Demirbaş;Eser Adı;Yazar;Yayın Tarihi
YZ00001;Kitab-ı Bostan ve Gülistan.;Nuh İbn Mustafa el-Hafi.;[t.y.]
YZ00002;Kur'an-ı Kerim.;;1350
YZ00003;En'am-ı Şerif.;;[t.y.]
YZ00004;Peygamber kıssaları.;Ahmet (?);1322
YZ00005;Ruhiyat defteri.;Ali B(?).;1243
YZ00006;Ziyaretname-i Peygamber Aleyhi's-salat-ü ve's-selam.;;[t.y.]
YZ00007;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00008;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00009;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926
YZ00010;Afyon vilayeti tarihçesi.;Ömer Fevzi Atabek.;1926-1936
YZ00011;Ahmediye.;;1305
YZ00012;Hikayeler Mecmuası;;[t.y.]
YZ00013;Hılyetü'n-Nebi.;;[t.y.]
YZ00014;Dibace-i lugat-i danisteru.;;[t.y.]
YZ00015;Sakk-ı Şanizade.;Atalızade es-Seyyid Katip Mustafa Şükri İbn-i Seyyid Ahmed.;[t.y.]
YZ00016;Mukaddemetü'l-Edeb.;Muhammed Şükrü el-Burduri.;[t.y.]
YZ00017;Tarif-u usul'il-hadis.;;[t.y.]
YZ00018;Kitab-u ilmihal.;;1270
YZ00019;İlmihal kitabı.;;[t.y.]
YZ00020;Kitab-ü şerh-i ta'limü'l müteallim.;İbrahim bin Süleyman.;[t.y.]
YZ00021;Kitab-u gülistan.;;[t.y.]
YZ00022;Ders notları.;Hafız Hüseyin.;[t.y.]
YZ00023;İcazetname.;;[t.y.]
YZ00024;Kitab-ı vahdetname.;Afyonlu Kemalioğlu Halis Felahi.;[t.y.]
YZ00025;Abdurrahman Mısri hazretlerinin hayatı ve eserleri.;Edip Ali.;[t.y.]
YZ00026;Risale-i Ganiyyetü'r-Rıza.;Eskişehiri Muhammed Emin Efendi.;1307
YZ00027;Sefine-i Nefise-i Mevleviye'den Afyon Mevlevileri bölümü.;;[t.y.]
YZ00028;Mecmua;;[t.y.]
YZ00029;Risale (altı adet);;[t.y.]
YZ00030;Şiir mecmuası;;[t.y.]
YZ00031;Şiir mecmuası : İlahi-i Veysel Karani;;[t.y.]
YZ00032;Şiir mecmuası : Sahib-i ve maliki miras zade Hafız İbrahim Efendi;;[t.y.]
YZ00033;Risale-i ilm-i kimya;Haza Risale-i At pazarı Osman Efendi;[t.y.]
YZ00034;Meşahi-yi Ashab-ı Güzin;;[t.y.]
YZ00035;Dua ve şiir mecmuası;;[t.y.]
YZ00036;Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00037;Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00038;Mecmua;;[t.y.]
YZ00039;Haza Kitab-ı Menafi-i Name Tasnif-i Nidayi : İlmü’t Tıbbi;;[t.y.]
YZ00040;Haza kitabı Li-Muhammed  Birgivi;Mustafa Hilmi Efendi;[t.y.]
YZ00041;Risale-i ebi’s-suud, kasaba-i Turgudi;Ali Hoca bin Hüseyin;1147
YZ00042;Dua ve sureleri ihtiva eden bir mecmua : Nasihat-ı iblis-i hikaye-i Sidürla’retullahı Taala, Muharrem 1167 : Dua mecmuası;;[t.y.]
YZ00043;Cenaze Ölüm Hakkında;;1098
YZ00044;Şurut-u Salat;;[t.y.]
YZ00045;Gunyetül Mütemmeli;İbrahim Halebi;[t.y.]
YZ00046;İnekcilik Sanatı;;[t.y.]
YZ00047;İzharul Esrar;Şeyh Mustafa Bin Hamza;[t.y.]
YZ00048;Salavat-ı şerife, istiğfar, ihlar-ı şerif, fatihat-ı şerife;;1297
YZ00049;Mecmua;;[t.y.]
YZ00050;Mecmua;;[t.y.]
YZ00051;Hadis Usulü El Yazması Defter;;[t.y.]
YZ00052;Birgiv-i Şerhi;;[t.y.]
YZ00053;Dua ve Şiir Mecmausı;;[t.y.]
YZ00054;Arapça Gramer ;;[t.y.]
YZ00055;Dua Kitabı;;[t.y.]
YZ00056;Abdurrahman Mısri Hazretlerinin Hayatı ve Eserleri;Edip Ali;[t.y.]
YZ00057;Beyitler;;[t.y.]
E000001;Kitab-ı Mevkufat.;el-Hac Ahmet Hulusi.;1308
E000002;Risale-i Tevhit; ;1337
E000003;Muallimler Birliği Dergisi.; ;1926.
E000004;Muhtasar-ı Şemail-i Şerif Tercümesi.;Muhammed Raif Efendi.;1311.
E000005;Halebi-i Sagir;İbrahim el-Halebi.;1325
E000006;Halebi-i Sagir.;İbrahim el-Halebi.;1326
E000007;Halebi-i Sagir.;İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi.;1315
E000008;Halebi-i Sagir.;İbrahim bin el-Halebi.;1320
E000009;Halebi-i Sagir Şerhi.; ;1318
E000010;Halebi-i Sagir.;İbrahim el-Halebi.;1320
E000011;Tefsir-i Yasin-i li'l-Hamami.;El-Hamami.;1805
E000012; Tarih-i Taberi-i Kebir Tercümesi;Taberi.;1307
E000013;Baba Taği Halebi Tercümesi.;İbrahim b.Abdullah b.İbrahim.;1286
E000014;Aziziye: Kuduri Şerif Tercümesi.;Emin Fehim Paşa;1315
E000015;Kuduri.;Kuduri.;1323
E000016;Kuduri.;Kuduri.;1318
E000017;Şerhu'l-Kasideti'l-Nuniyye li Osmani'l-Uryani'l-Müsemma.;Uryani.;[t.y.]
E000018;Şerh-i Kaside-i Burde.;Mehmet Mekki.;1300
E000019;Asar-ı Nur.;Mehmed Şükrü b. Ahmed.;1329
E000020;Tefsir-i Sure-i Vakıa.;Mehmed b. Osman el-Hilmi el-Atavi.;1305
E000021;Fenari.; ;1288
E000022;Rehber-i Gülistan.;Tayyar.;1308
E000023;Mecalisü's-Senaniyeti'l-Kebir.; ;[t.y.]
E000024;Tefhirü't-Tesnim fi Kalb-i Selim.;Mehmed Rahmi el-Ekni.;1311
E000025;Tefricü'l-Galak fİ Tefsir-i Sureti'l-Felak.; ;1311
E000026;Şerh-i Kaside-i Burde.;Harputi.;1309
E000027;Molla Cami.; ;1302
E000028;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000029;İzhar-ı Ma'ribi.; ;[t.y.]
E000030;Şerh-u Ebyati'l-Kafiye ve'l Cami.;Mehmed Said.;1262
E000031;Esrar-ı Tarik.; ;[t.y.]
E000032;Hadis-i Erbain Şerh-i Usfuri.;Usfuri.;1318
E000033;Tasvirat.; ;1314
E000034;Hasan Paşazade Ali Risaletü'l Adab li-Gelenbevi.; ;1310
E000035;Mülteka'l-Ahbar.;İbrahim b. Muhammed el-Halebi.;1278
E000036;Kitabü'ş-Şifa bi Ta'rifi Hukuku'l-Mustafa.;Kadı Iyad.;1312
E000037;Meani-i Muhtasar.; ;1267
E000038;Bostan-ı Şeyh Sadi.; ;1288
E000039;Netayicü'l-Efkar Şerh-u İzhari'l-Esrar.; ;[t.y.]
E000040;Düreri'l-Ahkam fi Şerh-i Gururi'l-Ahkam.; ;1289
E000041;Şerh-u Hadis-i Erbain.;Akgirmani.;[t.y.]
E000042;Seb'ıyyat.; ;1309
E000043;Seyyid Ali el-Azi.; ;1292
E000044;Gayetü'd- Dekayık; ;1291
E000045;Haşiyet-i Silkuti Ale'l- Hayali.;Abdülhakim b. Şemseddin.;1316
E000046;Hulasatü'l- Mizan Şerh-i Fenari.; ;1307
E000047;Sırr-ı Kur'an.;Sırrı Giridi.;1302
E000048;Şerh-i Saadettin.;Mehmed Esad.;1286
E000049;Müzekki-i Nüfus.;Eşref Rumi.;1327
E000050;Risale-i Camiu'l-Cuma.;Muhammed Emin Efendi.;1293
E000051;Efrad Dersleri.;Birinci İstihkam Bölüğü Kethudası.;[t.y.]
E000052;Şerhu'l-Kasidetü'l-İsney Aşeriyye.; ;1280
E000053;Bostanü'l- Arifin;Semerkandi.;1315
E000054;Kitab-ı Muhammediye; ;1326
E000055;Neticetü'l-Tefasir Fi Suret-i Yusuf.;Şeyh Yakub b. Şeyh Mustafa el- Culuti.;1318
E000056;Ta'limi's-Suhan;Ahmet Feyzi;[y.y].
E000057;Divan-ı Şirazi; ;1257
E000058;Feraidü'l-Fevaid Fi Beyanü'l-Akaid.; ;1244
E000059;Bostanü'l-Hüteba.;Mehmet Şakir.;[y.y].
E000060;Ahmediye; ;1313
E000061;Safahat;Mehmet Akif;[t.y.]
E000062;Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri.;Mithat Sadullah.;1927
E000063;Darü'l-İrfan.;Yusuf Rıza.;1325
E000064;Rahnuma-yı Muallimin.;Selim Sabit.;1399
E000065;Tasavvurat.; ;1287
E000066;Meşrutiyet Kıraatı.;Ali Nazıma.;1328
E000067;İstikbale Doğru.;Şeyh Muhsin-i Fani;1329
E000068;Osmanlı Tarihi.;Mehmet Tevfik.;1328
E000069;Felsefe-yi İlmiye ve Felsefe-yi Ahlakiyye Birinci Kısım;Alexi Bertan;1333
E000070;Edellü'l Hayrat.;Muhammed Şevki.;[t.y.]
E000071;Yeni İlmihal.;Ahmet Cudi.;1328
E000072;Durr-i Sencide.;Osman Nuri.;1327
E000073;Cebir;Goravi.;1340
E000074;Avrupa Coğrafyası;L. Galuedek.;1340
E000075;İlaveli Hutbe Mecmuası.; ;1334
E000076;Mizan-ı Ülfet;Gazali.;1305
E000077;Zübde-i İlmihal.; ;1326
E000078;Kaside-i Bürde.; ;1303
E000079;Mirah Musahhah Sarf Tercümesi.; ;1315
E000080;Risalet-i Şemsiyye.; ;[t.y.]
E000081;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000082;Muallim-i Nasihat Terceme-i Nasihat-i Hukema.; ;1307
E000083;Şerh-u li Davudi'l-Karsi ala Metni Usulü'l-Hadis li'l Birgivi.;Davudi Karsi.;1288
E000084;Tarikatu'l-Muhammediye Siretü'l-Ahmediye.; ;[t.y.]
E000085;Kimya Dersleri.;Faik Hüsnü.;1928
E000086;Haşiye-i Tasdikat.;Esseyyid Mehmed Erzincanlı Müftüzade.;1254
E000087;Ceride-i Muhakeme.; ;[t.y.]
E000088;Coğrafyanın Usul-ü Tedrisi.; ;1330
E000089;Nahru'l-Ezhıyye.; ;1319
E000090;Yeni İlm-i Hesap.;Mehmet İzzet.;1927
E000091;Haşiye-i Kesteli ala Şerh-i Akaid.;Mustafa el-Kesteli.;[t.y.]
E000092;Daru'l-Muallimin Mezunları Cemiyetinin Nizamnamesi.; ;1334
E000093;Saadettin ale'l Aza.; ;1310
E000094;Mev'ızetü'l-Iydeyn.;Hafız Mehmed Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000095;Çocuk Ansiklopedisi; ;[t.y.]
E000096;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000097;Hadis-i Erbain-i Camii; ;1288
E000098;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000099;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000100;Hayat ve Tabiat.;Ahmet Cevat.;1928
E000101;Çocuklar Evi;Maria Montesurya.;1342
E000102;Me'va'r-Regaib Fi Mecdi'n-Nesayih.;Şeyh Osman Abdulmennan Efendi.;1306
E000103;İnsanın Menşei.;Ernest Hegel.;[t.y.]
E000104;Kanun-u Medeniyye- Anahtar.; ;1927
E000105;Dört Ve Yedi Yaş Arasındaki Çocuğun Ruhiyatı;V.Rasmosak.;1341
E000106;Zinonun Oğlu.;Halide Edip Adıvar.;1928
E000107;Silkuti Ala Şerh-i Akaid.;Abdü'l-Hakim Silkuti.;1325
E000108;Hadika-i Semeretü'l-Fuad.; ;1928
E000109;Mebadi-i Ulum-u Tabiiyyeden Hikmet-i Kimya.; ;1328
E000110;Kısas-ı Enbiya.;Mehmet b. İbrahim es-Salebi.;1312
E000111;Es'ad Banet Suad Şerhi.;Necip.;1314
E000112;Rahnuma-yı Farisi.; ;1310
E000113;Halk İçin Amel-i Telsiz Telefon.; ;1927
E000114;Tarih-i Umumi.;Mehmet Murat.;1298
E000115;Tarih-i Umumi.; ;[t.y.]
E000116;İmadü'ddin-i Nesimi; ;1973
E000117;Name-i Ferhangi.; ;1997
E000118;Yeni İçtimaiyyat Dersleri.;Mehmet İzzet.;1927
E000119;Amerika Terbiye Usulleri.; ;1925
E000120;Tefsir-i Kur'ani'l-Azim.;Celaleddin Ebu Bekr es-Suyuti.;1319
E000121;Tefsir-i Yasin.;el-Hamami.;1309
E000122;Şerhu'l-Kafiye Serzebani Arabi Farisi Türki.;İbn Hacib.;1311
E000123;Muvahhiru'l-Fatihin.; ;1322
E000124;İlm-i Tabakatu'l-Arz.;Harun el-Reşid.;1330
E000125;Mirat-ı Fünün-ü Tabiiyyeden Hikmet ve Kimya.;Süleyman Tevfik.;1328
E000126;Askerliğe Hazırlık Dersleri.;Cemil Tahir.;1927
E000127;Tarih-i Umumi Gurun-u Vustada Devlet-i Osmaniye.; ;1331
E000128;İlk Mekteblerin Müfredat Proğramı.; ;1334
E000129;İzahlı Hukuk-u Usul-ü Muhakemeler Kanunu.;Nazif Sururi.;1927
E000130;Birgivi Şerhi.;Sadettin Konevi.;[t.y.]
E000131;Hutbe Mecmuası.; ;1303
E000132;Şerhu'l Mergubu'l-Mesmi.; ;1306
E000133;Suret’üll-Mülk.;Muhammed Hilmi.;1282
E000134;Mirah.; ;[t.y.]
E000135;Kitab-ı Dureru'l-Hısan.;Celaleddin es-Suyuti.;1293
E000136;Pend-i Azad.; ;[t.y.]
E000137;Necatu'l-Gafilin fi Enva'il Kebair ve's-Sagair ve'l Ahlakı'r-Rezail Mea'd-Delail.; ;[t.y.]
E000138;Amel-i Ma'lumat-ı Diniyye.; ;1325
E000139;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000140;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000141;Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri.;Ömer Buyse.;1325:1326
E000142;Tezkire-i Latifi.;Kastamonulu Latif.;1314
E000143;Ceza Kanunu.;İbnü'r-Refik Ahmet Nurettin.;1924
E000144;Kur'an-ı Kerim.; ;[t.y]
E000145;Tarih-i İslam.;Seyyid Emir Ali.;1330
E000146;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası.; ;[t.y.]
E000147;Terbiye-i Bedeniyye Terbiyeviy-i Cimnastikler.;Dikıns.;1330
E000148;Mekteplerde Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli.;Kazım Nami.;1925
E000149;İlk Mekteplerde Coğrafya Muallim Kitabı.;Mehmet Besim.;1928
E000150;İlk Mekteplerde Terbiye-i Fenniye.;Harun er-Reşid.;1341
E000151;Garam.;Abdulhak Hamid.;1923
E000152;İlk Mekteplere Mahsus Alat-ı Dersiyye Rehberi.; ;1927
E000153;Sıhhi Müze Rehberi.;Doktor Hikmet Hamdi Bey.;1928
E000154;Divan-ı Şeyhi.; ;1942
E000155;Vücud-u Beşer ve Nisbetleri.;Muallim Kemal.;1330
E000156;Duhter-i Hindu.;Abdulhak Hamid.;1296
E000157;Arapça-Osmanlıca sözlük; ;[t.y.]
E000158;Tahsil-i İbtidaiyyede Coğrafya Tedrisatı.;Faik Sabri.;1332
E000159;Mekatib-i İbtidaiyyeye Mahsus Musıki Proğramı.; ;1330
E000160;Dini ve Edebi Hasbihaller.;Ispartalı Zeynel Abidin.;1927
E000161;Cumhuriyet Kıraatı;Necmeddin Sadık.;1926
E000162;Mr. Pickwick'in Maceraları;Charles Dickens.;1927
E000163;Manzume-i Adab-ı Zikir.;Nakşi Şeyhi Halid.;[t.y.]
E000164;El-Huccetü'l-İslam el-Meşhur.;Gazali.;1302
E000165;Yıldızname.; ;1309
E000166;Malumat-ı Medeniyye ve Ahlakıyye.;Hakkı Behiç.;1327
E000167;Ala İstiaretü'l-Isam.;Müftizade.;1279
E000168;Lari Kadımir Haşiyesi.; ;1271
E000169;Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.;Hasan Paşazade.;1263
E000170;Hasan Paşazade Ala Risalet-i Kelenbevi.;Hasan Paşazade.;1263
E000171;Tuhfe-i Vehbi Lutfiyye-i Vehbi.; ;1270
E000172;Arziyyat.;Harun er-Reşit.;1926
E000173;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000174;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000175;Mekatib-i İbtidaiyyede Ziraat Dersleri Muallimler Rehberi.;İhsan.;1331
E000176;Faşizm.;Ali Reşat.;1340
E000177;Askerliğe Hazırlık Dersleri.;Cemal Tahir.;1928
E000178;Annelerle Hasbihal;Sabiha Zekeriyya.;1927
E000179;Kilisli Hocazade'nin Tasfirat-ı Haşiye-i Cedidesi.;Kilisli Hocazade.;1289
E000180;Edebiyat.;Ali Canip.;1926
E000181;Anadolu Yavrusu'nun Kitabı;Mehmet Asım.;1337
E000182;Ameli Elektirik Sınai.;Kamuran Sırrı.;1342
E000183;Ceride-i Adliye.; ;1341
E000184;Mevlid.;Süleyman Çelebi.;[t.y.]
E000185;Tercüme-i Dekaiki'l-Ahbar ve Metn-i Dekaiki'l Ahbar.; ;1316
E000186;Kant ve Felsefesi.;Mehmet Emin.;1341
E000187;Şerh-u Kasideti'l-Burde.;Şeyh Muhittin Mehmed b. Mustafa.;1311
E000188;Mirkatu'l-Mefatih.;Aliyyü'l-Kari.;[t.y.]
E000189;Fenari Şerh-i Hulasatu'l Mizan.;Molla Fenari.;1288
E000190;Mecmau'l-Adab; ;1208
E000191;Pend-i Attar.; ;1301
E000192;Şerh-u Akaidi'l-Iydeyn.; ;1273
E000193;Mev'ızetu'l-Iydeyn.;Hafız Mehmet Arif b. Osman el-Konevi.;1308
E000194;Mevlid-i Şerif; ;[t.y.]
E000195;Divan-ı Leyla Hanım.; ;1266
E000196;Risale-i Mira'tu'ş-Şuhud fi Mes'elet-i Vahdeti'l Vücud.;Mustafa Fevzi b. Numan.;1320
E000197;Yeni Usul Resimli Hesap Dersleri.;Salih Zeki.;1344
E000198;Leyla ile Mecnun.;Reşat Nuri.;1928
E000199;İslam Yolu.;İskilipli Atıf.;1338
E000200;Müntehap Çocuk Şiirleri.; ;1334
E000201;Sıhhi Müze Rehberi.;Doktor Hikmet Hamdi Bey.;1928
E000202;Mürşidi'l Varisin fi Ahvali'l-Erbain.;Mehmet Mekki Efendi.;[t.y.]
E000203;Hatıra-ı Şebab.;Nazım.;1298
E000204;A'dad-ı Tamme-İ'mal-i Erba'a.; ;[t.y.]
E000205;Risale-i Birgivi.;Birgivi.;[t.y.]
E000206;Yeni Malumat-ı Medeniyye ve Kanuniyye.;Mehmet Emin.;1330
E000207;Risale-i İlm-i Hesab.; ;[t.y.]
E000208;Din ve Hürriyet.;Doktor Hazık.;1332
E000209;Müstahdaratım; ;1307
E000210;Herman Muharebesi.;Henrich Fun Klaust.;1928
E000211;Hava Edebiyatı; ;1927
E000212;Yüz Sene Yaşamak Çaresi; ;1332
E000213;Mükaleme-i Sıbyan; ;1290
E000214;Zübdetü'l-Esrar.; ;[t.y.]
E000215;Takvim-i Sal.;Müneccim Başı Hüseyin Nurettin.;1318
E000216;Düstur.; ;1928
E000217;Ahbarü'd-Devleti's-Selçukiyye Zübdetü't-Tevarih.;Sadrettin Ali el-Hüseyni.;1980
E000218;Cevher-i Ferd.;Abdi b. Şiraz.;1979
E000219;Cennetü'l Esmar Zerrinetü'l Evrak Sahifetü'l İhlas.;Abdi b. Şirazi.;[t.y.]
E000220;Safahat-ı Mutavviye.;Süleyman Musa.;1924
E000221;Kitabu'l Keşf Ve'l Beyan An Tefsiri'l Ku'an;Ebu ishak Ahmet b. Muhammed b. İbrahim Es-Salebi En-Nişaburi.;1984
E000222;İslam Tarihi; ;1347
E000223;Emraz-ı Dahiliyye:; ;1326
E000224;Moğol Tarihi.;D’ohsson, M. Baron C. ;1342
E000225;Talim ve Terbiyede İnkılap.;İsmail Hakkı.;1927
E000226;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.;Ahmet Cevdet Paşa.;[t.y.]
E000227;Vahdet-i Mevcut;Baha Tevfik.;[t.y.]
E000228;Çocuk Ruhu ve Terbiyesi.;Hilmi A. Malik.;1926
E000229;Mektebciliğin Kabesinde.;Hıfzı'r-Rahman Raşid.;1927
E000230;Külliyat-ı Asar : İbn-i Musa.;Abdulhak Hamid.;1335
E000231;Külliyat-ı Asar : İlham-ı Vatan.;Abdulhak Hamid.;1334
E000232;Haralambos Cankiyadis.;Safvet Ziya.;1328
E000233;Büyük Tarih-i Umumi.; ;1327
E000234;Büyük Tarih-i Umumi.; ;1327
E000235;El-Kavafi.;Ubeydullah b. Ali er-Rakki.;1998
E000236;El-Kavafi.;Ubeydullah b. Ali er-Rakki.;1998
E000237;Şeref-ü Ashabi'l-Hadis;el-Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit.;1991
E000238;Gavaidi'd-Tahavvulat fi Harekati'z-Zerrat.;Ali Sedat.;1300
E000239;Fen Terbiye Dersleri.;Mehmet Ali.;1331
E000240;Mürebbiye.;Hüseyin Rahmi.;1927
E000241;Ahder-i Kebir.; ;[t.y.]
E000242;Memleket Hikayeleri.;Refik Halid.;1335
E000243;Şerhü'ş-Şifai Li Aliyyü'l-Kari.;Ali b. Muhammed al-Kari.;1308
E000244;Musavver İslam Tarihi.;Seyyid Emir Ali.;1329
E000245;Muğniyyu't-Tullab.; ;1312
E000246;Risale-i Maruni.; ;[t.y.]
E000247;Hasbihal-i es-Salik fi Agvali'l Mesalik.; ;1318
E000248;Gayetü't Hakayık Zübdetü'd-Dekaik Tercümesi; ;[t.y.]
E000249;Damga Resmi Kanunu.; ;1928
E000250;Metn-i Tasavvurat ve Tasdikat.; ;1317
E000251;Teşrih ve Fizyoloji Nebatı; ;1340
E000252;Çocuk Ansiklopedisi.; ;[t.y.]
E000253;Mevlid.;Süleyman Çelebi.;1311
E000254;Tecfetü'r-Rüşdi.; ;1252
E000255;Hazreti Muhammed.;Şemseddin Yeşil.;1943
E000256;Anadolu Ziraat Yetiştirme Vaz'ayni.;İhsan Abidin.;1928
E000257;Münazara-i Gül-i Mül.; ;1285
E000258;Ahder-i Kebir.; ;[t.y.]
E000259;Menasik-i Hacc.; ;[t.y.]
E000260;Terci-i Bend.;Abdullah Ramiz Paşa.;[t.y.]
E000261;Mülteka'l- Ebhar.; ;1291
E000262;Ala İstiaretü'l-İslam.;Müftizade.;[t.y.]
E000263;Şerhü'l-Akaid; ;1305
E000264;Risaletü't-Teavvuz.; ;1307
E000265;Şerh-u Camii's Sagir.;Abdürrauf el-Münavi.;[t.y.]
E000266;Şerh-u Camii's Sagir.;Abdürrauf el-Münavi.;[t.y.]
E000267;Hazinetü'l-Esrar Celiletü'l-Ezkar.;Mehmet Hakkı en-Nazili.;1315
E000268;Mecmu'ul-Enhar Fi Şerh-i Mülteka'l Ebhar.; ;[t.y.]
E000269;Mecmu'ul-Enhar Fi Şerh-i Mülteka'l Ebhar.; ;[t.y.]
E000270;Terbiye.; ;1927
E000271;Terbiye.; ;1927
E000272;Terbiye.; ;1927
E000273;Terbiye.; ;1927
E000274;Terbiye.; ;1927
E000275;Terbiye.; ;1927
E000276;Terbiye.; ;1927
E000277;Çocuk Ansiklopedisi.; ;[t.y.]
E000278;Tefsir.; ;1286
E000279;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa.;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).;1332
E000280;Kitab-ı Düreri'l-Ahkam Fi Şerh-i Gureri'l-Ahkam.; ;1318
E000281;Muhammediye.;Yazıcızade Mehmet Efendi.;1292
E000282;Şerh-i Akaid Tercümesi.;Sırrı.;1292
E000283;Bedayiu'l-Vekayi'.;Zeynüddin Mahmut Vasfi.;1972
E000284;Bedayiu'l-Vekayi'.;Zeynüddin Mahmut Vasfi.;1972
E000285;Tercüme-i Tıbyan.; ;1307
E000286;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000287;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000288;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000289;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000290;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000291;Tarih-i Ebu'l-Faruk : Tarih-i Osmaniyede Seyahat Medeniyet İtibariyle Hükümet-i Asliye Tahrisine Teşebbüs.;Mehmet Murat.;1327
E000292;Tercüme-i Deryetim Li-Üsküpçüzade.; ;1280
E000293;Münazara-i Gül-i Mül.; ;1285
E000294;Mesuliyet.;J.Cakometi.;1294
E000295;Ashabü'l-Kehf.; ;[t.y.]
E000296;Türkçe Sarf ve Nahiv.;Ahmet Cevat.;1926
E000297;Gülzar-ı Hayal.;Yusuf Neyyir Bey.;1288
E000298;Münşeat-ı Nu'man.;Mahir Bey.;1286
E000299;İntikad ve Mülahazalar : Dini,Felsefi,Tasavvufi,Ahlaki,Edebi.;Mehmet Ali Ayni.;1923
E000300;T.B.B.M. Albümü.; ;[t.y.]
E000301;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000302;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000303;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000304;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000305;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000306;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000307;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000308;Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha siar Tatarların Tarih-i Umumisi;Deguignes.;1923
E000309;Sergüzeşt.;Sami Paşazade Sezai.;1924
E000310;Usul-i Muhakeme-i Hukukiye;Yorgaki.;1304
E000311;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa.;Ahmet Cevdet Paşa.;[t.y.]
E000312;Cezmi.;Namık Kemal.;1305
E000313;Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Proğram Ve Nizamnamesi.; ;1332
E000314;Müntehab-ı Cedid.;Mustafa Reşit.;1302
E000315;Kölelikten Kurtuluş;Burgert Vaşington.;1926
E000316;Müntehebat-ı Eşar.;Şinasi.;1287
E000317;Akaid-i Hayriyye Tercümesi.;Mehmet Vehbi.;1343
E000318;Ale'l-Umum Labratuvarlar Muhtırası.;Tevfik Halil.;1340
E000319;Maarif Vekaleti Mecmuası.; ;1926
E000320;Fenn-i Hardebin Usul-u Ameliyye ve Tatbikiyye.;Mehmet Niyazi.;1331
E000321;Kimya-i Zirai.;Nurettin Menşi.;1926
E000322;Yeni Yemek Kitabı.; ;1306
E000323;Kitab-ı Şerh-i Kasidetü'l-Bürde.; ;[t.y.]
E000324;İlaveli Hutbe Mecmuası.; ;1318
E000325;Şerh-i Sebhat-i Sıbyan.;Hafız Muhmmed.;1308
E000326;Adab-ı Duhuli'l-Mescid ve Ziyaret.; ;1269
E000327;Malumat-ı Medeniyye ve Hissiyat-ı Vataniyye.Usul-i Akaidi'l İslamiyye.;Mahmud Esad.;1322
E000328;El-Mahreceyn-i Fi'l-Ehadisi'l-Mezkure.;Mevlana Efkirmani.;1270
E000329;Kavaidi'l Farisiyye.;Muhammed Esad.;1251
E000330;Kavaid-i Farisiyye.; ;1310
E000331;Ruhiyyat Felsefe Dersleri.;Mustafa Şekib.;1340
E000332;Furubel Usulüyle Küçük Çocukların Terbiyesi.; ;1340
E000333;Hikaye-i Mevlidü'n-Nebi.;Süleyman Çelebi.;1311
E000334;Çocuk Ruhu.;İbrahim Alaaddin.;1928
E000335;Deniz Çocukları.;Ömer Bedreddin.;1926
E000336;Türkiye Tarihi : İstanbulun Fethinden Zamanımıza Kadar;Ahmed Hamid.;1926
E000337;Terbiye Musahebeleri;Wilyam James.;1342
E000338;Genç Haydud.; ;[t.y.]
E000339;Coğrafya-yı Umumi.;Abdurrahman Şeref.;1313
E000340;Meşahir-i İslam.;Hamid Vehbi.;[t.y.]
E000341;Alem-i İslam.;Abdurreşid İbrahim.;1328
E000342;Güzide-i Gülistan.;Ruğma.;1307
E000343;Esrarü'l-Kuran.;Abdülaziz Çavuş.;1331
E000344;Fizik;Lumvan.;1928
E000345;Az Masrafla 350 Fizik ve Kimya Tecrübesi; ;1927
E000346;Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı.;Ahmet Cevat.;1334
E000347;Pend-i Attar.; ;1318
E000348;Türkçe Hutbe.; ;1927
E000349;Kurban Risalesi;Evliya Efendi.;1309
E000350;Şerhu'l Bina Li Küfevi.;Küfevi.;1266
E000351;Hat Kitabı.; ;[t.y.]
E000352;Şevki Ale'l Fenari.;Şevki Efendi.;1310
E000353;Rehnuma-yı Farisi.; ;[t.y.]
E000354;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000355;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000356;Kaside-i Bürde.;el-Hac İbrahim b. Muhammed.;1315
E000357;Telhisü'l-Miftah.;Mehmed b. Abdurrahman el-Kazuni eş-Şafii.;1260
E000358;Mufassal Yeni Coğrafya-yı Umumi.;Memduh Süleyman.;1329
E000359;Sarf Cümlesi.; ;1332
E000360;Kitabu'l-Erbain Fi's-Salati Ve's-Selami Ala Seyyidi's- Sakaleyn.;Ebi Mehmet Abdulhak el-Haşimi.;1407
E000361;Hayat-ı Muhammed.;Lütfullah Ahmed.;1331
E000362;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;1963
E000363;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;1953
E000364;en-Nahvu'l-Vazıh;Ali el-Carim.;[t.y.]
E000365;Nuru'l-İzah ve Necatü'l-Ervah.;Ebu Hanife.;1329
E000366;Mev'ıze-i Hasene.;Mehmet en-Nuri el-Konevi.;1263
E000367;Mızraklı İlmihal.; ;1293
E000368;Şerhu'l Bina Mehmed el-Küfevi.;Mehmet el-Küfevi.;1275
E000369;Mizanu'l İntizam.;Es-Seyyid Ahmed es-Sıddıki b. Ali el-Bursevi.;1306
E000370;Hüsrevname; ;1302
E000371;Şerh-i Fıkhı'l-Ekber Li Ebi'l-Müntehi.; ;1296
E000372;Nahru'l- Ez-Zıhhiyet ; ;1319
E000373;Matlub.; ;1308
E000374;Mukayyed Sarf Cümlesi.;Şevket Efendi.;1308
E000375;Fenari Şerh-i Hulasatü'l-Mizan.;Fenari.;1296
E000376;Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası Nazariyyat Ve Ma'lumat Kısmı.; ;[t.y.]
E000377;Molla Cami Ale'l- Kafiye; ;[t.y.]
E000378;Mukayyed Şerh-i Alaka.; ;1324
E000379;Kunuzu'd-Dekaik Fi Hadis-i Hayri'l-Halaik.;Şeyh Abdurrauf el-Münavi.;1285
E000380;İlmihal;Süleyman Paşa;1340
E000381;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000382;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000383;Kitabu'n- Nahvu'l- Vazıh;Ali Cazım.;1382
E000384;Saffetü'l- Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an.;Musa Kazım.;1335
E000385;Türk Tarihi.;Rıza Nur.;1344
E000386;Ömr-ü Edebi.;Ahmet Rasim.;1315
E000387;Sultan Osman Lisanından Milletime Sada-yı İkaz;H.Cemal.;1332:1315
E000388;Pejmurde.;Recaizade Mahmut Ekrem.;1311
E000389;Barboros Hayrettin.;Ali Rıza Seyfi.;1328
E000390;Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye Mukadderat Tarihi.;Celal Nuri.;1331
E000391;Şarkın En Büyük Hükümdarı Timurlenk.;Dündar Alp.;1330
E000392;Osmanlı İmparatorluğunun Tarih-i Tedenniyesi;Adem.;1331
E000393;Evrak-ı Eyyam.;Cenap Şahabettin.;1331
E000394;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000395;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000396;Rübab-ı Şikeste.;Tevfik Fikret.;1328
E000397;Rübab-ı Şikeste.;Tevfik Fikret.;1328
E000398;Kraliçenin Adamı;Alexsander Dauvma.;1331
E000399;Saadet-i İzdivaç.;Mustafa Safi.;1323
E000400;Muhtasar-ı Tarih-i Umumi.;Mehmet Murat.;1302
E000401;Şişli Hayatı.;Orham Mithat.;1339
E000402;İstanbul'un İç Yüzü.;Refik Halid.;[t.y.]
E000403;Tercüme-i Şerh-i Mesnevi-i Şerif.;Ankara Valisi Abidin Paşa.;1887
E000404;Üçüncü Kolrdunun İkinci Şark Ordusunun Muharebatı.;Mahmut Muhtar Paşa.;1331
E000405;Kadınlarımız.;Celal Nuri.;1331
E000406;Kadınlar Saltanatı.;Ahmet Refik.;1332
E000407;Napolyonun Çapkınlığı; ;1328
E000408;Plevne Müdafası.;Ahmet Cemal.;1316
E000409;Amel-i Malumat-ı Diniyye.; ;1338
E000410;Dibace-i Tercüme-i Tıbyan.;Mehmet Efendi.;[t.y.]
E000411;Mithat Paşa.; ;1325
E000412;Mithat Paşa.; ;1325
E000413;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000414;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000415;Tarih-i Siyasi-yi Devlet-i Aliye-i Osmaniye.;Kamil Paşa.;1328
E000416;Tepedelenli Ali Paşa.;Ahmet Müfit.;1324
E000417;Tefsir-i Şerif-i Envar-ı Kur'an.;Bereketzade İsmail Hakkı.;1331
E000418;Tercüme-i Şerh-i Kaside-i Burde.;Abidin Paşa.;1308
E000419;On Beş Yaşında Kaptan;Z.Vern.;1325
E000420;1.Buzlar İçinde Bir Yanardağ. 2.Ahz-ı Ser Yahut Poliste Maharet. 3.Aşk Sarikası. 4.Bir Mahkumun İzdivacı. 5.Bir Kontun Cinayetleri.; ;[t.y.]
E000421;Monte Cristo'nun Oğlu;Jul Lermina.;1331
E000422;Sırr-ı Kur'an.;Sırrı Giridi.;1302
E000423;Tarih-i İstikbal.;Celal Nuri.;1332
E000424;Kamus-u Türki.;Ş. Sami.;1317
E000425;El-Vücudu Osmani Fi Mısır.;Doktor Iraki Yusuf Muhammed.;1316
E000426;Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiyye.;Doktor Mustafa Hayrullah.;1928
E000427;San'at-ı Kamusi.;Celal Esad.;1340
E000428;Rusça-Osmanlıca Lugat.; ;[t.y.]
E000429;Kanunname-i İhtisab-ı Bursa.; ;1998
E000431;Öksüzler babası;Pestaluji.;1339
E000432;Müzekkirat-ı fi'l-Irak: 1941-1921.;Ebu Haldun Satı' el-Hasri.;1967
E000433;El-Gıraatü'l-arabiyye ve'l-mütünü'l-gadimiyye = Arapça okuma ve eski metinler kitabı; ;1972
E000434;Hüdavendigar vilayeti salnamesi; ;1311
E000435;Yeni usul muallim sarfı.;Ahmet Rasim.;1327
E000436;Avrupa terbiye aleminde,,,müteratti temayülleri.;Avni.;1340
E000437;Terbiye musahibeleri;Wilyım, Ceysi.;1339
E000438;Dağda bulunmuş çocuk.;Mustafa Rahmi.;1339
E000439;Terbiye-i bedeniyye tarihi.;Selim Sırrı.;1928
E000440;Çocuk ruhiyatı ve tecrübi pedagoji;Kalaparad, Edvard.;1339
E000441;Çocuklar cenneti.;Mustafa Rahmi.;1339
E000442;Psikoloji yahud ilm-i ruh.;Hoca Tahsin.;1310
E000443;Bedi-i terbiye.;İbrahim Alaeddin.;1341
E000444;Esmaü'l-kütübü'lleti zikriha fi kitab-i medarisi'l-arabi ve müderisiha'lehuzü min kitab-i tabakatiş-şafiıyyeti li inbi şehbe.; ;[t.y.]
E000445;Büyük milletler: Japonlar ve alamanlar.; ;1329
E000446;Ziraat dersleri.;İhsan.;1332
E000447;Nezide-i tezkireti'l-evliya.;Şeyh Feriduddin Attar Nişaburi.;1352
E000448;Mir'atü'l-makasit fi Def'il-mefasid.; ;[t.y.]
E000449;Muhammed peygamber; ;[t.y.]
E000450;Farisi ingilizi.; ;1353
E000451;Ruhu'l-Gavanin;Montesque.;1339
E000452;İrşadü'l-hayari fi tahziri'l-müslimin min medarisi'n-nasari.;Şeyh Yusuf bin İsmail en-Nebhani.;1322
E000453;Zavallı millet: felaketlerimizin esbabı.; ;1329
E000454;Terbiye mecmuası.; ;[t.y.]
E000455;Gazi paşa hazretlerinin maarif-i umdesi: asr-ı terbiye ve maarif.;Mustafa Rahmi.;1339
E000456;Şimendifercilere kolay okuma, yazma dersleri.;Abidin.;1928
E000457;Bursa seyahati.; ;1339
E000458;Almancadan türkçeye lugat kitabı.;Ömer Faik.;1314
E000459;Türkçe lugat.; ;[t.y.]
E000460;Muallim mektepleri için pedagoji dersleri.;Reşad Şemseddin.;1927
E000461;Farsça tarihi metinlerinden seçmeler: (dilbilgisi özeti ve sözlük ile); ;1968
E000462;Külliyat-ı şeyh sadi.; ;[t.y.]
E000463;Tuhfetü'n-nazar fi ğaraibi'l-emsar ve Acaibi'l-esfar: Seyahatname-i İbn Batuta;İbn Batuta.;1333
E000464;Terbite-i bedeniyye; ;1330
E000465;Mektepciliğin kabesinde.;Hıfzu'r-rahman Raşid.;1928
E000466;Yollar: Asl-ı ictimai yol nasıl vücuda getirilir?; ;1329
E000467;Gülistan-ı Sa'di.;Said Nefisi.;1341
E000468;Menşeet-i osmaniye.; ;1266
E000469;Talim ve terbiye inkılabı.;İsmail Hakkı.;1927
E000470;12 yaşından 15 yaşına kadar kız ve erkek çocuklara mahsus İsveç usulü terbiye-i bedeniyye.;Selim Sırrı.;1332
E000471;Mecmuatü's-sarf mea'ş-şuruhi ve'l-havaşi.;İbn Osman el-Vehbi.;1960
E000472;El-mu'cemü'l-müfehres lielfazı'l-Kur'ani'l-Kerim.;Muhammed Fuad Abdulbaki.;1984
E000473;Mirat-ı mihned sehane-i beri-i hümayün.;Mehmed Esad.;1312
E000474;Fenn-i terbiye tarihi.; ;1928
E000475;Talim ve terbiye.; ;[t.y.]
E000476;İlmiyye salnamesi: meşihat-i celile-i islamiyyenin ceride-i resmiyyesine elhaktır; ;1334
E000477;Divan-ı Kadı Burhaneddin.;Kadı Burhaneddin.;1943
E000478;Usul-i meskukat-ı osmaniyye ve ecnebiyye.;Sudi, Süleyman.;1311
E000479;Vakf-ı pinah masalı; ;1968
E000480;Lisan-ı Osmani: sarf ve nahiv.;Ahmed Cevad.;1328
E000481;Tarih-i Ali Osmani.;Lütfi Paşa.;1341
E000482;Müze-i Hümayunun meskukat-ı kademiyye-i islamiyye kataloğu: meskukat-ı osmani.;Halil Adem.;1334
E000483;Hıfzı's-sıhhat-i melbusat.;Mehmet Fahri.;1325
E000484;Sultan Cem.;Ahmet Refik.;1924
E000485;Meva'idü'n-nefa'is fi kavaidi'l-mecalis.;Gelibolulu Mustafa Ali.;1956
E000486;Kıbrıs ve'l-arap.;Adil el- Cocari.;2001
E000487;Osmanlı devlet düzenine ait metinler II: Kitabu mesalihi'l- müslimin ve menafi'i'l- mü'minin.;Yücel, Yaşar.;1980
E000488;Etba(?).;Ali El-Ezhar.;[t.y.]
E000489;Mir'at-ı mekteb-i harbiyye.;Mehmet Esad.;1310
E000490;Türk-İslam edebiyatı: klasik Türkçe dini metinler.; ;1967
E000491;El-ehyetü'l-fütyanü't-Türki fi rıhletü İbn-i Batuta.; ;1932
E000492;Şahname.; ;1350
E000493;El-Matul-u Ale't-Tehliz.; ;1260
E000494;Kamus-i Türki.;Ş. Sami.;1317
E000495;Zeyl-i Şakayık.;Atai.;1289
E000496;Tercüme-i Şakayık-ı numaniye.;Edirneli Mecdi Efendi.;1269
E000497;Tezkire-i Rıza.;Es-Seyyid Rıza.;1316
E000498;Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ;1275
E000499;Tercüme-i mukaddime-i İbn-i Haldun.; ;1275
E000500;Bina maksut ızzi şerhi 1.2.3.; ;1292
E000501;Mecelle-i ahkam-ı adliyye; ;1308
E000502;Kanunname-i İhtisab-ı Bursa.; ;1998
E000503;Kitab-ı yıldızname; ;[t.y.]
E000504;Marifetname;İbrahim Hakkı;[t.y.]
E000505;Tercümetü’l-Garar ve’d-derar;Mehmet bin Fer Emraz bin Ali;[t.y.]
E000506;Haza Risaletün Fi-kova idüt Tecvid; ;[t.y.]
E000507;Mekatip hazinesi yahut mükemmel ve mufassal Osmanlı inşası 20 Rebiülevvel 1312;Hafız Muhammed Ziyaeddin bin Hafız İbrahim;1312
E000508;Haza kitab-ı malhaymetün; ;[t.y.]
E000509;Risalet-i tıbb-ı Şafi Nusret Efendi; ;[t.y.]
E000510;Salavat-ı şerife, istiğfar, ihlar-ı şerif, fatihat-ı şerife; ;[t.y.]
E000511;Risale-i ebi’s-suud, kasaba-i turgudi, 1147;Ali Hoca bin Hüseyin;[t.y.]
E000512;Divan-ı Zekayi;Şeyh Mustafa Zekayi;[t.y.]
E000513;Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi Haşiyeri Tuhfetü’l Memlük; ;[t.y.]
E000514;İlm-i sarf; ;[t.y.]
E000515;Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000516;Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000517;Risale-i kurban haşiyesi : Ruhu’l-beyan; ;[t.y.]
E000518;İlm-i kimya-yı gayrı Uzvi-i tıbbi;Tabib Kol Ağası Vasıl Nu’üm;[t.y.]
E000519;Haza kitab-ı menafi-i name tasnif-i nidayi : İlmü’t tıbbi; ;[t.y.]
E000520;Ahmediyye-i şer’iyye cevheri Ahmediyye fi şerh-i’l vasiyyet-i’l Muhammediyye (Birgivi şerhi); ;[t.y.]
E000521;Kitabı’s salah ve ahkam-ı tarkiha;Ebi Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel;[t.y.]
E000522;Tercüme-i risale-i şor iblis; ;[t.y.]
E000523;Haza kitabı Li-Muhammed  Birgivi;Mustafa Hilmi Efendi;[t.y.]
E000524;Kenzü’l-Havas;Seyyid Süleyman el-Huseyni;[t.y.]
E000525;Altı parmak der cild-i sani : Kitab-ı ma’an’c-i nebeve; ;[t.y.]
E000526;Şerh-i delaili’l hayrat;Zi-Davut Efendi;[t.y.]
E000527;Hazreti Muhammed ve Tebabet;Tıbbı Nebevi;1928
E000528;Delail-i Şerif Mecmuası; ;[t.y.]
E000529;Dua ve sureleri ihtiva eden bir mecmua : Nasihat-ı iblis-i hikaye-i Sidürla’retullahı Taala, Muharrem 1167 : Dua mecmuası; ;[t.y.]
E000530;Risale-i Vehbi Baba;Nazm-ı Neşr Hazreti Virani Baba;[t.y.]
E000531;Kitab-ı mürşid pend-i Ahmediyye; ;[t.y.]
E000532;Kırk sual : Eliil dört farz;Haşiye Şeyh Hasan Basri;[t.y.]
E000533;Envarü’l Aşıkin;Ahmet Bican;[t.y.]
E000534;Tefeü’l name;Muhyiddin-i Arabi;[t.y.]
E000535;İltimas-ı Hutaba (Hutbe Mecmuası);Edirne Müftüsü Hacı Mehmet Nuri;[t.y.]
E000536;Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulafa;Ahmet Cevdet;[t.y.]
E000537;Fasl-ı evvel : Coğrafyanın Tarifa-ı Umumiyyesi; ;[t.y.]
E000538;Ta’lim Farisi; ;[t.y.]
E000539;Envarü’l Hamid;Abdullah Sabri Efendizade Ali Nureddin;[t.y.]
E000540;İkaz-ı’r-Rical ve’n-Nisa Fİ Ahkami’l-Haiz ve’n-Nüfesa;İbrahim Hulusi bin Esad el-Karahisari;[t.y.]
E000541;Nutuk; ;[t.y.]
E000542;Kitab-ı Hazine-i Esrar; ;[t.y.]
E000543;Şerh-i Dürer Ve’l-Garar;Mehmet bin Feramraz;[t.y.]
E000544;Tam kayıtlı Kitab-ül- kuduri; ;[t.y.]
E000545;Aşk Bağçesi (bahçesi);Burhan Cahid;[t.y.]
E000546;Mantık’ut-tayr;Gülşehri;1943
E000547;Felsefe dersleri;Tevfik, Rıza;1330
E000548;Müjgan;Vecihi;1314
E000549;İthafü’l-Üdeba; ;[t.y.]
E000550;Paris Musahibleri;Ali Kemal;1331
E000551;Resimli Kitap;Mim Rauf;1326
E000552;Şerh-i Vasiyatname;Şeyh Ahmed;1314
E000553;İlm-i Nebatat;Mehmed Ali (Miralay Mehmed Ali);1303
E000554;Bak Öğren;Ali Nezima;1328
E000555;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000556;Seyf ve Kalem;Ebu’l Fuat Refik;1325
E000557;Köy Kanunu;Umumi;1340
E000558;Galiçya Hatıratı;Muhammet Ceke;[t.y.]
E000559;Mürşid-i Müptedi;Mehmed Zühdü;1300
E000560;Memaliki Mahruse Coğrafyası;Ali Tevfik;1324
E000561;Kavak Ağacı;Afyon Ziraat Müdürü Ahmet;[t.y.]
E000562;Damga;Reşat Nuri Güntekin;1928
E000563;Bir Safha-i Şebab (İki Hemşire-Çölde Bir Sergüzeşt);Ali Kemal;1329
E000564;Rüya Tabirleri Kitabı; ;[t.y.]
E000565;Teşcir-i Sina’i;Muderris Neşat;1927
E000566;Hikaye;Adbdülhak Hamit;1927
E000567;Kimya Dersleri;Nakıyyüttin;1927
E000568;Kara Tehlike;Celal Nuri;1334
E000569;Kanun-ı Medeni(Medeni Kanun);Ali Kemali;1926
E000570;Muhtasar İlm-i Hesab;Selim Sabit;1295
E000571;Borçlar Kanunu;Naci;1926
E000572;Çocuk Dünyası Dergisi : 58. sayı; ;1330
E000573;Garibül İlal;Elhac İbrahim Bin Muhammed El Yalvaci;[t.y.]
E000574;İhtilafüs-Seyyid Ve’l Saadeddüni’l-Mescizade;Mescizade Hasan;[t.y.]
E000575;Münacaad;Konyalı Şeyhzade Bilal Nuri Efendi;[t.y.]
E000576;İskat-ı Salat Risalesi;Muhammed Said;1306
E000577;Makine Kitabı; ;[t.y.]
E000578;Risaletü’l Münire;İbn-i Kemal.;[t.y.]
E000579;Lügat-ı Sübha-i Sıbyan;Maraşlı;[t.y.]
E000580;Küçük Hükümet-i Tabiyye;Salih Zeki.;1340
E000581;Hazine-i Letaif;Mehmet Tevfik;[t.y.]
E000582;Metres;Hüseyin Rahmi;1316
E000583;Kel Oğlan;Ziya Gök;[t.y.]
E000584;Hukuk-ı Ticaret-ı Dersleri;Mehmet Celaleddin;1328
E000585;Türk Yurdu;Muhammet Emin;[t.y]
E000586;Türk Ceza Kanunu;TBMM Heyeti;[t.y]
E000587;Nezaret-i Umur-i Ticaret ve Nafia; ;1322
E000588;Bankalar ve Muamelatı;Mehmet Ziya;1918
E000589;Ceza Kanunu Şerhi;Adliye Vekaleti;1927
E000590;Kırpıntı;Fazıl Ahmet;1924
E000591;Gönül Yuvası;Burhan Cahit;1926
E000592;Türkiye’de Koyun Yetiştirmesi ve Irkları;Müderris İhsan Abidin;1341
E000593;Hukuki Bilgiler Mecmuası;Avukat Milaslı Garfıranko;1928
E000594;Unutulan Adam;Piyer Bono;1341
E000595;İlmi İktisad-ı Ziran-i;Hüseyin Kazım;1339
E000596;Bismark;Ali Reşad;1316
E000597;Rehber-i Me’külat;Doktor Muhiddin Nuri;1323
E000598;Her Nev’i Makina ve Edevat-ı Zira’iyye ve Saire Kataloğu;Ohannes Muradyan;1317
E000599;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000600;Fenari; ;[t.y.]
E000601;Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri;Mithat Sadullah;1340
E000602;İlmi Tabakatü’l- Arz;[HARUN EL REŞİT];[t.y.]
E000603;Tabiat Terkifi ve Hıfzıssıhha;Naim Halid;1926-1927
E000604;Türk İstiklal Mücadelesi Konferansları;Sinoplu Cevdet Kerim;1927
E000605;Ağustos Böceği: Şüphe Aşka Galipsin;Selami İzzet Sedes;1920
E000606;Dürer (Kitabü’l-Büyü); ;1285
E000607;Yeşil Gece;Reşat Nuri Güntekin;1928
E000608;Formüllü Emraz-ı Dahiliye-i Hayvanat-ı Ehliye;Miralay Ali Besim;1341
E000609;Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi;Güzide Sabri;1928
E000610;Felaha Doğru;ŞEYH ABDÜLHAK BAĞDADİ;1331
E000611;Hukuki Bilgiler Mecmuası; ;1928
E000612;Kafiye Şerhi;Molla Cami;[t.y.]
E000613;Dahili İhtiraklı Makineler;Mehmed Abdülkerim;1340
E000614;Tuhfetül Avamil;Mustafa Bin İbrahim;1274
E000615;Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri;İhsan [ONNİK];1331
E000616;Haşiyetü’s-Seyyid Şerif ale’t Tasavvurat;Seyyid el Şerif el Cürcani;1301
E000617;Bir Tabibin Cinayetleri [بر طبيبك جنايتلرى];Jules Mary ; çev. İbrahim Hikmet;[t.y]
E000618;Kazıklı Voyvoda;Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu ,1879-1958, Ali Rıza Seyfi [Seyfioğlu];1928
E000619;Malûmat-ı Ziraiyye : [معلومات زراعيه];Mehmed Celal;1320
E000620;Harabeler : Yahud Tedmür Harabeleri;Volney ; Çeviren: M. Seyfi Raşid;1924
E000621;Malümat-ı Nafia;Mehmet Hikmet , Mehmet Celal;1314
E000622;Sözde Kızlar;Peyami Safa;1341
E000623;Bir Safha-i Kalp;Saffeti Ziya Mustafa ,1875-1929;1328
E000624;Topoğrafya-yı Tatbiki Müfredat Programı ve Şehri : kısm-ı fenni;Mahmud Nedim;1330
E000625;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000626;Musahhah Sarf Cümlesi; ;1325
E000627;Bir Kadın Düşmanı;REŞAD NURİ;1927
E000628;Said Paşa'nın Hatıratı :2. cilt;Said Paşa;1328
E000629;Fen ve İzdivac Evlenebilecekler ve Evlenemiyecekler;Besim Ömer [Akalın];1340; 1924
E000630;Çürük merdiven;İbnü’r Refik Ahmed Nuri;1927
E000631;Arıcılık rehberi;Edward Bertrand , Edward Bertrand ; çev. Palangalı Mustafa Kemal;1910
E000632;Nahiv Cümlesi;Cemal;1308
E000633;Kundakçı;Ercüment Ekrem Talu;1926
E000634;Cadı Kadının Marifetleri;Süleyman Tefik;1342
E000635;Lahor Şehzadesi;Süleyman Tefik;1342
E000636;Taassub;Ahmet İhsan ve Şürekâsı;1333
E000637;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000638;Helal Mal;Sermed Muhtar;1336
E000639;Şurutü's- Salat; ;1329
E000640;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -1;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000641;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -4;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000642;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -6;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000643;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -8;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000644;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -9;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000645;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -10;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000646;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -11;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000647;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -12;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000648;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -13;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000649;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -14;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000650;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -15;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000651;Vurun Kahpeye;Halide Edip Adıvar;1926
E000652;Kimya-ı Uzuvi;Osman Nuri.;1331
E000653;Hayret;Ahmet Mithat;1302
E000654;Muhtasar Tarih-i Osmani;Selim Sabit;[t.y.]
E000655;Borçlar Kanunu; ;1926
E000656;Karga İle Tilki [قارغه ايله تيلكى];Mahmud Esad [يسارى، محمود اسعد] Yesari ,11891-1949;1928
E000657;Harbden sonra : Türkleri Yükseltelim ;Türkçemiz ; Coğrafya-yı tarih-i mülk-i Rum ; Rum ve Bizans ; Perviz ; Ölmeyin;Celall Nuri İleri ,1877-;1917
E000658;Yeni Konservecilik [يكى قونسروه جيلك];Süleyman Tevfik el-Hüseyni ,11861 - 1939;1928
E000659;Tabiat Tetkiki ve Hıfzıssıhha;Naime Halid;1927
E000660;İstanbul Musahabeleri [استانبول مصاحبه لرى];A. Safvet [ع. صفوت];1324
E000661;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000662;Şerh'i Cedid-i'li Kanun-i Arazi Tab-i Cedid;Hoca Eminefendizade Ali Haydar ,1852-1918, Hoca Emin Efendi Zadwe;1321
E000663;Amel-i Ulum-i Diniye;[HAFIZ NURİ];[t.y.]
E000664;Cadı Çarpıyor;Hüseyin Rahmi Gürpınar;1329
E000665;Hesab;Ahmet Cemil;1307
E000666;Şişko [شيشقو];Henri Beraud , müterccim : Şükrü Kaya;1339 
E000667;Mahzar; ;[t.y.]
E000668;Devr-i İstila;Namık Kemal ,1840-1888;1301
E000669;Nizam’ül Tokad-i İshak Efendi'nin Akaid-i Manzumesi;İshak Efendi ,1840-1888;[t.y.]
E000670;Güzel Yazılar;Süleyman Şevket Tanlı , Süleyman Şevket;1336
E000671;Tebareke Suresi; ;1329
E000672;Din Dersleri;İsmail Hakkı İzmirli;1927
E000673;Amel-i Malumat-ı Diniyye; ;1342
E000674;El-Miftah Şerh-i Nuri'l-izah : Minhatü'l-fettah tekmileti Nuri'l-izah;Abuzer;1958
E000675;Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye;Ahmed Rıfat;1300
E000676;Küçük Hanım;Necib Fazıl;[t.y.]
E000677;Şerhu'l Bina’i Muhammedü’l Kefevi;Ahmed Hulusi;1307
E000678;Kısır Kadınlar;Ahmed Hulusi;1336
E000679;Şüpheliler;Ahmed Naci;1330
E000680;Siyah Sihirbazlar;Ponson Du Terrail ; Çeviren: Süleyman Tevfik;[t.y.]
E000681;Hukuk-i İdare;Ahmed Şuayb;1329
E000682;Tarih-i Aziziye [تاريخ عزيزيه];İbrahim Kemali [ابراهيم كمالى];1291
E000683;Meraklı Romanlar Serisi; ;[t.y.]
E000684;Mevkii İktidar; ;1330
E000685;Nebatat Dersleri;Siraceddin Hasırcıoğlu ,1877-1938, Seraceddin;1341
E000686;Nadire;Ali Rıza ,1888-1960, Ali Rıza (Yalman);1928
E000687;Vaka-i Kerbela (Kerbala Vakası); ;[t.y.]
E000688;Çocuklarda Zekanın Mikyası Usulleri [چوجوقلرده ذكانك مقياسى اصوللرى];Alfred Binet ; müt.: İbrahim Alaeddin [Gövsa];1331 
E000689;Maher-i Kafiye;Hüseyin Bin Hacı Muhammed;1328
E000690;Mantar Muhammed;Mahmud Yesari;1927
E000691;Kıraat-ı İslamiye; ;[t.y.]
E000692;Maarif Vekaleti Mecmuası : sayı 7; ;1926
E000693;Talim-i Kıraat; ;1323
E000694;Zeyl-i Gülzar-ı Hüseyni Eimme-i Hüda;Fazullah Rahimi , Fazullah Rahimi;1332
E000695;Bir İzdivac-ı Mü’min;Mahmud Yesari;1927
E000696;Aşk Arzuhalcisi [عشق عرضحالجيسى];Hakkı Süha [گزگین]، حقى سها] , Hakkı Süha [Gezgin];1928
E000697;Neler Dediler;İsmail Habib;1928
E000698;Yeni Eşya Dersleri;Muallim Hayri [معلم خيرى];1928
E000699;Muhtasar Tarih-i İslam;Ali Cevat ,ö.1914;1311
E000700;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -16;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000701;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -18;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000702;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -19;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000703;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -22;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000704;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -23;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000705;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -25;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000706;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -26;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000707;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -28;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000708;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -31;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000709;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -32;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000710;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -33;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1924
E000711;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -37;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000712;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -38;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000713;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -39;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000714;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -41;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000715;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -46;Mustafa Süleyman ve Şürekası;1925
E000716;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -17;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1924
E000717;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -43;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1925
E000718;Ziraat ve Ticaret Gazetesi : Her hafta pazar günleri neşrolunur fenni ve iktisadi musavver mecmuadır : Sayı -44;Sahibi Salih Zeki Ekinci, Mehmed Nureddin;1925
E000719;Paris Musahabeleri :c.2;Ali Kemal;1331
E000720;Tarih-i Hukuk-ı Beyne'd-Düvel;İbrahim Hakkı Paşa , İbrahim Hakkı Paşa (Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Mezunlarından);1303
E000721;Üçüncü Sınıfa Mahsus Türkçe Kıraat Dersleri; ;1334
E000722;Buridan;Michel Zevaco ,1860-1918; çev. Ragıb Rıfkı [Özgürel];1331
E000723;Demiryolları Mecmuası : 1 Mart 1920- 1 Şubat 1926; Umumi; 1920-1926
E000724;Keçi Yetişdirmek ve Bakmak Usulü;Düzenleyen: Umur-ı Baytariye Müdiriyeti;1926
E000725;Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye;Ahmed Rıfat;1300
E000726;Ehli Hayvanlarda İnsani Hastalıklar; ;1923
E000727;Asri Demokrasiler : cilt 4;James Bryce Bryce ,1838-1922, Mütercimi : Hüseyin Cahit;1920
E000728;Asri Demokrasiler : cilt 3;James Bryce Bryce ,1838-1922, Mütercimi : Hüseyin Cahit;1920
E000729;Hibetü’l- Hakayık;Ahmed b. Mahmud Yuknaki , Şerh : Necib Asım;1334
E000730;Mantık;Ağaoğlu Tezer;1926
E000731;Elmiftah : Şerh-i Nur-ül İzah (nurlu izah);Eb-ul Zeyd El-Şibli ; çev. Abdullah Aydın;1958
E000732;Balkan Tahsilleri;Kanaat Kütüphanesi Sahibi Ülyası;1334
E000733;Birbirimizi Kırmayalım;Mehmed Ziya;1342
E000734;İslam Dini;Yusuf Ziya;1928
E000735;Köprülüler;Ahmet Refik;1331
E000736;Köprülüler;Ahmet Refik;1331
E000737;Kitab Muallimi;Melik Zade Fuad;1333
E000738;Kokotlar Mektebi;Hüseyin Rahmi Gürpınar ,1864-1944, Hüseyin Rahmi;1928 
E000739;Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir;Alber Larbaletriye ; Çeviren: Hacı Cemal;1333
E000740;Sütçülük Sanatı : Süt, Kaymak, Tereyağı, Peynir;Alber Larbaletriye ; Çeviren: Hacı Cemal;1333
E000741;Kılıçla Usul-i Mübareze [قلنجله اصول مبارزه];Mehmed Hüsnü [محمد حسنى] , Mehmed Hüsnü [محمد حسنى];1318
E000742;Kafiye; ;[t.y.]
E000743;Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Kavanin Mecmuası sayı : 3 : Köy Kanunu; ;1340-1342
E000744;Paris Musahabeleri;Ali Kemal;1329
E000745;Bataklık Çiçeği;Selahaddin Enis;1340
E000746;Mükemmel ve Müsahih Nahiv Cümlesi; ;1326
E000747;Gad Semi’a;Osman Hamid;1329
E000748;Islah-ı Hayvanat Kanunu [اصلاح حيوانات قانوني];Ziraat Vekaleti Baytar Müdüriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı;1926
E000749;Usul-i Tedris-i Arabi;Mütercim : İsmail Hamdi Bin Osman;1330
E000750;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli).;1332
E000751;Nizamat-ı Cedide Mecmuası;Toplayan: Bursalı K. Adil;1310
E000752;Tedavi Notları (mecmua);Doktor Marko;1926
E000753;Yorgaki Dandini :[يورغاكى داندينى];Jean-Baptiste Poquelin Moliere , Tercüme : Ahmed Vefik Paşa (1823 - 1891);1927
E000754;Şoför Elifbası;Fikri Tevfik;1926
E000755;Yolda [يولده];Rolan Dorzaldes ; müt.: Ahmed İhsan [Tokgöz];1927
E000756;Para Kanunnamesi Şerhi;Eser Kazım;1311
E000757;Muhadderat;Fatma Aliye Hanım;1327
E000758;Beşeriyetin İlk Zamanları; ;[t.y.]
E000759;Müzekki'n Nüfus;Eşref Oğlu Rumi;1291
E000760;Türk Kanun-ı Medenisi [تورك قانون مدنيسى]; ;1926
E000761;Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى];Diran [يرغانيان، ديران] Yerganyan;1328
E000762;Mukayyed Nahiv Cümlesi; ;1319
E000763;Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri;İhsan [ONNİK];1331
E000764;Tuhfe-i Şer’i Hayatı;Şehzade Seyyid Mehmed Esad;1250
E000765;Bismark, Hayat-ı Hususi ve Siyasi;İsmail Hakkı ,1876-1913, Ali Reşad;1320 
E000766;Rehber-i Umur-i Beytiyye;Mehmed İzzet;1326
E000767;Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi;Ahmet Rasim;[t.y.]
E000768;Prusya Nasıl Yükseldi;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1331
E000769;Usul-u Cezriye Amil ve Nazarı;Halid Sani;1327
E000770;Aşkım Günahımdır : [عشقم كناهمدر];Selami İzzet [Sedes] , Selami İzzet [[سدس]، سلامى عزت] [Sedes];1926
E000771;Küçük Tarih-i Osmani;Ali Rıza;1328 
E000772;Fasulye ve Lahana [فصوليه و لحنه];R. Tevfik;1339 
E000773;Amak-ı Hayal;Ahmed Hilmi;1926
E000774;Yeni Mektup Numüneleri;Raif Necdet Kestelli ,1881-1937;1925
E000775;Ameli Elektrikçilik;Mehmed Refik [Fenmen] , Mehmed Refik;1339
E000776;Konserve ve Usulleri;Ali Kemal;1927
E000777;Yeni Milli Kıraat;Köprülüzade Mehmed Fuat , Köprülüzade Mehmed Fuat;1926
E000778;İcra ve İflas Kanunu ve Tatbiki Hakkında Kanun ve Eshabı Mücide Layihası;Köprülüzade Mehmed Fuat , Köprülüzade Mehmed Fuat;1929
E000779;Fintan; ;1334
E000780;Et ve Müstehserat-ı Lahmiyede Terikin Tecerrisi; ;1928
E000781;Zifaf Hatırası [زفاف خاطره سى];Aka Gündüz [آقا كوندوز] , Aka Gündüz;1330
E000782;Teşrifat ve Adab-ı Muaşeret [تشريفات و آداب معاشرت];Lütfî Simavi [لطفى سيماوى] , Hüseyin (İkbal Kütübhanesi Sahibi);1926
E000783;Beyan-ı Hakikat;Zihni Paşa;1327
E000784;Haleb-i Sağır;İbrahim Halebi;1926
E000785;Kitabü Eba Müslim; ;1324
E000786;Yarının Hekimlerine Tebabet-i Adeliyye ve Ruhiye Dersleri;Doktor Mustafa Hayrullah;1928
E000787;Kanun-ı Ceza Dersleri [قانون جزا درسلرى];Diran [يرغانيان، ديران] Yerganyan;1326
E000788;Saka Güzelinin Hikayesi; ;1326
E000789;Keçi yetiştirmek ve Bakmak Usulü [كچى يتشديرمك و باقمق اصولى];Düzenleyen: Umur-ı Baytariye Müdiriyeti;1330
E000790;Divan-ı Şem-i;Şem’i Efendi , Şem’;1302
E000791;Gafil Aşk;Ermenekli Fehmi Rüşdü;1917
E000792;Ceza Kanun-u Şerhi;Heyet;1927
E000793;Ceza Kanun-u Şerhi;, Heyet;1293
E000794;Ticaret-i Bahriye Kanunu;Mihran;1340
E000795;Koyun Yetiştirmek ve Bakmak Usulü;Haz.: Umur-i Baytariyye Müdüriyet-i Umumiyyesi;1341 
E000796;Mekteb ve Cemiyet;John Dewey ,1859-1952; çev. Avni;1340 
E000797;Beygir Yetiştirmek ve Bakmak Usulü [بيكير يتيشدرمك و باقمق اصولى];Haz.: Umur-i Baytariyye Müdüriyet-i Umumiyyesi;1926
E000798;Şerh-i Vasiyetname; ;1314
E000799;Mahalli Furuhati; ;1329
E000800;Şerhü’l- Emali li Aliyyülkari;Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi Aliyyü’l- Kari;1316
E000801;İman-ı Nazar Ali - Maksud;Nurüddin Ali b. Sultan M. el- Herevi Aliyyü’l- Kari;1330
E000802;İlk Mekteblere Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000803;Semut Devri;Ahmed Refik;1927
E000804;Mevlit Kitabı; ;1326
E000805;Sarf-ı Osmani;Muhammed Hayri;1407
E000806;Tecvid;Ezber Hafız Refiğ;1306
E000807;Yeni Kitap : Sayı 6; ;1927
E000808;Yeni Kitap : Sayı 4; ;1927
E000809;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000810;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000811;Çocuk Şarkıları;Cemil Rasim;1927
E000812;Gafil Aşk;Ermenekli Fehmi Rüşdü;1917
E000813;Çocuk Dünyası; ;1330
E000814;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000815;Şarkı Kitabı; ;1280
E000816;Malumat-ı Diniyye;Muallim Erşad;1334
E000817;İkazü'r-Rical ve'n-Nisa fi Ahkami'l Haiz Ve'n-Nefsa;Karahisari Cemal bin Hacı Osman (Cemal Eğretli);1332
E000818;Periler Diyarında;Süleyman Tevfik;1928
E000819;Şehzade Cihangir : 1 .Kitap;Süleyman Tevfik;1339
E000820;Sevda-yı Medfun Yahud, Safahat-ı İstibdad [سوداى مدفون ياخود، صفحات استبداد];Vodinalı Hasan Remzi [وودينالى حسن رمزى];1327 
E000821;İki Günahsız Sevda;Ahmet Rasim ,1864-1932;1338
E000822;Ceza Kanununun Mevki-i Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun;BMM Heyeti;1926
E000823;Menasık-ı Hacc; ;[t.y.]
E000824;Düstur IV cilt; ;1339
E000825;Hırsız ile Yankesicinin Hikayesi; ;1337; 1921
E000826;Çocuklara Tarih-i Osman; ;1335
E000827;Usul-i Defteri;İstepan Arabyan;1331
E000828;Bizans Akşamları;Burhan Cahid;1338
E000829;Bedayi-i Edebiyye;Bulgurluzade Rıza;1326 
E000830;Hayvanatın Anasır-ı Meşgalesi;Rıza İsmail;1923
E000831;Mecmua-i Hutbe (Hutbe-i Şerif Mecmuası); ;1319
E000832;Nur Nihar Sultan (12. kitab);Süleyman Tevfik;1342-1339
E000833;Terbiye : sayı 2; ;1928
E000834;Teshil-i lisan;V. Vizintal;1328
E000835;Suni Sıfat (Suni Tohumlama);Baytar Tevfik Süleyman;1927
E000836;Türk Kalbi;Aka Gündüz;[t.y.]
E000837;Yasin Efendi;Ertuğrul Muhsin;1334
E000838;Nimet Şinas;Hüseyin Rahmi Gürpınar ,1864-1944, muharriri Hüseyin Rahmi;1927
E000839;Ruh-ı İslam;Emir Ali ; çev. Ömer Rıza;1341
E000840;Haleb-i Sağir;İbrahim bin Muhammed bin el-Halebi;1315
E000841;Mecmua-i Kavanin ve Nizamat [مجموعهء قوانين و نظامات];Kitabcı A. İrfan;1316
E000842;Abdülvehhab Alel Veledin;El Hac Osman;1318
E000843;Hesab-ı Ameli : Birinci Kitap;Mehmed Celal , Mehmed Celal;1315
E000844;Çocuklara Hikaye Anlatmak Sanatı;Ahmet Cevad;1334
E000845;Molla Cami Ale'l- Kafiye; ;1314
E000846;Yeni Edebiyat;Muhiddin;1336
E000847;Avamil Tuhvesi;ŞEYH MUSTAFA İBNİ İBRAHİM;[t.y.]
E000848;Muhammed Hanefi Hazretlerinin Cengi; ;1339
E000849;Şerh-i Delailü’l Hayrat;Davud Zade mehmed Efendi;[t.y.]
E000850;Çocuklara Cin ve Peri Hikayeleri;Pakize Özcan ,1951-, Pakize;1338
E000851;Sualli ve Cevablı Tecvid;Hafız Muhammed Nuri;1331 
E000852;Cep Logaritması;Ahmet Ziya Akbulut ,1869-1938;1324 
E000853;Yıldızdan Yıldıza Yolculuk ve Kuyruklu Yıldızlara Seyahat [ييلديزدن ييلديزه يولجيلق و قويريقلى ييلديزلرله سياحت];Voltaire ,1694-1778; çev. Süleyman Tevfik;1326
E000854;Romanya Mektupları;Ahmet Rasim ,1864-1932;1333
E000855;Yeni Usülde Muharrer İlm-i Hesab;Mehmed Refet , Hasan Fuad;1331
E000856;Soyulan Hırsız;Mahmut Esat Yesari ,1895-1945;1928
E000857;Resimli Müntehabat-ı Edebiyye : Manzum ve mensur;Süleyman Bahri , Rafet Avni;1329 [1913] 
E000858;Cezmi;Namık Kemal;1335
E000859;Muhteras-ı Ashab-ı Guzin;Hilmizade İbrahim Rifat;1319 
E000860;Tuhfe-i Vehbi Lutfiye; ;1277
E000861;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt II;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1328
E000862;Büyük Tarih-i Umumi : Cilt III;Ahmed Refik Altınay ,1881-1937;1328
E000863;Müzekkis Sibyan;Ali Haydar;1307
E000864;Tarık Yahut Endülüs’ün Fethi;Abdülhak Hamid;1296 
E000865;Kafiye şerhi;Molla Cami;1281
E000866;Edebiyat;Ali Canip;1926
E000867;Risale-i Kurban Haşiyesi : Ruhu’l-Beyan; ;1306
E000868;İtikad-ı İslamiye; ;[t.y.]
E000869;Fenari; ;1207
E000870;Terbiye : sayı 2; ;1927
E000871;Tasavvurat; ;1314
E000872;Terbiye : sayı1; ;1927
E000873;Zübde-i İlmihal; ;1340
0106193;DR 588.A87;Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı I. Seferin başlangıcından 1915 Mayısına kadar;Aspinal, C.F.
0106194;DR 588.A87;Büyük Harbin tarihi Çanakkale Gelibolu askerî harekâtı II. 1915 senesi Mayısından tahliyeye kadar;Aspinal, C.F.