer’el Ahkam Fi Şerh-i Gururi'l-Ahkam;El-Hac Şakir Hazargradi ;1317-1318
E000924;İsa Goci Şerhi Fenari ve Haşiyesi ;;1322
E000925;İlahi Kitabı;;[t.y.]
E000926;Hesab-ı Zihni;Ahmet Rasim;1311 
E000927;Terbiye : sayı 1-4, 9;;1927
E000928;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -3;;1323
E000929;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -7;;1924
E000930;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -20;;1924
E000931;Baba Hasan'ın Sihirbazlığı;Süleyman Tevfik;1332-1339
E000932;Lozan Kanunnamesi : cilt 1 Birinci Takım;;1924
E000933;Lozan Kanunnamesi : cilt 1 İkinci Takım;;1920
E000934;Lozan Kanunnamesi : Kongrede Tezkere Olunan ; cilt 2 Birinci Takım;;1924
E000935;Lozan Kanunnamesi : cilt 2 İkinci Takım;;1921
E000936;Lozan Kanunnamesi : Kongrede Tezkere Olunan ; cilt 4 Beşinci Takım;;1924
E000937;Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Türk- Fransız itlafnamesi;;1339
E000938;Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası;;1330
E000939;Maliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti;;1331
E000940;İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası;;1328
E000941;Sarı Humma Aleti Vukuğunda İcra Olunacak Tedbir Shıhiye Dair Talimatıdır;;1310
E000942;Tabayat Osmaniye İlim ve Haberi =  Certificat de nationalité ottomane;;1332
E000943;Pasaport Kanunu 1327 Tarihli;;1334
E000944;Dahiliye Nezareti ;;1331
E000945;Münasebat şehbenderi, himaye-i adliye, iade-i mücrimin ve ikamet hususlarında Devlet-i Aliyye ile İsviçre arasında menakad itilafnamesi;;1333
E000946;Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası;;1330
E000947;Devlet-i Aliyye ve Yunanistan Konsolosluk Mukavelesi;;1307
E000948;Bab-ı Ali Hariciye Nezareti Kıbrıs Meselesi;;1335
E000949;Adliye Nezareti Heyet-i Teftişiye Riyaseti Meselesi  [عدليه نظارتى هيئت تفتيشيه رياستى مسئله سى];[Amidamiri], Fahreddin Rumbeyoğlu;1334
E000950;Hata ve Sevap Cetveli;;1328
E000951;Türkiye Büyük Millet Meclisinde ;;1338
E000952;Merasim-i Teşrifatiyeye Tabi Bulunan Kabullerden Maada Huzur-i Hümayunda Hususi Suretde Şeref-i Müsüle Nailiyyet Hakkında Talimatnamedir;;[t.y.]
E000953;Saltanat-ı Seniyye Şehbenderlerinin Bulundukları Mahalleri Mübeyyin Defterdir;;[t.y.]
E000954;İnhisarlar;;1334
E000955;Muhammere Meselesi;[Amidamiri], Fahreddin Rumbeyoğlu;1334
E000956;Elcezire Kıtasındaki Petrol Madenleri İmtiyazı Meselesi;;1334
E000957;Fersan Adaları Meselesi [فرصان آطه لري مسئله سي];Fahreddin Rumbeyoğlu [فخر الدين روم بك اوغلى];1334
E000958;İslam Ahalinin duçar oldukları mezalim hakkında vesaika müstenid malumat;;1919
E000959;Matbaalara ve kitapçılara ve bunlara müteferri hususata dair;;1312
E000960;Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye;;[t.y]
E000961;Bab-ı Ali Hariciye Nezareti : El Katr Sevahlı Meselesi;;1334
E000962;Bab-ı Ali Hariciye Nezareti : Kapitülasyonlar;;1334
E000963;Makedonya ve Edirne Dahili İhtilal Komitesi Talimat Projesi : İkinci/Üçüncü Proje;;[t.y.]
E000964;Lisan-ı Osmaniye;Muallim Ahmed Cevad;1329
E000965;Türkiye - Afganistan İttifak Muahedenamesi [توركيه - آفغانستان اتفاق معاهده نامه سى];;1339 
E000966;Süveyş Kanalının serbesti-i istimaline dair Fransa memurları tarafından muhtelit komisyona ita olunan muahedenâme layihasının tercümesidir [سويش قنالنك سربستئ استعمالنه دائر فرانسه مأمورلرى طرفندن محتلط قميسيونه اعطا اولنان معاهده نامه لايحه سنك ترجمه سيدر];;[t.y]
E000967;İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası;;1331
E000968;Lübnan Kasrının Sahibesi [لبنان قصرينك صاحبه سى];Benoit, Pierre [بونوا، پيه ر];1926
E000969;Semt Meshur ve Mahallesi;;1304
E000970;Devlet-i Aliyye ve Rusya Devleti;;1262
E000971;Polis Nizamnamesi;;1325
E000972;Memalik-i Şahaneye Hahsus Nizamat ve Talimat Sıhhıyedir;;1301
E000973;Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Mün'akid Mukavelat-ı Hukukiye;;1334
E000974;Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Şehbenderlik, Muavenat-ı Adliye, İade-i Mücrimin, İkamet, Asker Firarilerinin Teslimi Hakkında Münakad Mukavelat ve Muahedat;;1333
E000975;Atinada Akd Edilen Devlet Aliye-Yunanistan Muahedenamesi Ahkamı Mucibince Tatbik ve Takip Olunacak Olan Tabiyet Meselesine Dair Devlet-i Aliyye Şehbenderlerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatnamedir;;1330
E000976;1325 Senesi Bütçe Kanunu : 1325 Senesi Maarif Fevkalade Bütçe Kanunu;;1325
E000977;Osmanlı Padişahlığı ile Alman İmparatorluğu Arasında Şehbenderlik, Muavenat-ı Adliye, İade-i Mücrimin, İkamet, Asker Firarilerinin Teslimi Hakkında Münakad Mukavelat ve Muahedat;;1333
E000978;Tabiyet-i Osmaniye Kanunnamesidir [تابيت عثمانيه قانوننامه سيدر];;1270
E000979;Dersaadette Akd Edilen Devlet-i Aliye : Sırbistan Muahede Namesi Ahkamı Mücebince Tadbik ve Takib Olunacak Olan Tabait Meselesine Dair Devlet-i Aliye Şehbendelerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatnamesidir;;1330
E000980;Dahiliye Nezareti : cilt 3;;1331
E000981;İhsaiyat-i Maliye Mecmuası : sayı 5;;1331
E000982;İdare-i Hususiyye Vilayat-i Mecmua Seneyyesi;;1331
E000983;Hayvan ve mevadi muayene rüsumunun suret-i istifasına dair talimatnamedir : cilt 19;;1322
E000984;Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensub Hasta ve Mecruh Esera-yı Harbiyenin Mübadelesine Dair Şeraid;;1334
E000985;Sak Şehbenderi;;1332
E000986;Demiryollar ve turuk ve maabirin gayri imalatı nafia sarfiyatı hakkında nizam-name suretidir;;1330
E000987;Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası;;1331
E000988;Memalik-i Şahaneye Mahsus Rusum Sıhhıye Tarifesidir;;1324
E000989;Matbûât-ı Ecnebiyye Hülasaları : Numara 583;;1338 
E000990;Kuran Tefsiri;;[t.y.]
E000991;Mev'ud Hüküm;Adıvar, Halide Edib;1918
E000992;Milli Tarih;ZADE MEHMET FUAD;1340
E000993;Şekavet-i Edebiye;Hüseyin Rahmi;1329
E000994;Güzel Nasihatlar;Saadeddin Efendi;1271 
E000995;İlim ve İrade;Emin Feyzi;1342
E000996;Fındık Ziraatı ve Ticareti;Antaryasyan, Neşan;1331
E000997;Göz Yaşları;İhsan Raif;1330
E000998;Kırk Hadis;Ahmet Naim;1341
E000999;Asri Demokrasiler : C.1;Bryce, Decont James;1924
E001000;Malumat-ı Diniyye ;Ahmed Ziyaeddin;[t.y.]
E001001;Ecel Köprüsü;Zevaco, Michel;1310
E001002;Kafiye;;[t.y.]
E001003;Fen Alemi;Refik, Mehmet;1341
E001004;Yeni Kitap : Sayı 10;;1928
E001005;Nutuk;Mustafa Kemal Atatürk;1927
E001006;Tefsir-i Tibyan Tercümesi;;[t.y.]
E001007;Ruhü'l Beyan Tefsiri : 2. cilt;İsmail Hakkı Efendi;[t.y.]
E001008;Ruhü'l Beyan Tefsiri : 5. cilt;İsmail Hakkı Efendi;[t.y.]
E001009;Müdavele-i Efkar;;1307
E001010;Nutuk;Mustafa Kemal Atatürk;1927
E001011;İlaveli Nevdeste Yahud, Mufassal Münşeat-ı Cedide, Muharrerat-ı Resmiye ve Gayr-i Resmiye [علاوه لى نو دسته ياخود، مفصل منشات جديده محرّرات رسميه و غير رسميه];Bedros, Zeki [بدروس، ذکی];1328
E001012;Redd'ül Muhtar Aletdürrül Muhtar;;[t.y.]
E001013;Envarü’l Aşıkin;Ahmet Bican;1301
E001014;Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkati;;1330
E001015;Memalik-i şahaneye mahsus rusum sıhhıye tarifesidir;;[t.y.]
E001016;Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensub Hasta ve Mecruh Esera-yı Harbiyenin Mübadelesine Dair Şeraid;;1334
E001017;Salname-i Umumi : Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye     ;;1319
E001018;Hıza Fihris El Mektup;Halid Sani;[t.y.]
E001019;Bâb-ı Ali Hariciyye Nezâreti : İmtiyazat-ı ecnebiyyenin ilgasından dolayı memurine tebliğ olunacak talimat-name ;;1330
E001020;Hata ve sevab;;1327
E001021;Meclis-i Mebusan Birinci Devre Üçüncü Sene-i İctimaiye 56. İctima;;1327
E001022;İrade-i Hususiyye Vilayet-i Mecmuası Seneviyyesi : cilt 2;;1331
E001023;Dahiliye Nezareti 1332 Senesi Mart Ayına Mahsus Tebligat-ı Umumiye Mecmuasıdır : No. 2;;1332
E001024;Nemçe (Avusturya) Devleti'yle münakid olan muahedat;;[t.y.]
E001025;Kolera Karantinası Hakkında Nizamnamedir;;1311
E001026;Zürraın rejiye ve rejinin zürraa karşı olan hukuk ve vezaifine ve ahkam-ı cezaiyeye dair nizamnamedir;;1304
E001027;Arazi ve Emlak Vergisi;;[t.y]
E001028;Umur nafia ve ticaret ve ziraatın terkisi hakkında bi irade-i seniye nafia nezaretinde teşkil eden komisyon tarafında aliye takdim kılınan mazbatadır;;1301
E001029;Meriyet ahkamına bu kere bilistizan irade-i seniye-i hazret-i padişah-ı müteallik ve şerefsudur buyrulmuş olan umur hasabiyetinin tanzimi talimat umumiyesidir;;1301
E001030;Orman Nizamnamesi;;[t.y.]
E001031;Devlet-i Aliye-i Osmaniye tahaffuz hanelerinde düstur-ul amel tutulmak üzere (Meclis-i Umur-u Sıhhiye)nin 15 Haziran sene 1315 tarihli ictima anda usul tebhir hakkında kararlaştırılan talimat (umuminin tercümesidir);;1315
E001032;Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Sakk-i Şehbenderi =  Formulaire des chancelleries consulaires;;1339
E001033;Musakkafat Kanunu Vergisi;;1328
E001034;Hicaz'da saltanat tesisini din-i İslâm men eder [حجازده سلطنت تأسيسنى دين اسلام منع ايدر];Mahmud Maan [محمود معن];1337 
E001035;Hicaz'da saltanat tesisini din-i İslâm men eder [حجازده سلطنت تأسيسنى دين اسلام منع ايدر];Mahmud Maan [محمود معن];1337 
E001036;Memalik-i Şahaneye Mahsus Rusum Sıhhıye Tarifesidir;;1324
E001037;Memalik-i Şahaneye Hahsus Nizamat ve Talimat Sıhhıyedir;;1301
E001038;Anadolu'nun Taksimi;Adamof, E. E.;1927
E001039;Talimat layihası suretidir;;[t.y]
E001040;417 Teşrin-i Sani 1913 tarihinde Dersaadet'de İmza Olunan Devlet-i Aliyye - İran Tahdid-i Hudud Protokolü Tercümesi [١٧٤ تشرين ثانى ١٩١٣ تاريخنده درسعادتده امضى اولنان دولت عليه - ايران تحديد حدود پروتقولى ترجمه سى];;1330 
E001041;Rum ili şarki cemaat-i müslimesi hakkında talimatdır;;[t.y.]
E001042;1317 sene-i hicriyesi hacc-ı şerifi esnasında düsturü’l-amel tutulacak nizamname-i mahsusun tercümesidir;;1310
E001043;İmtiyazat-ı ecnebiyyenin ilgasından dolayı memurine tebliğ olunacak talimatname;;1330 
E001044;Londra ve Paris ve Lahey Konferanslarının bahriyye müteallik mukarraratı;;1329
E001045;Metalib-i Nakdiye [مطالب نقديه];;1334
E001046;Tabiiyyet-i Osmaniye ilm u haberi =  Certificat de nationalite Ottomane;;1332
E001047;Hazır-ı Mevt Meselesi;;1334
E001048;Fransa Sefaretine Mensub Mükatebin esamisi mübeyyen bir numaralı cedvel;;1315
E001049;Lozan Konferansı : 1922-1923 Konferansında Tezekkür Olunan Senedat Mecmuası : Birinci takım 3. cilt;;1924-1930
E001050;Türkiye ile Avusturya arasında münakid muhadenat muahedename ve ikamet ve ticaret mukavelenameleri;;1924
E001051;Ecnebilerin Memaliki Osmaniye’de Seyahat ve İkametleri Hakkında Kanunu Muvakkit;;1331
E001052;Şatt’ül Arab;;1334
E001053;Umur-ı İdareye Müderris Umumiyesi : Muharrerat-ı Umumiye Mecmuası 1332- 1331;;1332
E001054;Notes-verbales echangees entre le minstere imperial des affaires etrangeres et la Legation Royale de Roumanie au sujet de la signification des actes judiciaires extra-judiciaires ou administratifs et de l’envoi des commissions rogatoires = Devlet-i Aliyye-i Osmaniye - Romanya Hükumeti beyninde umur-ı adliye ve idariyeye müteallik akd olunan itilafname [دولت عليهء عثمانيه - رومانيه حكومتى بيننده امور عدليه و اداريه يع متعلق عقد اولنان ائتلافنامه];;1330
E001055;Banka-i Devlet-i Aliyye Nizamnamesi;;[t.y.]
E001056;Hariciye Nezareti : İmtiyazatı Ecnebiyenin İlgasından Dolayı Memurine Tebliğ Olunacak Talimatname;;1330
E001057;Muharerat Mecmuası : İmtiyazatı Ecnebiyenin İlgasından Dolayı Memurine Tebliğ Olunacak Talimatname;;1339
E001058;Circulaire 101 : 13 Juin 1329 13-26 Juin 1913 : Instructions relatives a l’application du tarif des droits sanitaires dans l’Empire Ottoman conformement a la loi du 9 Mai 1329 (1913) = 9 Mayıs 1329 tarihli kanuna tevfîkan rusûm-u sıhhiye tarifesinin memalik-i Osmaniye’de sûret-i tatbikine dair talimat;;1913
E001059;Muhtelit Mübadele Komisyonu : 10 Haziran 1930 Tarihli Ankara Mukalvelenamesinde Mevzuubahs gayri menkulleri takyit eden ipotekli alacaklar...;;1932
E001060;İslam Dini;Yusuf Ziya;1928
E001061;Amme Cüzü;;1329
E001062;Namaz Tesbihatı;Nursi, Said.;[t.y.]
E001063;Amme Cüzü;;1329
E001064;Şerhiyle Beraber Ramazan Duası;;1313
E001065;İlk Tedrisat Mektepleri Coğrafya Programı;;[t.y.]
E001066;Kazma Kuyuyu;Mahmud Yesari;1928
E001067;Türk Yurduna-Ey Türk uyan!;Mehmet Emin.;1330
E001068;El-Mecalis Li-l Fazil-ıt Zahid;Osman Bin Hasan;[t.y.]
E001069;Kitab-ul Huttab;İsmail Hakkı;[t.y.]
E001070;Dürret-ül Vaizin;Osman Bin Hasan El-Hobevi;1313
E001071;Marifetname;İbrahim Hakkı;1330
E001072;Nutuk;Mustafa Kemal Atatürk;1927
E001073;Ahmediye;;1327
E001074;Çakıl Taşları;Necmettin Halil;1919-1927
E001075;Hüküm Gecesi;Karaosmanoğlu, Yakup Kadri.;1927
E001076;Merah;;[t.y.]
E001077;Mürşidül Müteehhilin;;[t.y.]
E001078;İnşaa-i Cedid;;[t.y.]
E001079;Mezahib-ül Telfiki ve İslam’ın Bir Noktaya Cem’i;Şeyh Muhammet Abduh;1332
E001080;Hutbe Kitabı;;[t.y.]
E001081;Osmanlı Bulgaristan Anlaşması;;1334
E001082;Türkiye-Rusya Muahedenamesi;;1339
E001083;Türkiye-Almanya Arasında Muahedenamesi;;1340
E001084;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001085;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001086;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001087;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001088;Çocuk Ansiklopedisi;Zekariya, Sabiha;1927
E001089;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001090;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001091;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001092;Çocuk Ansiklopedisi;;1283-1344
E001093;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001094;Çocuk Ansiklopedisi;;[t.y.]
E001095;Çocuk Ansiklopedisi;;1927
E001096;Celaleyn Tefsiri;Celalettin Muhammed Bin Ahmed;1310
E001097;Türk Ceza Kanunu;;1926
E001098;Meyve Ağaçları Temizleme İşleri;Afyon Ziraat Müdürü Ahmet;1928
E001099;Kur’an-ı Kerim Tercümesi;İzmirli, İsmail Hakkı.;1927
E001100;Hz. Ömer;Rıza, Ömer;1928
E001101;Endülüs Tarihi;Paşa, Ziya.;1304
E001102;Şiirler;;[t.y.]
E001103;Adâb-ı Muâşeret Hasbihalleri;Ziya, Saffet;1927
E001104;Acılar;Agâh Sırrı;1928
E001105;Hayat Dergisi;;1927
E001106;Haşiyetü Redd’ül Muhtar;Seyyid Muhammed (İbn Abidin);1357
E001107;Haşiyetü Redd’ül Muhtar; Muhammed Emin (İbn Abidin);1349
E001108;Fransız İhtilali’nin Siyasi ve İctima-i Fikirleri;Aster, Ernst Von ;1928
E001109;Has Bahçe;Yesari, Mahmut.;1928
E001110;Bismark’tan Sonra Alman Siyaseti;Blondelle, George ;1332
E001111;Mebâhis-i Hukuk-ı Ticaretten İflas;Kemal, Ali;1329-1332
E001112;Köprülüzâde Mehmed Fuad;Nasrettin Hoca;1918
E001113;Cadı;Gürpınar, Hüseyin Rahmi.;1330
E001114;Umdetu'l- kari şerhi Sahihi'l Buhari; Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni;1357
E001115;Umdetu'l- kari şerhi Sahihi'l Buhari; Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni;1357
E001116;Umdetu'l- kari şerhi Sahihi'l Buhari; Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni;1357
E001117;Seciyeyi Sıbyan;Seyyid  Abdülhalim Efendi;1276
E001118;Namık Kemal;Nazif, Süleyman;1340
E001119;Tafih-i Edeb-i Alem;Muhammed Ali Ayni;1317
E001120;Kemahlı İbrahim Hakkı Divanı;Kemahlı Ebul Kemal Eş-Şeyh İbrahim Hakkı Efendi;[t.y.]
E001121;Haleb-i Sağir.;İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi.;1318
E001122;Ahter-i Kebir;El-hac Ahmet Hulusi.;1316
E001123;Mücmel Coğrafya;;[t.y.]
E001124;En-Namusü’l Akvam Li Saadet-i İmem;Lütfü, Ömer;1340
E001125;İslam Tarihinde Nifak(Hz. Ali);Kemalettin Şükrü;1928
E001126;Hortlayan Cellat;Sami Aziz.;1928
E001127;Tarih-i Osmani;Tevfik, Mahmud;1312
E001128;Usul-i Fârisi;Muallim Feyzi;1923
E001129;Mercan Adası;;[t.y.]
E001130;Umdetu'l- kari şerhi Sahihi'l Buhari; Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Ayni;1357
E001131;Mirkatü’l Mefatih Şerh-i Miskatil Mesabih;Ali bin Sultan Muhammed Ali el-Kari;1306
E001132;Râmuzü'l-ehadis;Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi;[t.y.]
E001133;İrşadü’s-sâri Li Şerh-i Sahihi Buhari;Ebu’l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Muhammed Kastalani;[t.y.]
E001134;Keşfü’l-Esrar Ala Usuli’l İmam Fahrül İslam Ali bin Muhammed el Pezdevi;Zeynel Abidin Efendi.;[t.y.]
E001135;Levamiü’l-Esrar Fi Şerh-i Metali’il-Envar;Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed Tahrani Rozi;1303
E001136;Osmanlıca-Fransızca  Lügat;Fuat, Ömer;1332
E001137;İlmi ve Usul Felsefe-i İlmiye;Poıncare, Henri;1928
E001138;Menasikıl Hac vel Umre  ve Ziyareti’l  Medinetü’l Münevvere  Alel Mezhebil Erbaati;El-Hac Muhammed Muhsin el-Kütbi;[t.y.]
E001139;Bayat Aşireti Hakkında Tarihi Araştırma;Şakir Sabir Zâbit;1965
E001140;Bâb-ı Âlî  Hârbiye Nezâreti - Konsolosluk Mukavelenâmesi;;1914
E001141;Ruh;Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç ;1343
E001142;Tercüme-i Dekaik-il Ahbar;;1316
E001143;Konsolosluk Mukavelenâmesi;;1914
E001144;Rüsüm-ı Tamga Kanunu;;1843
E001145;İstanbul Muahedenâmesi;;1914
E001146;Pasaport Mizamnamesi;;1884
E001147;Pasaport Mizamnamesi;;1895
E001148;Pasaport Mizamnamesi;;1895
E001149;Pasaport Mizamnamesi;;1884
E001150;Deviet-i Alliye-i Osmaniye-Bulgaritan Hükümeti Beyninde Umur-u Adliye ve idariye Müteallik Akd Olunan itilafname;;1330
E001151;Ermeni Âmal-u İhtilaliyyesi;;[t.y.]
E001152;İstanbul Muâhedenâmesi;;1329
E001153;Hükümeti Osmaniye İle Avusturya Hükümeti Beyninde Akd Olunan Protokolün Mukavelenamesi;;1909
E001154;El-Hac Mahmud Efendi;;[t.y.]
E001155;Rehber-i Kıtab-ı Osmaniye;Muhammed Fuad.;1328
E001156;Huccet-ül İslam;İmam-ı Gazali.;[t.y.]
E001157;Kenz-ül İrfan;Muhammed Esad Efendi.;[t.y.]
E001158;Tabiat Tedkiki ve Hıfz-ı Sıhha;Naime Halid;1927
E001159;Turana Doğru;Mehmet Emin.;1334
E001160;Saffetü'l- Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an.;Musa Kazım.;1336
E001161;Eyyühe-l Veled;İmam-ı Gazali.;1302
E001162;Nahiv Cümlesi;;1320
E001163;Karabaş Tecvidi;;1317
E001164;Şerhli Borçlar Kanunu;Naci.;1926
E001165;El-Kâfiyetü li-ibn-il Hacib, İzhar_ul esrar li-l Birgî, El-avâmil li-l Birgî;;[t.y.]
E001166;Okyanus;;[t.y.]
E001167;Edeb-i Kıraat Numuneleri; Ameli Yeni İlmi Hesab; Türkçe Harf ve No ;Hilmi, İbrahim ;1925-1926
E001168;Okyanus;;1272
E001169;Okyanus;;[t.y.]
E001170;Medeni Kanun;;[t.y.]
E001171;Divan-ı Kuddusi;;1292
E001172;Mızraklı İlmihal.;;[t.y.]
E001173;Çölde Bir İstanbul Kızı;;[t.y.]
E001174;Tatbikatlar Hendesi;Mahmud Ekrem.;1926
E001175;O Kadınlar;Server Bedi.;[t.y.]
E001176;Türkçülüğün Tarihi;;[t.y.]
E001177;Namık Kemal;Nazif, Süleyman.;1340
E001178;Ahlak;Mustafa Namık.;1928
E001179;Şurut-us Salat;;1329
E001180;Bozkurt Lotus Davasında Türk-Fransız Müdafahaları;;1927
E001181;Abdülhamid-i Sâni ve Devri Saltanatı;Osman Nuri.;1327
E001182;Abdülhamid-i Sâni ve Devri Saltanatı;Osman Nuri.;1327
E001183;Zeban-ı Farisi;Feyzi  ;1327
E001184;Anjel ve Elvan’ın Sergüzeşti;Tarbe, Edmon.;1311
E001185;Türkiye Tarihi;Ahmed Hamid.;1924
E001186;Türk İstiklal Mücahendesi Konferansları;Kerim, Cevdet.;1927
E001187;Ahkâm-ı Kur’aniye;Vehbi, Muhammed;1341
E001188;Kitabül Savm;Zihni, Muhammed.;1329
E001189;Milli Mücadele;Süvari Yüzbaşı Ahmed.;1928
E001190;Amel-i Tavukçuluk;Fahri, Cafer.;1922
E001191;Eşferoğlu Rumi Divanı;Eşferoğlu Rumi;1307
E001192;Pariste 30000 Budist;Mithat , Ahmet ;1307
E001193;Divan-ı Niyazi;Niyazi;[t.y.]
E001194;Bir Sukut-u Hayal;Yesari, Mahmut.;1928
E001195;Kızıl Elma;Gökalp, Ziya.;1330
E001196;Muin-it Tullab Fi-s Süali ve Cevab;Lami, Hasan.;1337
E001197;Fehim Paşa ile Margarit;Naci, Ahmet.;1330
E001198;Hayattan Hikayeler;Aka.Gündüz,;1928
E001199;İrşadü’l-Gafilin;Şakir, Muhammed.;1326
E001200;Mizan ül-İrfan;Mustafa Fevzi b. Numan.;1325
E001201;Merah-ul Ervah;Şevki, Hasan.;1317
E001202;Harbin Etrafında;Hulusi, Fuat.;1331
E001203;İlm-i Ahlak;Ferid.;1341
E001204;Külliyat-ı Asar : İlham-ı Vatan.;Abdulhak Hamid.;1334
E001205;Nazari ve Ameli İcra Kanun Şerhi ;Refik, Ahmed.;1340-1342
E001206;Son Türkçe Alfabe;İlhami, İbrahim;1928
E001207;Kamus;;[t.y.]
E001208;Kadı Beyzavi Tefsiri;Kadı Beyzavi;1329
E001209;Bir Irkın Teriyesi;;1926
E001210;Malumat-ı Diniyye; Anadolu Yavrusunun Kitabı;Asım, Muhammed.;[t.y.]
E001211;İlahiler; Makalat-ı İsmail Hakkı;İsmail Hakkı;[t.y.]
E001212;Muhammediye;;[t.y.]
E001213;Conventıon Commercıale;;1902
E001214;1314 Yılı İstanbul Vefat Cetveli;;1899
E001215;1315 Sene-i İstanbul Vefat Cetveli;;1900
E001216;1316 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir;;1902
E001217;1317 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir;;1902
E001218;1318 Senesi Martı İbtidasından Şubat-ı Nihayetine Kadar Dersaadet ve Balad Sülasada Vuku Bulan ve Fiyatın Cetvelidir;;1903
E001219;Reşahat Ayn’ül Hayat;Topçuzâde Hacı Mehmet Efendi;1332
E001220;La Question Du Pont-Euxin; ;1923 
E001221;Şerh-ü Garaib-ül Ehadis;Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi;[t.y.]
E001222;Requêtes présentées par les sujets Russes a la commission institutée a l'Ambassade Impériale de Russie a Constantinople en vertu de l'article V du traité Turco-Russe du 27 Janvier 8 Février 1879, a la suite des dommages subis par eux pendant la guerre de 1877.; ;1910 
E001223;Traité D'amitié, Convention De Commerce Et Convention D'établissement Conclus Entre La Turquie Et La Pologne, Le 23 Juillet 1923 à Lausanne.; ;1923
E001224;Recueil Des Traités De La Porte Ottomane Avec Les Puissance Êtrangères  :  Depuis Le Premier Traité Conclu, En 1536, Entre Suléyman I Et François I Jusqu'à Nos Jours; ;1894
E001225;La Turquie en 1864;Collas, Bernard Camille;1864
E001226;L'agitation Bulgare en Turquie;Ramon, S. Vittorio.;1906
E001227;Protocole Entre Le Gouvernement İmperial Ottoman Et Le Gouvernement Royal De Bulgarie; ;1909
E001228;Protocoles De La Commission De Delimitation Des Frontieres De La Roumelie Orientale; ;1880
E001229;Contre Repluque Presentee Au Nom Du Gouvernement De L'empire Ottoman En Reponse A La Replique Presente Au Nom Du Gouvernement İmperial De Russe; ;1912
E001230;Loi Sur Les Patentes; ;1889
E001231;Mouvement Général Du Pèlerinage Du Hêdjaz Par Les Ports De La Mer Rouge, Année De L'Hégire 1319, 1901-1902;Duca Pacha.;1902
E001232;Protocoles Et Convention Turco - Austro - Hongroise; ;1879
E001233;Traité De CommerceEntre La Turque Et La Grece ,(1903); ;1903
E001234;Listes Des Villes Et Villages Habités Par Les Divers Êléments Dans L’Empire Ottoman.; ;1919
E001235;Bilan De  L’Exercice 1895-1896 Et Statistique Génerale De La Navigation Dans Les Ports Ottomans;Cozzonis, Michel, |e author.;1896
E001236;Tableaux İndiquant Le Nombre Des Divers Êléments De La Population Dans L’empire Ottoman Au 1er Mars 1330 (14 Mars 1914); ;1919
E001237;Loi Sur l'administration Des Vilayets;Mehmed Rechad;1913
E001238;Situation Financiere Du Gouvernement Ottoman; ;1878-1903
E001239;Projet De Compromis A Conclure Entre Le Gouvernement Imperial Ottoman Et Le Gouvernement Imperial Russe; ;1910
E001240;Circulaire Aux Ambassades Impériales Ottomanes : A Londres, Paris, Berlin, Rome, Vienne & St-Petersbourg; ;1901
E001241;Considérations Concernant le Differend Survenu Entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Imperial de Russie; ;1909
E001242;Sublime Porte: Ministère Des Affaires Êtrangères: Documents Diplomatiques; ;1868
E001243;Budget Des Recettes et Des Dépenses de L’exercice 1864-65; ;1865
E001244;Convention Telegraphique entre la Sublime Porte et la Russie; ;[ty]
E001245;Communications du Ministère Impérial Ottoman Des Affaires Étrangères, Demandées, le 15 Janvier 1912, Par l'agent du Gouvernement Impérial de Russie; ;1912
E001246;Reglement Relatif a la Forme et au Texte Des Patentes, a la Tenue Des Registres a Souches et a la Compatabilite, Êlaboré Conformément a l'Art. 17, de la loi Sur Les Patenttes; ;1888
E001247;The Red Oasis :   A Record of the Massacres Perpetrated in Tripoli by the Italian Army, October 23rd or 28th, 1911;Rosher, Charles;1912
E001248;Lois Provisoires Sur Les Immeubles; ;1913
E001249;Loi Promulguée le 25 Djémazi-ul-Akhir 1328 (20 Juin 1326) Portant Fixation du Budget Général de L'exercice 1326; ;1910
E001250;Commission Turco-Hellénique Pour la Conclusion D'une Convention Consulaire Entre la Turquie et la Grèce; ;1899
E001251;Loi Constitutive du Département Formé Sous le Nom de Vilayet du Danube; ;1865
E001252;Traite de Commerce Conclu entre la Sublime Porte et Les Etats du Zollverein; ;1882
E001253;Suite a la Correspondance Diplomatique et Decision des Ambassadeurs des Six Grandes Puissances a Constatntinople; ;1901
E001254;Traite de Commerce Conclu Entre la Sublime Porte et le Portugal; ;1868
E001255;Loi Sur le Timbre; ;1906
E001256;Consultation fournie à la Sublime-Porte dans l'affaire des indemnitaires russes;Roguin, Ernest;1910
E001257;Convention Gréco-Turque  :   Signée le 10 Juin 1930.; ;1930
E001258;Traite de Commerce Conclu entre La Turque et La Grande-Bretagne; ;1874
E001259;Observations Gênêrales: Presentees Par la Delegation Ottomane a la Conference de la Paix; ;19--?]
E001260;Conventipn Relative : A la Rectification des Frontieres Turco-Grecoques : Signee a Constantinople le 24 Mai 1881; ;1881
E001261;Traité Concernant le Libre Usage du Canal Maritime de Suez; ;1988
E001262;Grande Assemblee Nationale de Turquie : Seance du Jeudi, 23 Aout 1923 (1339) : Declarations du Ministre Des Affaires Etrangeres Ismet Pacha; ;1924
E001263;Appel Au Droit Et a La Justice : Doleances De L’Algerie-Tunisie;El Cheik Saleh el Cherif el Tounissi;1917
E001264;Protocole Pour La Réception a La Cour Impériale Des Chefs De Mission Êtrangers; ;1918
E001265;Réponse à La Presse Française : Démentis Opposées Par Le Clergé Supérieur de la Syrie et de la Palestine Aux Mensonges Des Journaux Français; ;1917
E001266;Thrace-Occidentale Historique; ;1922
E001267;Réclamation en Paiement D'intérêts Moratoires des İndemnitaires de la Guerre Russo-turque la Charge du Gouvernement Impérial Ottoman.; ;1909
E001268;Correspondence Diplomatique  Êchangée entre le Gouvernement Impérial Ottoman et L'Ambassade İmpérial de Russie a Constantinople, Relativement a L'indemnite a Payer Aux Sujets Russes Pour les Dommages Subis Par Eux Pendant la Guerre de 1877; ;1909
E001269;Traités Protocoles, Lois, Règlements et Documents Divers : Annexés au Contre-Mémoire Ottoman; ;1911
E001270;Recueil Des Traités De La Porte Ottomane : Avec Les Puissances Êtrangères, Depuis Le Premier Traité Conclu, En 1536, Entre Suléyman I Et François I Jusqu'à Nos Jours;Testa, Le Baron I. De;1901
E001271;A Qui la Faute? : Aux partis Rev. Arméniens; ;1917
E001272;Recueil des Traités de la Porte Ottomane Avec les Puissance Êtrangères, Depuis le Premier Traité Conclu, en 1536, entre Suléyman I et François I Jusqu’à Nos Jours;Testa, Freiherr von, 1812-1873;1892
E001273; Les Massacres D’Armenie : Consul Général de Russie  Van Puıs  Erzêroum;Mayewski;cover 1916]
E001274;Traduction : Discours Prononcé Par Monsieur Tittoni, Ministre des Affaires Etrangéres, a` la Chambre Italienne le 27 Septembre 1919; ;1919
E001275;Recueil des Traités de la Porte Ottomane Avec les Puissance Êtrangères, Depuis le Premier Traité Conclu, en 1536, entre Suléyman I et François I Jusqu’à Nos Jours;Testa, Le Baron I. De;1898
E001276;La Verite Sur la Questions Syrienne; ;1916
E001277;Instructions Pour Les Consulats Ottomans; ;1890
E001278;War Journal of the Second Russian Fortress Artillery Regiment of Erzéroum From its Formation Until the Recapture of Erzéroum by the Ottoman Army March 12th, 1918; ;1919
E001279;Sur La route De Smyrne : Discours et Causeries Faits Par  S. E. Gazi Moustafa Kémal Pacha, Commandant en Chef des  Armées Turques, Lors de sa Récente Tourne en Asie-Mineure; ;1923
E001280;Journal De Guerre Du Deuxieme Régiment d'Artillerie De Forteresse Russe d'Erzeroum Depuis Sac Formation Jusqu'a La Reprise De La Ville Par Les Turcs, le 12 Mars 1918; ;1919
E001281;L'Etat du Sud-Ouest du Caucase; ;1919
E001282; Loi Sur le Timbre et Reglement Des Droits Fixes; ;1309-1893
E001283;La Province d’Adana Aperçu Historique, Ethnographique et Statistique; ;1920
E001284;Documents sur les Atrocités Arméno-Russes; ;[19--]
E001285;Loi promulguee le 10 Djemazi-ul-Akher 1329 (25 Mai 1327) : Portant Fixation du Budget General de l’Exercice 1327; ;1911
E001286;Rapports Officiels Reçus des Autorites Militaires Ottomanes sur l’occupation de Smyrne par les Troupes Helleniques; ;1920
E001287;Notes d'un officier supérieur russe sur les atrocités d'Erzéroum;Tverdohlebov, Vladimir Nikolaeviç;1919
E001288;La Question de Mossoul à la 35me Session du Conseil de la Société des Nations;Tverdohlebov, Vladimir Nikolaeviç;1925
E001289;Les Atrocités Commises à Smyrne et aux Environs Pendant l'occupation Helléniques IV; ; 
0106193;DR 588.A87;Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı I. Seferin başlangıcından 1915 Mayısına kadar;Aspinal, C.F.
0106194;DR 588.A87;Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı II. 1915 senesi Mayısından tahliyeye kadar;Aspinal, C.F.